Kaivon rakentamiskustannukset

Kustannusten laskentaperusteet

Kaivojen rakentamiskustannukset (hintataulukot sivun reunassa) on laskettu SYKEn nettisivuilla olevien kaivojen mallipiirrosten pohjalta. Hinnat ovat keväällä 2011 laskettuja keskihintoja ja siten suuntaa-antavia. Ne sisältävät arvonlisäveron 23 %. Hinnat eivät sisällä kaivonpaikkaselvityksiä ja veden laadun tutkituttamista laboratoriossa.

Kustannukset vaihtelevat todellisuudessa muun muassa paikkakunnan, koneiden kuljetusetäisyyksien, kaivon sijaintipaikan maa- tai kallioperän ominaisuuksien sekä kiinteistön olosuhteiden mukaan. Muun muassa työkustannukset sekä koneiden käyttö- ja kuljetuskustannukset vaihtelevat yleisen hintatason mukaan.

Ennen kaivon rakentamista tulee tehdä kaivonpaikkaselvitykset, joilla selvitetään muun muassa alueen maa- tai kallioperän ominaisuuksia sekä ympäristön riskitekijöitä. Näin varmistutaan osaltaan kaivoveden laadusta ja veden riittävyydestä kaivossa sekä määritetään kiinteistölle sopiva kaivotyyppi.

Kaivon rakentamisen jälkeen vesi tulee tutkituttaa laboratoriossa ennen sen käyttöönottoa talousvedeksi eli juomiseen ja ruuanvalmistukseen. Veden laadulle eivät kaivonrakennusurakoitsijat anna takuuta, vaan kaivon omistajan vastuulla on selvittää ennen veden käyttöönottoa, että vesi täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset talousvedelle.

Ennen kustannusten laskemista on tehty muutamia oletuksia:

 • Kiinteistölle ja kaivon paikalle on helppo kulkuyhteys työkoneilla.
 • Kaivo on oletettu tehtävän hyvissä olosuhteissa helposti työstettävään maaperään (koskee rengaskaivon rakentamista ja porakaivon osalta huoltokaivon rakentamista). Haasteelliset olosuhteet voivat moninkertaistaa kustannukset. Varsinkin syvimpien kaivojen osalta työskentelytilan ahtaus lisää kustannuksia ja kaivo voidaan joutua tekemään esimerkiksi kahdelta eri tasolta.
 • Porakaivon syvyydestä 10 metriä on maaporausta, loppu kallioporausta.
 • Koneiden ja kiviaineisten kuljetusmatka on 20 km/ suunta.
 • Etäisyys kaivolta rakennukselle on 10 m. Todellisuudessa kaivon paikka voi olla kauempanakin rakennuksesta. Kaivon on oltava niin kaukana rakennuksesta, etteivät rakennuksen katolta putoavat lumet tai sade- ja sulamisvedet päädy kaivon välittömään läheisyyteen.
 • Johtokaivanto saadaan tehtyä roudattomaan syvyyteen (noin 1,5–2m). Muutoin vesijohtokaivantoon joudutaan hankkimaan eristettyä vesijohtoa sulanapitokaapelilla, jonka hinta on noin 10-kertainen normaaliin painevesijohtoon verrattuna. Osa urakoitsijoista suosittelee eristetyn vesijohdon asentamista joka tapauksessa, koska tällöin varmistutaan vesijohdon jäätymättömyydestä.

Työkustannukset

Työkustannukset on laskettu siten, että kaikki työ teetetään ulkopuolisella. Työajat sekä töiden tuntihinnat on kysytty satunnaisesti muutamalta maarakennus- ja porausurakoitsijalta, myös Internetissä ilmoitettuja hintoja on hyödynnetty. Osa työajasta on arvioitu karkeasti, koska todellisuudessa aika vaihtelee tapauskohtaisesti.

Etenkin rengaskaivon rakentamisessa on sellaisia työvaiheita, joissa pystyy auttamaan tai joissakin tapauksissa tekemään työvaiheen itse ja siten säästämään kustannuksissa. Porakaivojen osalta voi osallistua huoltokaivon sekä johtokaivannon tekoon, itse poraus on ammattilaisen työtä.

Tarjouksen saatuaan kannattaa neuvotella urakoitsijan kanssa siitä, olisiko jotain vaihetta mahdollista ja kannattavaa tehdä itse.

Kaivon rakentamisen yhteydessä kannattaa myös selvittää mahdollisuus kotitalousvähennyksen saamiseen työn osuudesta.

Rengaskaivon kustannukset

Rengaskaivon tarvikkeiden hinnat on laskettu noin kolmen valtakunnallisesti merkittävän valmistajan tai jälleenmyyjän ns. listahintojen perusteella. Rakentamiseen ryhdyttäessä kannattaa pyytää tarjous, mikäli aikoo hankkia tarvikkeita itse rautakaupasta. Kaivonrakennusurakoitsijan kautta osan tarvikkeista (kuten LVI-tarvikkeet) voi saada edullisemmin.

Rengaskaivon rakentamiskustannukset on laskettu kahdelle eri kaivomallille, kahdella eri syvyydellä:

 • rengaskaivo imupumpulla 3 m ja 6 m
 • rengaskaivo uppopumpulla 3 m ja 6 m

Rengaskaivon tyypilliset rakentamiskustannukset keskimäärin keväällä 2011 (sis. alv 23 %):

Kaivon syvyys Rengaskaivo (imupumppu) Rengaskaivo (uppopumppu)
3 m 3 700 € 4 200 €
6 m 4 600 € 5 000 €

Rengaskaivon rakentamiskustannukset on eritelty tarkemmin seuraaviin osa-alueisiin:

 • kaivon peruselementit
 • LVI-tarvikkeet
 • pumppu ja painesäiliö sekä sähkötarvikkeet
 • maa-ainekset
 • työkustannukset

Tarkemmin rengaskaivon maa-aineksista:

Suurin osa maa-aineksista käytetään ns. vesipesän tekoon kaivon pohjan ympärille; muu ympärystäyttö tehdään kaivumassoilla, jotka voidaan läjittää väliaikaisesti kaivannon viereen. 

Kaivon pohjalle tulevaa suodatinhiekkaa voi ostaa rautakaupasta tai urakoitsijalta. Suodatinhiekka voi olla myös huolellisesti pestyä talousvesikaivoon soveltuvaa vesipesän hiekkaa, jota saa kiviainesten toimittajilta. Tarvittaessa suodatinhiekan päälle laitetaan puhdasta karkeaa soraa (raekoko noin 16/32 mm) tai pieniä kiviä, jottei suodatinhiekka nouse veden virtauksen mukana pumppuun. Karkean soran menekki on sen verran vähäinen, ettei kustannuksia otettu huomioon laskelmissa. 

Suomen pohjavedet ovat usein hieman happamia, joten monesti kaivon pohjalle laitetaan suodatinhiekan lisäksi kalkkikiveä nostamaan veden pH-arvoa. Kalkkikiveä on saatavana rouheena säkeissä esimerkiksi hyvin varustetuista rautakaupoista. Kalkkikivirouheen hintaa ei myöskään huomioitu laskelmissa.

Tärkeintä rengaskaivon maa-ainesten osalta on se, että kaivon vesipesä on riittävän laaja, sen tekemisessä käytetään talousvesikaivoon soveltuvaa puhdasta hiekkaa ja että kaivon yläosaa ympäröivä maa-aines on routimatonta.

Kaivoa ympäröivän pintamaan tiivistys on oleellista, jotta sadevedet eivät pääse kaivoon. Tiivistyksessä on hyvä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan savea.  Kaivumaat tiivistyvät yleensä pari vuotta töiden lopettamisen jälkeen ja siksi kaivon ympäristön jälkivalvonta on tärkeää. Mikäli kaivon ympärys alkaa tiivistymisen seurauksena viettää kaivolle päin, tulee paikalle tuoda täytemaata. Siten mahdollinen kaivon ympärille tuleva multa ja nurmetus on hyvä laittaa vasta kaivumaiden tiivistymisen jälkeen.

Porakaivon kustannukset

Porakaivon erikoistarvikkeiden hinnat on saatu kyselemällä satunnaisilta porakaivourakoitsijoilta. Tarvikkeet kuuluvat urakkahintaan, eikä niitä ole saatavilla rautakaupoissa. Suomen kaivonporausurakoitsijat ry (Poratek) on kommentoinut hintojen olevan yleistä keskimääräistä markkinatasoa. Jokainen urakoitsija hinnoittelee kuitenkin työnsä oman kustannusrakenteensa perusteella.

Hintaesimerkit porakaivon huoltokaivon tarvikkeille on laskettu noin kolmen valtakunnallisesti merkittävän valmistajan tai jälleenmyyjän keskihintojen perusteella sekä Internetissä toimivien rautakauppojen hintojen keskiarvoista.

Porakaivon osalta rakentamiskustannukset on laskettu kolmelle eri kaivomallille, neljällä eri syvyydellä:

 • porakaivo ejektoripumpulla 20 m, 70 m, 90 m ja 150 m
 • porakaivo uppopumpulla 20 m, 70 m, 90 m ja 150 m
 • porakaivo uppopumpulla ilman huoltokaivoa 20 m, 70 m, 90 m ja 150 m

Talousveden hankintaan tarkoitetun porakaivon syvyys on tavallisesti 20–90 metriä, yleisimmin 60–90 metriä. Saaristossa ja rannikolla porakaivot ovat harvoin yli 20 metriä syviä, koska sitä syvemmällä meriveden suotautumisella voi olla jo vaikutusta kaivoveden laatuun: merivesi voi nostaa muun muassa veden kloridipitoisuutta.

Porakaivon tyypilliset rakentamiskustannukset keskimäärin keväällä 2011 (sis. alv 23 %):

Kaivon syvyys Porakaivo (ejektoripumppu) Porakaivo (uppopumppu) Porakaivo (uppopumppu,
ei huoltokaivoa)
20 m 5 200 € 4 600 € 3 800 €
70 m 7 400 € 7 000 € 6 200 €
90 m 8 500 € 8 100 € 7 300 €
150 m 11 200 € 10 900 € 10 100 €

Porakaivon rakentamiskustannukset on eritelty tarkemmin seuraaviin osa-alueisiin:

 • huoltokaivo
 • LVI-tarvikkeet
 • pumppu ja painesäiliö sekä sähkötarvikkeet
 • työkustannukset

Huoltokaivo helpottaa porakaivon huoltoa ja kunnossapitoa sekä suojaa porareikää. Jos huoltokaivoa ei rakenneta, on hyvä asentaa adapteri/ satulaliitin porareikään pumpulta tulevan ja rakennukselle lähtevän vesijohdon väliin, jotta pumppu voidaan tarvittaessa nostaa ylös pumpun ja porareiän huoltoa ja kunnostusta varten.

Pumpputyyppi valitaan vedenkäyttötarpeen, kaivon syvyyden ja veden nostokorkeuden (korkeusero pumpun ja rakennuksessa sijaitsevan vesijohdon välillä) mukaan.

Porausurakoitsijat antavat yleensä työlleen ns. vesitakuun. Mikäli porakaivosta ei saada porauksen jälkeen riittävästi vettä, voidaan tehdä vesipainehalkaisu, jonka arvo on tyypillisesti noin 500–600 euroa. 

Julkaistu 5.9.2013 klo 13.12, päivitetty 14.1.2020 klo 15.32