Hyppää sisältöön

Lapin maisemat

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljely- ja muuhun alkutuotannon maisemaan sekä perinteiseen rakennuskantaan. Maisema-alueiden tunnistaminen ja inventointi tukevat kylätoimintaa, paikallisia maisemanhoitohankkeita ja ympäristönhoitoa.

Lapissa on 24 maisema-aluetta, jotka ovat valtioneuvoston vuonna 1995 tekemän periaatepäätöksen mukaan valtakunnallisesti arvokkaita. Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon alueiden käytössä. Ne tulee muun muassa sisällyttää maakuntakaavoihin.

Ympäristöministeriön toimesta on käynnissä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi. Lapin osalta työ tehtiin Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton ja Saamelaismuseo Siidan yhteistyönä. Vuosina 2012-2014 arvioitiin yli kolmensadan kohteen maisema-arvot. Inventoitavien alueiden listalle on otettu nykyiset valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja maisemanähtävyydet. Lisäksi inventoitavien alueiden valinnassa on käytetty eri tahoilta, kuten paikallisilta asukkailta, yhdistyksiltä ja paliskunnilta saatuja uusia ehdotuksia.

Kartoituksen tuloksena Lapin ELY-keskus ehdottaa valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 36 kohdetta ja maisemanähtävyyksiksi kaksi kohdetta. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointien yhteydessä kartoitettiin lisäksi muita maisemallisesti arvokkaita alueita, joista 31 valikoitui maakunnallisesti arvokkaaksi.

Kuva_Marjut_Kokko
© Marjut Kokko
Julkaistu 29.5.2015 klo 9.57, päivitetty 11.5.2016 klo 9.36
Julkaisija: