Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) ja -asetuksen (YSA 713/2014) nojalla tietyt toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan. Maataloustuotannossa ympäristölupa tarvitaan määrätyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille ja turkistarhoille. Alla on esitetty luvanvaraisuuden rajat. Määrät perustuvat niille eläinpaikoille, joille eläinsuoja, varjotalo tai -halli on rakennettu eli vuosittainen eläinmäärien vaihtelu ei vaikuta luvanvaraisuuteen.

Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSL liite 1, taulukko 2, kohta 11):

 • 300 lypsylehmälle
 • 500 lihanaudalle
 • 600 emolehmälle
 • muu eläinsuoja, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä YSL:n liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla on vähintään 3 000

tai jos eläinsuoja on tarkoitettu yli (YSL liite 1, taulukko 1, kohta 11):

 • 750 täysikasvuiselle emakolle
 • 2 000 lihasialle
 • 40 000 linnulle, kuten munituskanalle tai broilerille.

Turkistarha tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSL liite 1, taulukko 2, kohta 11):

 • 500 siitosnaarasminkille tai -hillerille
 • 250 siitosnaarasketulle tai -supille
 • muu kuin edellä mainittu turkistarha, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä YSL:n liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250.

Ympäristölupahakemus on toimitettava 1.1.2020 lähtien mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Hakemusasiakirjoista on viranomaisen pyynnöstä toimitettava lisäksi paperitulosteena olevia kappaleita, jos se on tarpeen asian käsittelyn vuoksi. Luonnollinen henkilö voi jättää lupahakemuksen ja sen liitteet edelleen paperisina. Lupahakemus jätetään joko aluehallintovirastolle (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminnasta ja eläinten määrästä riippuen. 

Aluehallintovirastolta haettava ympäristölupahakemus suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, jossa hakijaa ohjeistetaan hakemuksen laatimisessa. Mikäli asiointi sähköisessä asiointipalvelussa ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa aluehallintovirastoon käsiteltäväksi sähköpostitse tai luonnollinen henkilö edelleen halutessaan paperisina. Tällöin hakemus tulee toimittaa aluehallintoviraston kirjaamoon tai Etelä-Suomen aluehallintoviraston osalta ympäristölupavastuualueen kirjaamoon.

Hakemuksen laatimisessa voit hyödyntää alta löytyviä lomakkeita, liitteitä ja täyttöohjeita. Ympäristölupahakemus voidaan tehdä myös vapaamuotoisesti YSA 3–7 §:n mukaisesti.
 

Eläinsuojien ympäristölupahakemuslomake


Liitteet


 Täyttöohje

6022 eläinsuoja (Word)

6022 liite 7.1 naudat ja hevoset (Word)
6022 liite 7.1 siipikarja (Word)
6022 liite 7.1 sikalat (Word)
6022 liite 8.2 lietesäiliöt  (Word)
6022 liite 8.3 kuivalantalat (Word)
6022 liite 13 polttoainesäiliöt (Word)
6022 liite 14 kemikaalit (Word)

6022 ohjeet (Word)
Lyhyt kemikaaliohje (Word)

Turkistarhojen ympäristölupahakemuslomake


LiitteetTäyttöohje

6023 turkistarha (Word)

6023 liite 7 eläinmäärät (Word)
6023 liite 8 varjotalot (Word)
6023 liite 9 kuivalantalat (Word)
6023 liite 12 jätevedet (Word)
6023 liite 13 polttoainesäiliöt (Word)

6023 ohjeet (Word)
Lyhyt kemikaaliohje (Word)Luvan tarkistaminen BAT-päätelmien vuoksi (YSL 80 ja 81 §)

Eläinsuojan, jossa on

 • yli 40 000 siipikarjapaikkaa
 • yli 2 000 tuotantosikapaikkaa tai
 • yli 750 emakkopaikkaa,

ympäristöluvan lupamääräysten (mm. päästöraja-arvot ja tarkkailu) on perustuttava ns. BAT-päätelmiin. BAT-päätelmät ovat parasta käyttökelpoista tekniikkaa kuvaavia EU-määräyksiä ja niiden soveltaminen perustuu teollisuuspäästödirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU) täytäntöönpanoon.

EU:n komissio on julkaissut siipikarjan tai sikojen tehokasvatuksen uudet BAT-päätelmät 21.2.2017. Kyseisten tilojen kotieläintuotannon toiminnot ja tekniikat oli kartoitettava ja arvioitava kuuden kuukauden kuluessa eli 21.8.2017 mennessä, vastaavatko ne uusia BAT-päätelmiä. Tarvittaessa eläinsuojan ympäristölupa on tarkistettava. BAT-selvitys laaditaan tästä löytyvälle valmiille lomakepohjalle.

 

Siipikarjan ja sikojen tehokasvatusta koskeva BAT-selvityslomake

Yleisohje

Ohje toiminnanharjoittajalle

6022a BAT-selvityslomake (Word)


6022a yleisohje (Word)

6022a ohje toiminnanharjoittajalle (Word)

 

BAT-päätelmät ja ammoniakkipäästöjen tarkkailu

Sikojen tai siipikarjan tehokasvatuksen parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevissa BAT-päätelmissä edellytetään tilakohtaista ammoniakkipäästöjen (BAT 23 ja BAT 25) sekä typen ja fosforin erityksen (BAT 24) tarkkailua vuosittain. Tarkkailussa voidaan hyödyntää oheista Excel-laskuria.

 

Laskuri ammoniakkipäästöjen ja typen ja fosforin erityksen tarkkailemiseksi

Käyttöohje

Käyttöehdot

Laskuri (Excel)

 

Laskurin käyttöohje (pdf)

Laskurin käyttöehdot (pdf)


Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja, kuten eläinsuojia. Eläinsuoja on ilmoituksenvaraista toimintaa, jos se on:

 1. vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja enintään 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille
 2. usealle 1 kohdassa tai YSL:n liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä YSL:n liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle 3 000 ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen 1 kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläinmäärän perusteella.

Toiminnan ilmoituksenvaraisuuden ja toimivaltaisen lupaviranomaisen määrittämisessä käytettävät eläinyksikkökertoimet löytyvät ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteestä 3.

Eläinsuojan on täytettävä ilmoittamisen edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely). Lisäksi eläinsuojia koskee valtioneuvoston asetus eläinsuojien ilmoitusmenettelystä (ks. linkki oikealla).

Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.
 

Eläinsuojien ilmoituslomake


Täyttöohje

Eläinsuojataulukot

Liitelomake vähimmäisetäisyydestä poikkeamiseksi

6045 eläinsuojien ilmoituslomake (Word)

6045 ohje (Word)

6045a eläinsuojataulukot (Excel)

6045b liite vähimmäisetäisyydestä poikkeamisesta (Word)


Muut ilmoituslomakkeet

Valtioneuvosto on antanut ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on esitetty määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, siitä poikkeamisesta ja tällöin tehtävästä valvontailmoituksesta eli ns. aumausilmoituksesta (6029), lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta (6027, ks. linkit lomakkeisiin alla), lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan aumauksesta. Lisäksi asetuksessa on erinäisiä muita määräyksiä sekä suosituksia.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee vuosittain ilmoittaa alueelliselle ympäristökeskukselle saamistaan lannan varastointiin liittyvistä, nitraattiasetuksen 9 §:n 1 momentin edellyttämistä valvontailmoituksista alla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella 6028.

 

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteissa 6027 lantapoikkeus (Word)
Aumausilmoituslomake (entinen patterointi-ilmoitus) 6029 aumausilmoitus (Word)
Aumausilmoitusten vuosiyhteenvetolomake 6028 vuosiyhteenveto (Word)


Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sonja Pyykkönen, ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto, puh. 029 525 0123,
etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristölupiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä oman kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen tai aluehallintovirastoon.

Julkaistu 16.9.2013 klo 10.55, päivitetty 24.10.2022 klo 15.07