Hyppää pääsisältöön

Kaukasen tuulivoimapuiston laajennus, Kannus

Puhuri Oy suunnittelee Kaukasennevan tuulivoimapuiston laajennusta. Laajennusalue sijaitsee Kaukasennevan tuulivoimapuiston pohjoispuolella, Kannuksen kaupungin lounaisosassa. Kaukasen laajennuksen hankealueen koillisosa rajautuu Kalajoen kaupunkiin ja itä- ja kaakkoisosa Sievin kuntaan.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kannus, Kalajoki, Sievi, Toholampi, Alavieska, Ylivieska, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Puhuri Oy suunnittelee Kaukasennevan tuulivoimapuiston laajennusta. Laajennusalue sijaitsee Kaukasennevan tuulivoimapuiston pohjoispuolella, Kannuksen kaupungin lounaisosassa. Kaukasen laajennuksen hankealueen koillisosa rajautuu Kalajoen kaupunkiin ja itä- ja kaakkoisosa Sievin kuntaan. Kannuksen keskustaan hankealueelta on matkaa noin 7,5 km, Sievin keskustaajamaan noin 17 km ja Kalajoen keskustaan noin 20 km. Noin 20 kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta sijaitsevat lisäksi Toholammin ja Alavieskan keskustaajamat sekä Ylivieskan keskusta. Tuulivoimapuistoalue kattaa noin 2050 hehtaarin laajuisen alan ja se rajautuu etelässä Kaukasennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueeseen. Liittyminen kantaverkkoon on suunniteltu ensisijaisesti tapahtuvan Kaukasennevan hankealueella sijaitsevan sähköaseman kautta. Mikäli Kaukasen laajennushanke toteutuu sellaisella kokonaisteholla, että Kaukasennevan sähköaseman kapasiteetti ei ole riittävä, tullaan tuotettu sähkö siirtämään valtakunnanverkkoon hankealueen kaakkoispuolelle, Sievin Kukonkylän alueelle suunnitteilla olevan uuden sähköaseman kautta.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Arvioitavat tuulivoimalavaihtoehdot

  • VE0: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • VE1: Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 18 uutta tuulivoimalaa.  Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
  • VE2: Hankealueelle rakennetaan hankevaihtoehtoa 1 vähäisempi määrä tuulivoimaloita. Hankevaihtoehdon 2 muodostamisessa huomioidaan tehtävien selvitysten ja mallinnusten tulokset, sekä YVA-menettelyssä saatava palaute. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Arvioitavat sähkönsiirtovaihtoehdot

  • SVE1: Sähkö johdetaan valtakunnan verkkoon samalla 110 kV ilmajohdolla kuin Kaukasennevan tuulivoimapuistossa tuotettava sähkö, joten uutta ilmajohtoa ei ole tarpeen rakentaa. Kaukasen laajennusalueen sisäiseltä sähköasemalta rakennetaan 110 kV maakaapeli Kaukasennevan tuulivoimapuistoalueelle.
  • SVE2: Reitti sijoittuu Kaukasen laajennuksen hankealueelta kohti etelää, olemassa olevan KorkiasaloReutuperä 110 kV voimajohdon itäpuolella. Tämän jälkeen suunniteltu voimajohto kääntyy kohti itää, kulkien olemassa olevan Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohdon rinnalla. Täysin uudessa johtokäytävässä uusi voimajohto kulkisi noin 2,4 kilometrin matkan, suuntautuessaan olemassa olevan voimajohdon rinnalta kohti Kukonkylää. Reitti olisi kokonaisuudessaan 16 kilometrin pituinen ja noin 13,5 km sijoittuu olemassa olevien johtojen rinnalle.
  • SVE3: Reitti sijoittuu Kaukasen laajennuksen hankealueen kaakkoiskulmasta Kannuksen ja Sievin välistä kunnanrajaa pitkin kohti Kukonkylää. Reitti olisi noin 3,1 km pituinen ja voimajohto sijoittuisi kokonaisuudessaan uuteen maastokäytävään.

YVA-menettelyn aikataulu (täydentyy menettelyn edetessä):

  • YVA-ohjelma nähtävillä 17.3.-17.4.2023
  • Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta annettu 17.5.2023

Arviointiohjelma

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Puhuri Oy, Harri Ruopsa, p. +358 40 0730 793, harri.ruopsa@puhuri.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Leila Väyrynen, p. 040 5412 306 leila.vayrynen@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Välimaa, p. 0295 027 383 hanna.valimaa@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/1658/2022

Julkaisija