Hyppää sisältöön

Vesienhoito on yhteinen tehtävämme

AJANKOHTAISTA

Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kahdeksalla vesienhoitoalueella.

Vesiä on hoidettu Suomessa eri tavoin jo vuosikymmenien ajan, mutta nykyisessä muodossaan vesienhoidon suunnittelu käynnistyi vuonna 2000 EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin myötä.

Vesien tila-arviot päivitetty vesienhoidon 3. suunnittelukaudelle

Uusin arvio Suomen pintavesien ekologisesta tilasta osoittaa, että järviemme pinta-alasta 87 prosenttia ja jokivesistämme 68 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Rehevöityminen on edelleen suurin ongelma. Suomenlahden tila on parantunut, mutta rannikkovesien tila ei ole pääosin saavuttanut hyvää tilaa. 

Suomen järvien, jokien ja rannikkovesien kemiallinen tila ei ole parantunut, vaikka useimpien aineiden pitoisuudet alittavat niille asetetut pitoisuusrajat eli laatunormit. Muutaman pysyvän ja eliöihin kertyvän aineen laatunormit ylittyvät laajasti Suomessa ja sen vuoksi pintavesien kemiallinen tila on huono.

Suomessa on noin 3900 vedenhankinnalle tärkeää, siihen soveltuvaa tai pohjavedestä riippuvaista ekosysteemiä ylläpitävää pohjavesialuetta, joista suurin osa on tilaltaan hyviä. Uusimman arvion mukaan kaikista pohjavesialueista yhteensä 380 on riskialueita, eli pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia ja veden tila voi heikentyä ilman suojelutoimia. Määrä on noussut noin 30 alueella edelliseen riskinarvioon (2013) verrattuna.

Lue lisää pintavesien ja pohjavesien tilasta:

Katso uusimmat vesien tila-arviot Vesien tila -karttapalvelusta.

Toisen suunnittelukauden aineistot ovat Vesikartalla. (Suuren tietomäärän vuoksi palvelu voi latautua hitaasti) 

Vesienhoitoa suunnitellaan askel askeleelta

Vesienhoidon suunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein vaiheittain. Ehdotuksia vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027 valmistellaan ja kuuleminen käynnistyy 2020 marraskuussa.

Lue lisää suunnittelusta.

Vesienhoidon suunnittelusykli
Vesienhoidon suunnittelun sykli kestää kuusi vuotta.
Julkaistu 27.8.2019 klo 10.19, päivitetty 23.9.2020 klo 11.59