Kosteikot

Kosteikot pidättävät kiintoainetta ja ravinteita, tasaavat virtaamia ja tarjoavat monille eliölajeille suojaa ja ravintoa. Lisäksi kosteikot monipuolistavat maisemaa ja luontoa. Kosteikko on ojan, puron tai muun vesistön osa tai alue, joka on suuren osa vuodesta veden peitossa ja muunkin ajan kostea, ja jossa on tyypillistä vesi- ja kosteikkokasvillisuutta. 

Mikä on monivaikutteinen kosteikko?

Monivaikutteisia kosteikkoja perustamalla saadaan useita ympäristöhyötyjä. Kosteikkojen päätavoite on vesiensuojelu eli valumavesien puhdistus. Pidättäessään ravinteita ne vähentävät vesistöjen rehevöitymistä. Kosteikkokasvillisuus käyttää veteen liuenneita ravinteita kasvukaudella ja sedimentin mikrobit muuttavat veteen liuennutta nitraattityppeä harmittomaksi typpikaasuksi.

Kosteikot lisäävät luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla sopivia elinympäristöjä monille kasveille ja eläimille. Kosteiden ympäristöjen eliölajisto on monipuolinen ja runsas. Alueen hoidolla voidaan edistää monimuotoisuutta. Kosteikot tasaavat vähävetisissä uomastoissa virtaamia ja vähentävät eroosiota sekä tulvahaittoja, lisäävät purovesistöjen merkitystä eliöstön kulkureitteinä ja tarjoavat vesilinnuille uusia pesimispaikkoja. Kosteikot voivat olla myös kasteluveden varastoja.

Kosteikkojen perustamisella ja ennallistamisella vaikutetaan virkistyskäyttöön monilla tavoilla. Hoidettu maaseudun vesimiljöö on viihtyisä, joka samalla edistää lintuharrastusta, metsästystä, kalastusta ja ravustusta.

kosteikko1

Yleensä kasvillisuus kehittyy rakentamista seuraavan kesän aikana luontaisesti, mutta reunoille sitä voi myös kylvää tai istuttaa © Pinja Kasvio

Kosteikkojen tekeminen

Kosteikot tehdään ensisijaisesti patoamalla tai kaivamalla. Sopivia paikkoja ovat notkot ja painanteet, tulva-alueet ja pengerretyt kuivatusalueet. Kosteikon rakentamisesta tehdään suunnitelma. Fosforipitoinen pintamaa tulee poistaa pysyvästi veden peittämäksi jäävältä alueelta ja erityisesti silloin, jos kosteikko perustetaan viljeltynä olleelle pellolle. Kosteikkoon tehdään hoidon kannalta riittävät reuna- ja suoja-alueet ja kiintoainesta laskeuttava syvempi vesialue, joka on tyhjennettävissä. Lisäksi voidaan tehdä alue, johon vesi varastoituu tulvatilanteissa.

Kosteikkojen hoito

Kosteikot ja laskeutusaltaat jvaativat säännöllistä hoitoa ja kunnossapitoa.

Esimerkkejä hoitotoimenpiteistä:

  • ympäristön kasvillisuuden niitto, raivaus ja niittojätteen poiskorjuu
  • altaaseen kertyvän lietteen määrän seuranta sekä lietteen poisto tarvittaessa
  • rakenteiden tarkistus ja kunnossapito, romahtaneiden reunojen korjaus
  • umpeenkasvaneen kosteikon ranta- ja vesikasvillisuuden poisto aukottamalla

Kosteikkoaltaan pohjalle kertyneen lietteen määrää on on hyvä seurata. Liete poistetaan kaivinkoneella tai lietepumpulla viimeistään silloin, kun allas alkaa täyttyä. Täytyttyään liete lähtee helposti uudestaan liikkeelle. Liete on ravinteikasta ja sopii usein levitettäväksi pellolle.

Kosteikon kasvillisuus pidetään monipuolisena ja sopivan runsaana hoitotoimenpiteillä. Elinympäristössä on hyvä olla avoimia kohtia ja eläimille tarpeellisia suojapaikkoja. Jos kosteikkoa niitetään, on niittojätteet vietävä pois kosteikkoalueelta. Poistetun kasvillisuuden voi käyttää rehuna tai esim. riistan ruokintaan. Kasvillisuuden hoitotoimet voidaan toteuttaa myös laiduntamalla, ellei siihen ole vesiensuojelullista estettä.

Julkaistu 18.12.2014 klo 13.39, päivitetty 8.2.2021 klo 14.35