Murskemäen tuulivoimahanke, Ruovesi

Hankkeen kuvaus 

ABO Wind Oy suunnittelee Ruoveden kunnan alueelle tuulivoimapuistoa. Hankealue sijoittuu Ruhalan ja Kaukolan kylien väliin, noin 5 km etäisyydelle Ruoveden keskustaajamasta. Murskemäen hankealueen laajuus on noin 864 hehtaaria. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alueelle suunnitellaan enintään 5 yksikköteholtaan 6–10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Arvioitavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 (VE1): Murskemäen hankealueelle rakennetaan enintään 5 tuulivoimalaa.

Arviointiohjelma

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/murskemaentuulivoimahankeYVA  

 

Julkaistu 7.10.2022 klo 11.21, päivitetty 9.12.2022 klo 15.22

Julkaisija: