Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) ja -asetuksen (YSA 713/2014) nojalla tietyt toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan. Maataloustuotannossa ympäristölupa tarvitaan määrätyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille ja turkistarhoille. Alla on esitetty luvanvaraisuuden rajat. Määrät perustuvat niille eläinpaikoille, joille eläinsuoja, varjotalo tai -halli on rakennettu eli vuosittainen eläinmäärien vaihtelu ei vaikuta luvanvaraisuuteen.

Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSL liite 1, taulukot 1-2, kohta 11):

 • 50 lypsylehmälle
 • 100 lihanaudalle
 • 60 hevoselle tai ponille
 • 250 uuhelle tai vuohelle
 • 100 täysikasvuiselle emakolle
 • 250 lihasialle
 • 4 000 munituskanalle
 • 10 000 broilerille
 • 500 siitosnaarasminkille tai -hillerille tarkoitettu turkistarha
 • 250 siitosnaarasketulle tai -supille tarkoitettu turkistarha
 • muun kuin edellä mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä YSL:n liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250

Lisäksi YSL:n liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 d mukaisesti eläinsuojan tai turkistarhan, jossa on useampia edellä taikka liitteessä 3 mainittuja tuotantoeläimiä, luvanvaraisuus määräytyy liitteen 3 eläinyksikkökertoimilla laskettavien eläinyksikkömäärien perusteella. Tällöin kaikkien tuotantoeläinten eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja niiden summaa verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettuun luvanvaraisuuden rajaan, jonka ylittyessä toiminta on luvanvarainen. Eläinyksikkömääräksi muunnettu luvanvaraisuuden raja edellä mainitulle tuotantoeläimelle saadaan kertomalla edellä eläinmääränä ilmoitettu luvanvaraisuuden raja liitteen 3 eläinyksikkökertoimella. Luparajaa laskettaessa ei huomioida tilan muita eläimiä, jos niiden yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä liitteen 3 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on enintään 10.

Alla olevista linkeistä saat tarvittavan lupahakemuslomakkeen, liitteet ja täyttöohjeen word-muodossa. Ympäristölupahakemus voidaan tehdä myös vapaamuotoisesti YSA 3-7 §:n mukaisesti.

Lupahakemus jätetään vähintään kolmena kappaleena joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai aluehallintovirastolle (AVI) eläinten määrästä riippuen. Asia selviää tarkemmin lomakkeiden täyttöohjeista.

 

Eläinsuojien ympäristölupahakemuslomake


Liitteet


 Täyttöohje

6022 eläinsuoja (Word)

6022 liite 7.1 naudat ja hevoset (Word)
6022 liite 7.1 siipikarja (Word)
6022 liite 7.1 sikalat (Word)
6022 liite 8.2 lietesäiliöt  (Word)
6022 liite 8.3 kuivalantalat (Word)
6022 liite 13 polttoainesäiliöt (Word)
6022 liite 14 kemikaalit (Word)

6022 ohjeet (Word)

Turkistarhojen ympäristölupahakemuslomake


LiitteetTäyttöohje

6023 turkistarha (Word)

6023 liite 7 eläinmäärät (Word)
6023 liite 8 varjotalot (Word)
6023 liite 9 kuivalantalat (Word)
6023 liite 12 jätevedet (Word)
6023 liite 13 polttoainesäiliöt (Word)

6023 ohjeet (Word)


Luvan tarkistaminen BAT-päätelmien vuoksi (YSL 80 ja 81 §)

Eläinsuojan, jossa on

 • yli 40 000 siipikarjapaikkaa
 • yli 2 000 tuotantosikapaikkaa tai
 • yli 750 emakkopaikkaa,

ympäristöluvan lupamääräysten (mm. päästöraja-arvot ja tarkkailu) on perustuttava ns. BAT-päätelmiin. BAT-päätelmät ovat parasta käyttökelpoista tekniikkaa kuvaavia EU-määräyksiä ja niiden soveltaminen perustuu teollisuuspäästödirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU) täytäntöönpanoon.

EU:n komissio on julkaissut siipikarjan tai sikojen tehokasvatuksen uudet BAT-päätelmät 21.2.2017. Kyseisten tilojen kotieläintuotannon toiminnot ja tekniikat on kartoitettava ja arvioitava kuuden kuukauden kuluessa eli 21.8.2017 mennessä, vastaavatko ne uusia BAT-päätelmiä. Tarvittaessa eläinsuojan ympäristölupa on tarkistettava. BAT-selvitys laaditaan tästä löytyvälle valmiille lomakepohjalle.

 

Siipikarjan ja sikojen tehokasvatusta koskeva BAT-selvityslomake

Yleisohje

Ohje toiminnanharjoittajalle

6022a BAT-selvityslomake (Word)


6022a yleisohje (Word)

6022a ohje toiminnanharjoittajalle (Word)

 

Ilmoituslomakkeet

Valtioneuvosto on antanut ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on esitetty määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, siitä poikkeamisesta ja tällöin tehtävästä valvontailmoituksesta eli ns. aumausilmoituksesta (6029), lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta (6027, ks. linkit lomakkeisiin alla), lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan aumauksesta. Lisäksi asetuksessa on erinäisiä muita määräyksiä sekä suosituksia.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee vuosittain ilmoittaa alueelliselle ympäristökeskukselle saamistaan lannan varastointiin liittyvistä, nitraattiasetuksen 4 §:n 3 momentin edellyttämistä valvontailmoituksista alla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella 6028.

 

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteissa 6027 lantapoikkeus (Word)
Aumausilmoituslomake (entinen patterointi-ilmoitus) 6029 aumausilmoitus (Word)
Aumausilmoitusten vuosiyhteenvetolomake 6028 vuosiyhteenveto (Word)


Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sonja Pyykkönen, ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto, puh. 029 525 0123,
etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristölupiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä oman kuntasi ympäristöviranomaiseen tai aluehallintovirastoon.

Julkaistu 16.9.2013 klo 10.55, päivitetty 22.1.2019 klo 15.23