Hyppää pääsisältöön

EMAS-selonteko ja EMAS-logo

EMAS-järjestelmään liittyvät organisaatiot julkaisevat ympäristöasioistaan kertovan ympäristöraportin eli ympäristöselonteon. Selonteossa kerrotaan organisaation toiminnan ympäristövaikutuksista, asetetuista ympäristönsuojelutavoitteista sekä tavoitteiden toteutumisesta ja keskeisistä ympäristöindikaattoreista. EMAS-järjestelmään kuuluvat organisaatiot saavat käyttöönsä EMAS-logon.

Ympäristöselonteko on viesti sidosryhmille

Ympäristöraportointi on osa sidosryhmien kanssa käytävää avointa vuoropuhelua. EMAS-selonteossa organisaatio voi kertoa myös yhteiskuntavastuun muista osa-alueista. Selonteon tiedot vahvistaa aina ulkopuolinen, päteväksi todettu ympäristötodentaja.

Selonteon suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon sidosryhmien erilaiset tarpeet. Seuraavassa joitakin esimerkkejä.

Asiakkaat
Vaikutusvaltainen kohderyhmä, joka voi hankintamenettelyissään esittää toimittajille tuotteisiin, menetelmiin, palveluihin tai hallintoon liittyviä ympäristönsuojelua koskevia vaatimuksia.

Henkilöstö
Kiinnostus: ympäristön tilan ja toiminnan keskinäinen suhde sekä häiriöt ja niiden hoitaminen.

Paikalliset asukkaat
Kiinnostus: tuotannon ja kuljetusten yhteydessä syntyvät ympäristö- ja terveyshaitat ja niiden vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi toteutetut toimenpiteet. 

Rahoittajat
Kiinnostus: tuotantomenetelmiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristöriskit ja -mahdollisuudet.

Ympäristö- ja kuluttajajärjestöt
Kiinnostus: organisaation ympäristöpolitiikka, ympäristönsuojelun taso ja sen kehittyminen sekä tiedotusvälineissä käsiteltävät ajankohtaiset aiheet.

EMAS-selonteon sisältö 

EMAS-asetuksen liitteessä IV on lueteltu vähimmäisvaatimukset selonteossa esitettävistä asioista. Jos organisaation selonteko kattaa useita toimipaikkoja, esitetään selonteossa selkeästi eriteltynä tiedot kunkin toimipaikan merkittävistä ympäristövaikutuksista. Halutessaan EMAS-organisaatio voi täydentää selontekoa muilla tiedoilla. Näitä voivat olla esimerkiksi sosiaalisen vastuun ja turvallisuuskysymysten käsittely. 

Jo selonteon suunnittelussa kannattaa pohtia, miten esitettäviä tietoja halutaan käyttää organisaation viestinnässä. Ympäristötodentaja voi vahvistaa sekä selonteon että siitä erikseen käytettävät tiedot samalla kertaa. Näiden vahvistettujen tietojen yhteydessä voidaan käyttää EMAS-logoa.

Alla on tarkempia tietoja selonteon sisältövaatimuksista ja raportoitavista indikaattoreista.

Kuvaus toiminnasta

Yhteenveto organisaation toiminnoista, tuotteista ja palveluista ja tarvittaessa sen suhteesta mahdollisiin emo-organisaatioihin sekä selkeä ja yksiselitteinen kuvaus EMAS-rekisteröinnin laajuudesta, mukaan lukien luettelo rekisteröintiin sisältyvistä toimipaikoista. 

Tavoitteena on  selkeän kuvan antaminen organisaatiosta ja sen toiminnasta, tuotteista ja palveluista.

Ympäristöpolitiikka ja -järjestelmä

Organisaation ympäristöpolitiikka ja lyhyt kuvaus organisaation ympäristöjärjestelmää tukevasta hallintorakenteesta.

Tavoitteena on organisaation ympäristösitoumusten esille tuominen ja kertominen niiden täytäntöönpanosta organisaatiossa.

Ympäristönäkökohdat

Kuvaus organisaation kaikista merkittävistä välittömistä ja välillisistä ympäristönäkökohdista, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, sekä lyhyt kuvaus lähestymistavasta kyseisten näkökohtien merkittävyyden määrittämiseen ja selitys niihin liittyvien vaikutusten luonteesta. Tässä tarkoitettuja välittömiä ja välillisiä ympäristönäkökohtia sekä niiden merkittävyyttä on luonnehdittu tarkemmin EMAS-asetuksen liitteessä I.

Tavoitteena on yleiskuvan antaminen organisaation keskeisistä ympäristönäkökohdista sekä organisaation toiminnan, tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten selvittäminen. Keskeistä on saada lukija ymmärtämään organisaation toiminnan ja toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten väliset yhteydet.

Päämäärät ja tavoitteet

Kuvaus merkittäviin ympäristönäkökohtiin ja vaikutuksiin liittyvistä ympäristöpäämääristä ja -tavoitteista.

Tavoitteena on organisaation päättämien päämäärien ja tavoitteiden selkä esittäminen.

Toimenpiteet päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi

Kuvaus toimista, joita on toteutettu ja suunniteltu ympäristönsuojelun tason parantamiseksi, päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Selonteossa viitataan EMAS-asetuksen 46 artiklassa tarkoitetuissa alakohtaisissa viiteasiakirjoissa esitettyihin ympäristöasioiden hallinnan parhaisiin toimintatapoihin, jos sellaisia on saatavilla.

Tavoitteena on organisaation ympäristönsuojelun tason parantamiseksi toteutettujen ja suunniteltujen toimien esitteleminen lukijalle. Myös niiden toimien esittely, jotka liittyvät lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen. Organisaation olisi pystyttävä osoittamaan selkeästi merkittävimpinä pitämiensä näkökohtien ja niiden parantamiseksi laadittujen suunnitelmien välinen yhteys ja mahdolliset tavoitteet ja se, miten alakohtaisissa viiteasiakirjoissa määritellyt parhaat toimintatavat on otettu huomioon.

Tiedot päästöjen ja muiden ympäristönäkökohtien kehityksestä

Yhteenveto tiedoista, joita on saatavilla organisaation ympäristönsuojelun tasosta suhteessa sen merkittäviin ympäristönäkökohtiin.

Raportoinnin on koskettava sekä ympäristönsuojelun tason keskeisiä indikaattoreita että ympäristönsuojelun tason erityisiä indikaattoreita, jotka esitetään EMAS-asetuksen liitteen IV kohdassa C. Jos on olemassa ympäristöpäämääriä ja -tavoitteita, niitä koskevat tiedot on raportoitava.

Tavoitteena on organisaation ympäristönsuojelun tasoa koskevien tietojen sekä päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen kehityksen esitteleminen. Lisäksi esitellään organisaation ympäristönsuojelun tasossa pitkällä aikavälillä tapahtuneet muutokset. 

Ympäristölainsäädännön vaatimukset ja niiden täyttäminen

Viittaus tärkeimpiin säännöksiin, jotka organisaation on otettava huomioon varmistaakseen ympäristöön liittyvien lakisääteisten vaatimusten noudattamisen, sekä lausunto lainsäädännön noudattamisesta.

Tavoiteena on kertoa sidosryhmille, millaisia ympäristöön liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia tai rajoituksia organisaation toiminnalle on asetettu. Antaa tietoja siitä, miten organisaation ympäristönsuojelun taso täyttää lainsäädännössä asetetut ympäristövaikutuksia koskevat vaatimukset ja ilmoittaa ympäristönsuojelun taso vaadittuun lakisääteiseen tasoon nähden. 

Organisaatio voi liittää selontekoon myös muuta ympäristönsuojelun tasoon liittyvää tietoa, esimerkiksi tietoja ympäristönsuojelun tason parantamiseksi tehdyistä investoinneista sekä tietoja paikallisille ympäristöryhmille annetusta tuesta ja sidosryhmien välisen vuoropuhelun edistämiseksi toteutetuista toimista. Organisaatiot voivat antaa selvityksen myös käytössä olevista turvasuunnitelmista. 

Ympäristötodentaja ja päivämäärä

Vakuutus EMAS-asetuksen 25 artiklan 8 kohdan vaatimusten noudattamisesta sekä ympäristötodentajan nimi ja akkreditointi- tai toimilupanumero sekä vahvistamisen päivämäärä. Tämän sijasta voidaan käyttää liitteessä VII tarkoitettua ympäristötodentajan allekirjoittamaa ilmoitusta.

Tavoitteena on kertoa, että ympäristöselonteon tiedot ovat riippumattoman ulkopuolisen tahon vahvistamia ja antaa ympäristöselonteon todentajaa ja todentamisajankohtaa koskevat tiedot.

Raportoitavat indikaattorit

EMAS-asetuksessa on määritelty keskeiset indikaattorit, joista organisaation tulee raportoida soveltuvin osin. Indikaattorit kuvaavat seuraavia ympäristöasioita:

 • energian käyttö
 • materiaalien käyttö
 • veden kulutus
 • jätemäärät
 • maankäyttö biologisen monimuotoisuuden kannalta
 • päästöt ilmaan

Keskeisistä indikaattoreista ilmoitetaan vuosittainen kokonaispanos tai -vaikutus kyseisellä osa-alueella, organisaation vuotuisen toiminnan viitearvo (esimerkiksi kokonaistuotos tai työntekijöiden lukumäärä) sekä näiden suhdeluku.

Edellä määriteltyjen keskeisten indikaattoreiden lisäksi organisaation tulee raportoida sellaisista ydinliiketoimintaan liittyvistä merkittävistä ympäristönäkökohdista ja -vaikutuksista, joita keskeiset indikaattorit eivät kata. 

Tarkemmat ohjeet indikaattoreista löytyvät EMAS-asetuksen liitteestä IV.

Konsolidoitu EMAS-asetus (EY) N:o 1221/2009 (EUR-Lex)

Alakohtaiset viiteasiakirjat

Euroopan komissio laatii alakohtaisia viiteasiakirjoja (Sectoral Reference Document, SRD), joissa esitetään ympäristöasioiden parhaat toimintatavat ja ympäristönsuojelun tason alakohtaiset indikaattorit. Viiteasiakirjat on toistaiseksi laadittu seuraaville toimialoille:

 • vähittäiskauppa
 • matkailu
 • elintarvike- ja juomateollisuus 
 • autonvalmistus
 • sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus
 • julkinen hallinto
 • maatalous 
 • jätehuolto
 • metallituotteiden valmistus
 • televiestintä- ja tieto- ja viestintätekniikkapalveluja

Komission EMAS-sivuilla voi tutustua jo valmistuneisiin viiteasiakirjoihin (EMAS Helpdesk) 

Ympäristöselonteon julkaiseminen

EMAS-selonteon tavoitteena on antaa ajankohtaista tietoa organisaation ympäristöasioista, joten tietoja julkaistaan vuosittain. Ensimmäinen ympäristöselonteko julkaistaan rekisteröinnin yhteydessä.  Seuraavat selonteot julkaistaan siten, että väli edelliseen on korkeintaan kolme vuotta. Välivuosina organisaatio julkaisee mm. ympäristötunnusluvuissa tapahtuneet muutokset.

Päteväksi todettu eli akkreditoitu ympäristötodentaja vahvistaa sekä ympäristöselonteossa että välivuosina julkaistavissa selonteon päivityksissä esitetyt tiedot.  Organisaatio voi liittää vahvistettuun selontekoonsa EMAS-logon.

Selonteko voidaan julkaista joko painettuna tai sähköisessä muodossa esimerkiksi erillisenä tiedostona tai internet-sivustona. Tiedon saatavuuden varmistamiseksi organisaation on kuitenkin aina voitava toimittaa selonteko myös niille, joilla ei ole mahdollisuuksia hankkia sitä sähköisessä muodossa. Organisaatio voi halutessaan julkaista selonteon useina eri kieliversioina. Vähimmäisvaatimuksena on, että selonteko julkaistaan vähintään yhdellä organisaation sijaintimaan virallisella kielellä.

Pienet organisaatiot voivat tietyin edellytyksin vahvistuttaa uuden ympäristöselonteon neljän vuoden välein ja selonteon vuosipäivityksen joka toinen vuosi. Edellytyksenä on, että organisaation ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, ympäristöön ei kohdistu merkittäviä riskejä eikä suunnitelmissa ole merkittäviä toiminnallisia muutoksia.  Poikkeus selonteon vahvistamisaikatauluun haetaan Suomen ympäristökeskukselta.

EMAS-logo

Euroopan unionin vapaaehtoiseen ympäristöjärjestelmään, EMAS-järjestelmään, liittyvät organisaatiot saavat rekisteröinnin yhteydessä käyttöönsä EMAS-logon. Logo on tarkoitettu organisaatioiden ympäristöviestinnän tueksi. Puolueeton ympäristötodentaja tarkastaa EMAS-järjestelmän toimivuuden ja EMAS-logon yhteydessä esitetyn ympäristötiedon luotettavuuden.

Kuva
EMAS-logo, todennettu ympäristöasioiden hallinta.

Logo kertoo organisaation ympäristötyöstä

EMAS-logo on organisaation ympäristömerkki. Se viestittää jatkuvasta ympäristönsuojelun tason parantamiseksi tehtävästä työstä ja ympäristönsuojelun tasosta annettujen tietojen luotettavuudesta.

Logoa käyttäessään EMAS-organisaatio kertoo, että ympäristöasiat ovat organisaatiolle tärkeitä ja niiden parantamiseksi tehty työ on tavoitteellista ja puolueettoman asiantuntijan todentamaa. Logon käyttö lisää myös EMAS-järjestelmän tunnettavuutta.

Logo voidaan liittää esimerkiksi organisaation ympäristöselontekoon, esitteisiin, kirjepapereihin, nimilaattoihin tai Internet-sivuille. 

Ohjeita logon käyttöön

EMAS-organisaatiot saavat käyttöönsä EMAS-logon, jossa on organisaation rekisterinumero. EMAS-logoa on mahdollista käyttää kaikilla EU:n kielillä.

EMAS-logoa ilman tarkentavaa tekstiä ja rekisterinumeroa voivat käyttää mm. toimivaltaiset elimet, kansalliset viranomaiset ja muut sidosryhmät EMAS-järjestelmästä yleisesti kertovassa tiedotusmateriaalissa. Edellytyksenä on, ettei synny vaikutelmaa siitä, että logo viittaisi EMAS-rekisteriin kuulumattoman organisaation toimintoihin.

Alla on käyty läpi logon käyttöön liittyviä periaatteita ja käytännön esimerkkejä. 

Logon käytön periaatteet

Logon käyttöä ohjaavat seuraavat EMAS-asetuksessa määritellyt periaatteet:

 • EMAS-logossa on aina organisaation rekisterinumero.
 • Jos vain osa organisaation toimipaikoista on rekisteröity, tulee ilmetä, mitkä toimipaikat kuuluvat rekisteröinnin piiriin.
 • EMAS-logo voidaan liittää myös osaan vahvistetun ympäristöselonteon tiedoista. Tällöin ilmoitetaan viimeisin selonteko, josta tiedot ovat peräisin. Ympäristötodentajan tulee varmistaa erikseen käytettävät tiedot.
 • EMAS-logon käyttö ei ole mahdollista tuotteissa tai pakkauksissa.
 • EMAS-logoa ei voi käyttää muita tuotteita ja palveluja koskevien vertailevien väitteiden yhteydessä.
 • EMAS-logon käyttö ei saa aiheuttaa sekaannusta ympäristötuotemerkkien kanssa.
Esimerkkejä logon käytöstä
 • Organisaation vahvistetussa ympäristöselonteossa oleva logo
 • Asiakkaille ja alihankkijoille tarkoitetun esitteen kannessa, jos esitteen aineisto perustuu vahvistetusta ympäristöselonteosta saatuun aineistoon.
 • Esitteen (joka ei sisällä ympäristötietoa) kannessa oleva logo (organisaatio kokonaan rekisteröity).
 • Logo taustakuvana esitettäessä vahvistettuja ympäristötietoja kootusti organisaation raportissa.
 • Logo rekisteröidyn organisaation messuosastolla.
 • Rekisteröidyssä toimipaikassa olevaan varastosäiliöön maalattu logo.
 • Linja-autossa sitä käyttävän rekisteröidyn joukkoliikenteen harjoittajan nimen viereen sijoitettu logo.
 • Rekisteröidyn tavaratalon sisäänkäynnin luona olevaan kylttiin sijoitettu logo.
 • Organisaation työntekijöiden asuissa organisaation nimen vieressä EMAS-rekisteröidyllä toimipaikalla.
EMAS-logossa käytettävät värit

EMAS-logoa voidaan käyttää joko kolmivärisenä, mustana valkoisella taustalla tai valkoisena mustalla taustalla.

Värillisen EMAS-logon painovärit Pantone -järjestelmässä: No. 355 vihreä, No. 109 keltainen, No. 286 sininen.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)