Hyppää pääsisältöön

Rakennushankkeen suunnittelu ja toteuttaminen

Rakennushankkeen suunnittelu ja toteuttaminen vaatii eri alojen ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä. Hankkeeseen liittyviin velvollisuuksiin ja vastuisiin kannattaa perehtyä hyvissä ajoin ennen hankkeen alkamista.
Kuva
Rakennustelineitä Tampereen Honkakuusenkadulla
© Katja Tähjä

Rakennushankkeen toteutus ja vaiheet riippuvat hankkeen luonteesta, eli siitä onko kyseessä uudisrakentaminen vai korjaaminen, laajuudesta, kohteen käyttötarkoituksesta ja sijainnista. Kaikissa hankkeissa korostuu hyvän valmistelun ja suunnittelun merkitys. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudet ja vastuut ovat maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä keskeisessä asemassa, ja niihin kannattaa perehtyä ennen hankkeen alkamista.

Rakentamista koskevien säännösten ja paikallisten velvoitteiden toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen, johon kannattaa olla yhteydessä jo hankkeen alkuvaiheessa. Rakennusvalvontaviranomaiselta selviää mm. suunnitellun hankkeen luvanvaraisuus ja hankkeeseen liittyvät muut reunaehdot.

Rakennushankkeen läpivieminen edellyttää yleensä monenlaista osaamista ja useita osapuolia. Esimerkiksi omakotitalon rakentamisessa tarvitaan sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa useita eri alojen ammattilaisia (mm. rakennussuunnittelija, lämpö-, LVI-, sähkösuunnittelijat sekä vastaava työnjohtaja ja urakoitsijat).

Korjaushanke eroaa uudisrakentamisesta etenkin siinä, että korjattava rakennus ja sen käyttäjät asettavat keskeiset reunaehdot hankkeelle. Pienenkin korjaustoimenpiteen luvanvaraisuus kannattaa tarkistaa rakennusvalvontaviranomaiselta tai taloyhtiössä isännöitsijältä.

Rakennushankkeen suunnittelu

Uudisrakennuksen tai korjaus- ja muutostyön suunnittelunlähtökohtana on kohteen käyttötarkoitus ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tarpeet ja tavoitteet.

Suunnittelussa on huomioitava rakentamisen yleiset vaatimukset, jotka sisältävät rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset. Rakennuksen on lisäksi oltava ekologisilta ominaisuuksiltaan kestävä ja esteettisesti ympäristöönsä sopiva.

Rakennuksen suunnittelu on usean suunnittelijan yhteistyötä. Tärkeimmät näistä ovat rakennus-, rakenne, LVI- ja sähkösuunnittelija. Hankkeen suunnittelua koordinoi pääsuunnittelija, joka yleensä on rakennussuunnittelija tai arkkitehti. Suunnittelijoilta edellytetään suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavaa kelpoisuutta. Tarkempia määräyksiä ja ohjeita suunnittelutehtävän vaativuuden ja suunnittelijan kelpoisuuden arvioinnista on rakentamista koskevissa säädöksissä ja erityisesti Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat.

Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan myös pääosin hankkeen kustannukset, joten suunnittelun laatuun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Julkaisija

Ympäristöministeriö