Vaaralliset jätteet

Mitä ovat vaaralliset jätteet?

Vaarallisia jätteitä ovat jätelain mukaan sellaiset jätteet, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Vaaralliseksi luokiteltavat jätelajit on nimetty valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (179/2012) liitteessä 4. Kyseinen luettelon mukainen luokitus perustuu EU:n jätteiden ja vaarallisten jätteiden luetteloon. Luettelo on sitova, eli luettelossa vaaralliseksi jätteeksi merkitty jäte katsotaan aina vaaralliseksi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille on kuitenkin annettu oikeus poiketa yksittäistapauksessa luettelon mukaisesta luokituksesta tietyin edellytyksin.

Tavallisimpia kotitalouksissa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat mm. erilaiset liuottimet, maalit, raskasmetalliparistot, loisteputket, kylmälaitteet, TV- ja ATK-näytöt sekä jäteöljy. Teollisuudessa syntyvät vaaralliset jätteet vaihtelevat toimialoittain.

Vaarallisten jätteiden kuljetus ja käsittely

Vaaralliset jätteet asettavat haitallisuutensa vuoksi erityisiä vaatimuksia jätteen kuljetukselle ja käsittelylle.

Kunnilla on jätelain mukaan velvollisuus järjestää asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyneiden vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyneiden jätteiden määrän on kuitenkin oltava kohtuullinen.

Muussa toiminnassa, kuten teollisuudessa, syntyneiden vaarallisten jätteiden jätehuollon järjestäminen on ensisijaisesti jätteen haltijan velvollisuus.

Vaarallisten jätteiden käsittelylaitokset

Suomessa on useita vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja hyödyntämiseen erikoistuneita yrityksiä. Eräs niistä on Riihimäellä sijaitseva Fortum Waste Solutions Oy (entinen Ekokem Oy Ab), joka pystyy vastaanottamaan kaikkia tavallisimpia vaarallisia jätteitä koko maasta.

Muut Suomessa sijaitsevat vaarallisten jätteiden vastaanottolaitokset ovat yleensä erikoistuneet vain tiettyjen vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Lisäksi teollisuus käsittelee itse merkittävän osan tuottamistaan vaarallisista jätteistä.

Muita määräyksiä

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä on annettu erilliset säädökset valtioneuvoston asetuksessa jätteistä. Vaarallisten jätteiden kuljetukseen mukaan liitettävästä siirtoasiakirjasta on säädetty jätelaissa (646/2011).

Vaarallisia jätteitä saa kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) mukaan sijoittaa vain niitä varten suunnitellulle erityiselle vaarallisen jätteen kaatopaikalle.

Vaarallisen jätteen poltossa on  noudatettava valtioneuvoston asetusta 151/2013. Lisäksi vaarallisen jätteen vienti hyödynnettäväksi muuhun kuin OECD:n jäsenmaahan on EY:n jätteensiirtoasetuksen (1013/2006) nojalla kielletty.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 3.6.2013 klo 11.35, päivitetty 1.10.2020 klo 15.44