Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet

Jos haet ympäristö-, vesitalous- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää em. lupaa käsittelevältä viranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Hakemus on toimitettava 1.1.2020 lähtien mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Hakemusasiakirjoista on viranomaisen pyynnöstä toimitettava lisäksi paperitulosteena olevia kappaleita, jos se on tarpeen asian käsittelyn vuoksi.

Luonnollinen henkilö voi jättää lupahakemuksen ja sen liitteet edelleen paperisina.

Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa (YSA) on säädetty. Niistä voi tarpeen vaatiessa neuvotella etukäteen luvan myöntävän viranomaisen kanssa. Ympäristönsuojelulain (YSL) mukaan hakemuksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. Hakemuksen laatimiseen voi käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa. Asianosaistietoja ei tule kirjoittaa hakemusasiakirjan tekstin sekaan, vaan ne täytyy toimittaa hakemuksen mukana erillisellä liitteellä, esimerkiksi lomakkeella 6010c.

Lupahakemuksen käsittelyä edistävät

  • ennakkoneuvottelut lupaviranomaisen kanssa
  • hyvissä ajoin (viranomaisesta riippuen useammista kuukausista noin vuoteen) ennen toiminnan aloittamista jätetty hakemus sekä
  • selkeä ja mahdollisimman täydellinen hakemus liitteineen.

Lupahakemuksen käsittelyä vaikeuttavat

  • liian myöhään jätetty hakemus
  • epäselvä ja/tai epätäydellinen hakemus
  • epäselvät ja/tai epätäydelliset liitteet.

Valtion lupaviranomaiselta haettavat luvat

Valtion lupaviranomaiselta haettava ympäristölupahakemus suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Mikäli asiointi sähköisessä asiointipalvelussa ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa aluehallintovirastoon käsiteltäväksi myös sähköpostitse. Hakemusasiakirjat lähetetään tällöin aluehallintoviraston kirjaamon sähköpostiosoitteeseen tai Etelä-Suomen aluehallintoviraston osalta ympäristölupavastuualueen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. 

Luonnollinen henkilö voi edelleen halutessaan toimittaa lupahakemuksen ja sen liitteet paperisina aluehallintoviraston kirjaamoon tai Etelä-Suomen aluehallintoviraston osalta ympäristölupavastuualueen kirjaamoon.

Hakemuksen liitteinä voi soveltuvilta osin hyödyntää alla olevista taulukoista löytyviä lomakkeita.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta haettavat luvat

Ympäristölupahakemuksen sisällöstä on säädetty ympäristönsuojeluasetuksessa. Ympäristölupa voidaan tehdä vapaamuotoisesti YSA 3–7 §:n mukaisesti tai alla olevien taulukoiden linkeistä saatavan hakemuslomakkeen ja siihen mahdollisesti kuuluvan täyttöohjeen avulla.

HUOM! Lomakkeiden ja täyttöohjeiden päivittäminen uuden YSL:n mukaisiksi on kesken, päivittämättömät dokumentit on merkitty listaan.
 

Yleinen ympäristölupahakemuslomake

Täyttöohje
6010 yleinen ympäristölupahakemus (Word)

6010 ohjeet (Word)
Arvio energiatehokkuudesta
(liite ympäristölupahakemukseen, päivittämättä)
6010a etehokkuus (Word)
 
Kemikaalitiedot ympäristölupahakemukseen
 
Kemikaalitiedot ympäristöluvassa - ohje toiminnanharjoittajalle (pdf)

Asianosaiset
(liite ympäristölupahakemukseen)

6010c asianosaiset (Word)
6010c asianosaiset (Excel)

Kattilalaitosten ympäristölupahakemuslomake (päivittämättä)

Täyttöohje
6012 kattila (Word)

6012 ohjeet (Word)
Kattilalaitosten ympäristölupahakemuksen liitelomake (päivittämättä)

Täyttöohje
6012a kattilaliite (Word)6012a ohjeet (Word)

Eläinsuojien ympäristölupahakemuslomake

Liitteet
 

 

 

 

Täyttöohje

6022 eläinsuoja (Word)

6022 liite 7.1 naudat ja hevoset (Word)
6022 liite 7.1 siipikarja (Word)
6022 liite 7.1 sikalat (Word)
6022 liite 8.2 lietesäiliöt (Word)
6022 liite 8.3 kuivalantalat (Word)
6022 liite 13 polttoainesäiliöt (Word)
6022 liite 14 kemikaalit (Word)

6022 ohjeet (Word)
Lyhyt kemikaaliohje (Word)

Turkistarhojen ympäristölupahakemuslomake

Liitteet
 

Täyttöohje

6023 turkistarha (Word)

6023 liite 7 eläinmäärät (Word)
6023 liite 8 varjotalot (Word)
6023 liite 9 kuivalantalat (Word)
6023 liite 12 jätevedet (Word)
6023 liite 13 polttoainesäiliöt (Word)

6023 ohjeet (Word)
Lyhyt kemikaaliohje (Word)

Kalankasvatuksen ympäristö- ja vesitalous-
lupahakemuslomaken (päivittämättä)

Täyttöohje
6024 kala (Word)


6024 ohjeet (Word)
Lyhyt kemikaaliohje (Word)

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemuslomake

Täyttöohje

6036 louhinta ja murskaus (Word)

6036 ohjeet (Word)

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuslomake

Täyttöohje

6051 maa-aines- ja ympäristölupa (Word)

6051 ohjeet (Word)

Ampumaratojen ympäristölupahakemuslomake

Täyttöohje

6037 ampumarata (Word)

6037 ohjeet (Word)

 

Luvan tarkistaminen BAT-päätelmien vuoksi (YSL 80 ja 81 §)

Sikojen ja siipikarjan tehokasvatusta koskeva BAT-selvityslomake

Yleisohje

Ohje toiminnanharjoittajalle

6022a BAT-selvityslomake (Word)

6022a yleisohje (Word)

6022a ohje toiminnanharjoittajalle (Word)

 

Ohje toiminnanharjoittajille - ennaltavarautumissuunnitelman sisältö (YSL 15 §)

Ennaltavarautumissuunnitelma - ohje toiminnanharjoittajalle

Julkaistu 19.7.2022 klo 15.09, päivitetty 24.10.2022 klo 14.53