Hyppää pääsisältöön

Ilman epäpuhtauspäästöt - YK:n kaukokulkeutumissopimukselle ja EU:n päästökattodirektiiville toimitettavat tiedot

Suomi toimittaa YK:n kaukokulkeutumissopimukselle ja EU:n päästökattodirektiiville tiedot ilman epäpuhtauksien päästöistä.

Vuosittain toimitettavat tiedot

Suomi toimittaa tiedot ilman epäpuhtauksien päästöistä vuosittain

Sopimusten raportointiohjeiden ja sen liitteiden mukaisesti toimitetaan tiedot seuraavien ilman epäpuhtauksien päästöistä: rikki, typen oksidit, ammoniakki, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, hiilimonoksidi, hiukkaset (kokonaishiukkaset, pienhiukkaset PM10 ja PM2,5, mustahiili), raskasmetallit  (kadmium, lyijy, elohopea, sekä lisätietoina: arseeni, kromi, kupari, nikkeli, seleeni, sinkki) ja hitaasti hajoavat orgaaniset yhdisteet (heksaklooribentseeni, polyklooratut bifenyylit , dioksiinit ja furaanit ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt.

Vuosittain raportoitavat tiedot

  • päästöt yhdistekohtaisista perusvuosista 1980-luvulla tai vuodesta 1990 lähtien (hiukkaset 2000 lähtien), vuosittain 15.2. mennessä
  • päästöennusteet: typen ja rikin oksideille, ammoniakille, haihtuville orgaaniseille yhdisteille ja hiukkasille, vuosittain 15.3 mennessä
  • inventaarion dokumentointi (Informative Inventory Report, IIR) ja tiedot mahdollisista päästöjen mukautuksista (Adjustment), 15.3 mennessä

Joka neljäs vuosi toimitetaan 

  • maantieteelisesti jaotellut tiedot 1.5 mennessä
  • suurten pistelähteiden (Large Point Sources, LPS) tiedot 1.5 mennessä

Päästökattodirektiivi

EU:n uusittu päästökattodirektiivi (National Emission Ceilings Directive (EU) 2016/2284)  on osa komission pitkän aikavälin ohjelmaa ilman epäpuhtauksien terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Direktiivissä on asetettu päästörajat vuodelle 2020 ja sen jälkeisille vuosille viidelle ilman epäpuhtauden päästöille: typen- ja rikinoksidit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, pienhiukkaset (PM2.5) ja ammoniakki.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)