Myrsky Energia Oy:n Kuorinki-Vinsanmaan tuulivoimahanke, Tornio, Tervola

Hankkeen kuvaus

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Tornion kaupungin ja Tervolan kunnan alueille. Hankkeessa suunnitellaan noin 26 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW. Voimaloista noin kahdeksan sijoittuu Tornion kaupungin Vinsanmaan alueelle, noin 25 kilometriä Tornion kaupungin keskustasta koilliseen. Voimaloista noin 18 sijoittuu Tervolan kunnan Kuoringin alueelle, noin kahdeksan (8) kilometriä Tervolan keskustasta länsilounaaseen. Hankealueen pinta-ala on noin 3300 hehtaaria. Alustavan suunnitelman mukaan sähkö siirretään hankealueelta etelään nykyisen Keminmaa–Petäjäskoski 400 kV voimajohdon rinnalla Fingridin verkkoon joko olemassa olevalle Keminmaan sähköasemalle tai Viitajärvelle rakennettavalle uudelle sähköasemalle.

Hankkeen suunnitteluun sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (Yva-laki, 252/2017) mukaista YVA-menettelyä. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyn toteutuksesta ja vaihtoehdoista. Jäljemmin hankkeesta vastaava esittää arvioinnin tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1 :Alueelle toteutetaan enintään 26 voimalaa.
  • Vaihtoehto VE2 :Alueelle toteutetaan alle 26 voimalaa. Vaihtoehto tarkentuu YVA-selostusvaiheessa.
  • Sähkönsiirto VEA:   Uusi noin 14 kilometrin pituinen 110 kV tai 400 kV voimajohto nykyisen olemassa olevan Keminmaa–Petäjäskoski 400 kV voimajohdon rinnalla Fingridin verkkoon uudelle rakennettavalle Viitajärven sähköasemalle.
  • Sähkönsiirto VEB:   Uusi noin 17 kilometrin pituinen 110 kV tai 400 kV voimajohto nykyisen olemassa olevan Keminmaa–Petäjäskoski 400 kV voimajohdon rinnalla Fingridin verkkoon olemassa olevalle Keminmaan sähköasemalle.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on nähtävillä 9.11. -9.12.2022 seuraavissa paikoissa:

  • Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4
  • Tervolan kunta, keskustie 81
  • Keminmaan kunta, Kunnantie 3
  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu 3 B
  • Internet:https://www.ymparisto.fi/kuorinkivinsamaantuulivoimahankeYVA

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Tornion kaupunginkirjastossa (Torikatu 2) sekä Tervolan (Paasilinnan puistotie 1) ja Keminmaan (Väylätie 6) kunnankirjastoissa. Lapin ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa nähtävilläolon päätyttyä. Lausunto julkaistaan edellä mainitulla ympäristöhallinnon internet-sivulla.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuuden muistio 22.11.2022

Julkaistu 8.11.2022 klo 10.00, päivitetty 12.1.2023 klo 13.14

Julkaisija: