Laskeutusaltaat, lietekuopat ja -taskut

Laskeutusaltaat, lietekuopat ja -taskut ovat uomaan tai sen yhteyteen kaivettavia syvennyksiä, joita käytetään  uomassa kulkeutuvan kiintoaineen pysäyttämiseen. Niiden yhteyteen voidaan rakentaa virranohjaimia tai pohjakynnyksiä tehostamaan rakenteen toimivuutta. Laskeutusaltaat, lietekuopat ja -taskut kannattaa tehdä uoman hitaasti virtaaville osuuksille sellaisiin paikkoihin, joista ne on helppo tyhjentää.

Laskeutusallas2
Laskeutusaltaalla voidaan pidättää kiintoainetta hitaasti virtaavilla osuuksilla © Pinja Kasvio

 

Laskeutusallas

Laskeutusaltaat ovat laskuojien yhteyteen kaivettuja altaita, johon valuma-alueen vedet ohjataan. Laskeutusaltaiden tarkoituksena on poistaa valumavesistä kiintoainetta ja siihen sitoutuneita ravinteita. Laskeutusaltaiden toiminta perustuu kiintoaineen laskeutumiseen veden virtausnopeuden pienentyessä. Jotta myös hienoimmatkin maa-ainekset laskeutuisivat altaan pohjalle, saa veden virtausnopeus olla enintään 1-2 cm sekunnissa ja veden tulisi viipyä altaassa vähintään tunnin.

Lietekuoppa

Lietekuoppa on 1 - 5 m3 suuruinen syvennys sarkaojassa. Lietekuopan pohja on yleensä 1 - 1,5 metriä sarkaojan pohjaa syvemmällä. Lietekuoppa voi olla myös pitkähkö ojan sivulle laajeneva syvennys, jolloin puhutaan lietetaskusta. Lietekuoppien tarkoituksena on pysäyttää karkea kiintoaine yksittäisissä sarkaojissa ojien kaivuuaikana ja muutaman vuoden sen jälkeen, kun kiintoainetta huuhtoutuu enemmän. Samaan sarkaojaan voidaan kaivaa useita lietekuoppia peräkkäin.

Lietekuopat sijoitetaan sellaisiin kohtiin, missä veden virtausnopeus luontaisesti hidastuu. Tarvittaessa tehdään useita lietekuoppia peräkkäin ja erityisesti pitkissä sarkaojissa riittävän tihein välein.

lietekuoppa
Lietekuoppaan voidaan ohjata ojien vesiä © Liisa Hämäläinen

Suunnittelussa huomioon otettavia asioita

Laskeutusaltaat kaivetaan laskuojien kynnyskohtiin, joissa vedenvirtaus luontaisestikin hidastuu. Altaat pitää sijoittaa riittävän kauas laskuojan suusta, etteivät ne jää tulvan vaikutusalueelle. Altaiden reunat kaivetaan riittävän loiviksi, etteivät ne syövy. Reunat on jätettävä niin loiviksi, että altaaseen mahdollisesti joutuva eläin pääsee sieltä pois. Altaasta lähtevä laskuoja kaivetaan normaalia matalammaksi tai jätetään kokonaan kaivamatta, jolloin lietetila saadaan mahdollisimman suureksi.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio suosittelee laskeutusaltaiden mitoituksessa käytettäväksi seuraavia ohjeita (Joensuu, S., Kauppila, M., Lindén, M. & Tenhola, T. 2012.):

  • laskeutusaltaan yläpuolisen valuma-alueen suuruus 40-50 ha
  • allaspinta-ala 3 - 8 m2/ valuma-aluehehtaari
  • altaan lietetilavuus 2 - 5 m3/ valuma-aluehehtaari
  • veden virtausnopeus altaassa korkeintaan 1 - 2 cm/s
  • veden viipymä altaassa vähintään 1 tunti

Luiskan kaltevuus määräytyy maan laadun ja kaivusyvyyden mukaan. Luiskan mitoittamiseen voi soveltaa Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu (Järvenpää, L. & Savolainen, M. 2015.) - ohjetta:

Maalaji

Luiskan kaltevuus kaivusyvyyden ollessa

1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5m

Maatumaton turve

1 : 0,75

1 : 1,00

1 : 1,50

1 : 1,50

Maatunut turve

1 : 1,00

1 : 1,50

1 : 2,00

1 : 2,00

Savi

1 : 1,50

1 : 1,75

1 : 2,00

1 : 2,00

Siltti ja hiekka

1 : 1,75

1 : 2,00

1 : 2,25

1 : 2,25

 

Altaat tulee tyhjentää lietteestä tarpeen mukaan. Kaivinkoneella tyhjennettäessä paras altaiden tyhjennysaika on syyskesällä, jolloin niissä on vähän vettä. Jos käytettävissä on imukauha, laskeutusaltaita voidaan tyhjentää myös korkean veden aikana.

Julkaistu 18.12.2014 klo 13.39, päivitetty 7.1.2020 klo 15.29