Tuulivoimarakentaminen

Tuulivoima on uusiutuva ja lähes päästötön energiantuotantomuoto. Se on myös suhteellisen edullisesti ja nopeasti tuotettavaa, kansallisesti omavaraista energiaa, jonka lisäämisellä on merkittävä rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli 962 tuulivoimalaa. Tuulivoimarakentaminen on voimakkaassa kasvussa ja vuoden 2021 aikana rakennettiin yhteensä 141 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden koko on kasvanut viime vuosikymmenen ajan ja nykyään suunntellaan kokonaiskorkeudeltaan noin 250-300 metrin tuulivoimaloita.

Tuulivoimaloiden aiheuttamat vaikutukset muun muassa luonnolle ja ihmisten elinympäristölle riippuvat pitkälti voimaloiden sijainnista ja alueen ympäristöarvoista. Tuulivoimatuotannon lisääminen edellyttää, että se sovitetaan ympäröivään maankäyttöön ja sen haitalliset vaikutukset otetaan riittävästi huomioon. Tuulivoimalla pitää myös olla paikallinen hyväksyntä.

Tuulivoimaneuvontaa suunnittelun ja rakentamisen kysymyksiin

Tuulivoimaneuvonta on tuulivoimarakentamisen ohjauksen valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka tarjoaa apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksille, toiminnanharjoittajille sekä kansalaisille tuulivoimarakentamisen kysymyksissä. Neuvontapalvelun toteuttaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja rahoittaa ympäristöministeriö.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tuulivoimarakentaminen - Pohjois-Karjala

Tuulivoiman rakentaminen on varsin uusi asia Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaiheessa, jonka maakuntavaltuusto on hyväksynyt 3.6.2013 ja ympäristöministeriö vahvistanut 5.3.2014, on ensimmäisen kerran kaavallisesti tutkittu potentiaalisia tuulivoimaloiden alueita maakunnan alueella.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sisältävät useita tuulivoimatuotantoon suoraan tai välillisesti liittyviä tavoitteita. Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi tuottaa tuulivoimalla 150 GWh energiaa vuonna 2020. Käytännössä se tarkoittaa noin 20-25 kpl suuren kokoluokan tuulivoimalan (á 3 MW) rakentumista maakuntaan. Lisäksi Itä-Suomen bioenergiaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä 1 % alueen loppuenergian kulutuksesta eli noin 500 GWh on tuulivoimaa.

Tuulivoimarakentaminen maakuntakaavassa

P-K:n maakuntakaavan maakunnallisilla tuulivoimapuistoilla tarkoitetaan vähintään 8 suuren kokoluokan voimalan  (á>2 MW) muodostamia tuulivoima-alueita. Kuitenkin luonnon- ja kulttuuriympäristön kannalta arvokkaiden alueiden välittömässä läheisyydessä sekä kokonaisuutena Keski-Karjalan seutukunnan alueella maakunnallisilla tuulivoimapuistoilla tarkoitetaan vähintään 5 suuren kokoluokan voimalan muodostamia tuulivoimala-alueita. Näitä edellytyksiä pienemmät tuulivoimapuistot eivät edellytä maakuntakaavamerkintää, vaan ne voidaan tutkia ja osoittaa suoraan yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta kuntatasolla.

Maakuntakaavan tavoitteena on ollut osoittaa edellytyksiltään parhaat, maakunnallisesti merkittävät tuulivoima-alueet, joille on mahdollista sijoittaa useita tuulivoimaloita. Tuulivoimaloiden alueena on kaavassa osoitettu kaikkiaan 12 aluekokonaisuutta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 155 km2. Kaikkiaan alueet mahdollistavat noin 299 tuulivoimalaa, joista noin puolet eli 157 sijoittuu kolmelle laaja-alaiselle tuulivoimapuistoalueelle Juuassa ja Valtimolla.

Lisätietoa löytyy Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilta.

Julkaistu 28.1.2014 klo 11.03, päivitetty 13.12.2018 klo 10.41
Julkaistu 28.8.2015 klo 16.29, päivitetty 3.6.2022 klo 13.33