Hoppa till huvudinnehåll

Planering och genomförande av byggnadsprojekt

Att planera och genomföra ett byggnadsprojekt kräver kompetens och samarbete inom olika branscher. Det lönar sig att i god tid bekanta sig med de skyldigheter och det ansvar som hänför sig till projektet innan det inleds.
Bild
Rakennustelineitä Tampereen Honkakuusenkadulla
© Katja Tähjä

Hur ett byggnadsprojekt förverkligas och hur de olika skedena ser ut beror på projektets natur, på om det handlar om ett nybygge eller en reparation, på omfattningen, användningsändamålet och placeringen. I alla projekt är bra förberedelser och planering av stor vikt. De skyldigheter och det ansvar ett byggnadsprojekt innebär har en central ställning i markanvändnings- och bygglagstiftningen och det lönar sig att sätta sig in i dem innan man påbörjar ett projekt.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet övervakar att de regler och lokala skyldigheter som gäller byggande uppfylls. Det är skäl att kontakta myndigheten redan i det inledande skedet av projektet.  Byggnadstillsynsmyndigheten informerar bland annat om tillståndsplikten för det planerade projektet och om övriga villkor som projektet berörs av.

För att genomdriva ett byggprojekt krävs i allmänhet kunnande av olika slag och flera parter. När man exempelvis bygger ett egnahemshus behövs yrkesfolk från flera olika branscher både i planerings- och realiseringsskedet (bland annat byggprojekterare, värme-, VVS-, elprojekterare samt en ansvarig arbetsledare och entreprenörer).

Ett reparationsprojekt skiljer sig från ett nybygge särskilt genom att den byggnad som ska repareras och de som använder den sätter upp de centrala villkoren för projektet.  Även vid små reparationssåtgärder är det skäl att fråga byggnadstillsynsmyndigheten eller husbolagets disponent om tillstånd behövs.

Byggnadsprojektering

Utgångspunkten när man projekterar, dvs. planerar, en nybyggnad eller reparations- och ändringsarbete är användningsändamålet och de behov och mål man har med byggnadsprojektet

'.I projekteringen måste man beakta de allmänna kraven för byggande, som omfattar grundläggande krav på byggnaders hållfasthet och stabilitet, brandsäkerhet, hygien, hälsa och miljö, användarsäkerhet, bullerbekämpning samt energiekonomi och värmeisolering. Byggnaden måste dessutom ha hållbara ekologiska egenskaper och passa in estetiskt i sin omgivning.

Projekteringen av en byggnad är ofta ett samarbete mellan flera projekterare. Av dessa är bygg-, konstruktions-, VVS- och elprojekterarna de viktigaste.  Huvudprojekteraren, som vanligen är en byggprojekterare eller arkitekt, samordnar projekteringen. Projekterarna förutsätts ha sådan behörighet som motsvarar projekteringsuppgiftens svårighetsklass. Närmare bestämmelser och anvisningar om hur man bedömer svårighetsklassen på en projekteringsuppgift och projekterarens behörighet hittar man i författningar om byggande och särskilt i Finlands byggbestämmelsesamling del A2: Planerare av byggnader och byggnadsprojekt, föreskrifter och anvisningar.

Under projekteringsfasen fastställer man också till största delen kostnaderna för projektet, så det lönar sig att fästa särskild vikt vid kvaliteten på projekteringen.

Utgivare

Miljöministeriet