Hyppää pääsisältöön

Päästötiedon tuottaminen ja ilmoittaminen päästörekistereihin (PRTR)

Päästörekisterit sisältävät toiminnanharjoittajien ilmoittamia laitoskohtaisia tietoja päästöistä ilmaan, veteen ja maaperään sekä tietoa jätteistä ja myös jätteiden siirroista laitosalueen ulkopuolelle käsiteltäväksi tai hävitettäväksi.

Rekisterien tarkoituksena on mm. lisätä yleisön tietoisuutta ympäristökuormituksesta ja edistää ympäristönsuojelulle asetettujen tavoitteiden seurantaa. Tiedot ovat julkisesti saatavilla esimerkiksi Internetin välityksellä.

Ilmoitettavat tiedot

Ensisijaisesti ilmoitetaan laitoskohtaisiin mittauksiin tai laskennalliseen tietoon perustuva päästötieto. Jos laitoskohtaista tietoa ei ole saatavilla, käytetään kansallisesti sovittuja päästökertoimia (Kansallista tietoa päästöjen määrittämiseen). Päästöjen määrittämisen tueksi löytyy myös kansainvälisiä malleja ja ohjeistoja.  OECD on tuottanut tietopankin, ilmapäästöjen laskennalle on oma ohjeistonsa sekä kasvihuonekaasujen että ilman epäpuhtauksien laskennalle. (Kansainvälistä aineistoa päästöjen määrittämiseen).

Tiedot niistä laitoksten päästöistä, joita rajoitetaan ympäristöluvalla, tuotetaan ko. lupaan liittyvien erillisten ohjeistojen mukaisesti.

Ilmoitettavat tiedot

Ensisijaisesti ilmoitetaan laitoskohtaisiin mittauksiin tai laskennalliseen tietoon perustuva päästötieto. Jos laitoskohtaista tietoa ei ole saatavilla, käytetään kansallisesti sovittuja päästökertoimia (Kansallista tietoa päästöjen määrittämiseen). Päästöjen määrittämisen tueksi löytyy myös kansainvälisiä malleja ja ohjeistoja.  OECD on tuottanut tietopankin, ilmapäästöjen laskennalle on oma ohjeistonsa sekä kasvihuonekaasujen että ilman epäpuhtauksien laskennalle. (Kansainvälistä aineistoa päästöjen määrittämiseen).

Tiedot niistä laitoksten päästöistä, joita rajoitetaan ympäristöluvalla, tuotetaan ko. lupaan liittyvien erillisten ohjeistojen mukaisesti.

Tiedot, jotka toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa
Toiminnanharjoittaja Vastaanottaja
Ympäristöluvan ja YSL:n mukaiset ilmoitukset ja rekisteröinnit ELY-keskus, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
CO2-päästöluvan mukaiset tiedot Energiavirasto
Euroopan päästörekisteri E-PRTR ELY-keskus
Jätesiirrot ELY-keskus (kv-siirrot Suomen ympäristökeskus Syke)
Tuottajavastuu Pirkanmaan ELY-keskus
Kemikaali-ilmoitukset TUKES (vienti-ilmoitukset Syke)
Maa-aineisten otto, maankäyttö, rakentaminen, ilmoitukset ja luvat Kunta
Kulutus- ja tuotantotietoja Tilastoviranomainen

E-PRTR-rekisteriin, ympäristöluvan ja CO2-päästöluvan mukaisiin raportteihin sekä muihin käyttötarkoituksiin ilmoitetaan samat päästötiedot. Päästörekisterien laitoskohtaiset päästötiedot perustuvat toiminnanharjoittajien omaan ilmoitukseen.

Raportointi PRTR-rekisteriin

Suomi raportoi päästötiedot Euroopan ympäristökeskuksen (EEA, European Environment Agency) ylläpitämään Euroopan päästörekisteriin (E-PRTR). Ensimmäinen E-PRTR-raportointi tehtiin kesäkuussa 2009 vuoden 2007 tiedoista.

Päästörekisterit perustuvat YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa 1992 tehtyihin päätöksiin. Rekistereitä koskevia suosituksia, säädöksiä ja ohjeistuksia on mm. EU:lla, YK:n Euroopan talouskomissiolla (UNECE) ja OECD:lla. Useat maat ovat perustaneet omia kansallisia päästörekistereitä (PRTR, Pollutant Release and Transfer Registers). Euroopan maiden päästörekisteri (E-PRTR) perustuu YK:n Euroopan talouskomission suositukseen.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)