Jätteiden vienti- ja tuontimäärät

Suomen ympäristökeskus toimii kansainvälisten jätesiirtojen lupaviranomaisena. Jätesiirtoihin myönnettävät luvat ovat voimassa vuoden (tai enintään kolme vuotta ns. ennakkohyväksyttyihin laitoksiin) ja niitä myönnetään vuosittain noin 200 kappaletta. Vuonna 2021 luvissa myönnettyjä jätesiirtoja tehtiin noin 10 300.

Kansainvälisistä jätesiirroista raportoidaan vuosittain Baselin sopimuksen sihteeristölle, joka julkaisee tietoaineiston tarkastettuaan sen. Maakohtaisissa raporteissa jätesiirtomäärät ovat taulukoissa 4 ja 5. Eri maiden raportit löytyvät tämän linkin kautta.

Jätteiden vienti- ja tuonti vuosina 2017–2021

Vuoden 2021 luvut ovat alustavia; viralliset luvut vuodelta 2021 julkaistaan vuoden 2022 lopussa

Vuonna 2021 Suomesta vietiin ulkomaille noin 260 000 tonnia EY:n jätteensiirtoasetuksen (JSA) N:o 1013/2006 mukaisella jätteensiirtoluvalla valvottavaa jätettä. Vientimäärä oli miltei 80 000 tonnia pienempi kuin vuonna 2020. Suurin tekijä viennin pienenemiselle oli sekalaisen yhdyskuntajätteen viennin huomattava väheneminen.

Jätteen vientimäärät (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)
 

Jätteen tuontimäärä vuonna 2021, noin 110 000 tonnia, oli noin 33 000 tonnia pienempi kuin vuonna 2020. Muutos johtuu vaarallisen jätteen tuonnin vähenemisestä.

Jätteen tuontimäärät (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)
 

Vaarallisen jätteen vienti ja tuonti

Vuonna 2021 vaarallisen jätteen tuonti oli pienempi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Suurin yksittäinen syy oli jäteöljyn tuonnin pieneneminen noin 20 000 tonnilla edelliseen vuoteen verrattuna. Vienti sen sijaan jatkoi kasvuaan. Vaarallisen jätteen vienti oli vuonna 2021 yli seitsemänkertainen tuontiin verrattuna. Määrät eivät sisällä sekalaista yhdyskuntajätettä.

Vaarallisen jätteen tuonti- ja vientimäärät (ei sisällä sekalaisen yhdyskuntajätteen Y46 vientiä)

Jätteen vienti ja tuonti hyödynnettäväksi / loppukäsiteltäväksi

Vuonna 2021 noin 99 % jätteistä, joista noin 67 % oli vaarallista jätettä (sisältäen sekalaisen yhdyskuntajätteen), vietiin hyödynnettäviksi. Hyödynnettäväksi vietiin mm. metallipitoisia jätteitä, käsiteltyä puujätettä, jäteakkuja ja –paristoja, rakennus- ja purkujätettä, yhdyskuntajätteitä sekä jäteperäisiä polttoaineita (RDF). Sekalaisen yhdyskuntajätteen (Y46) osuus oli enää vain noin 4 % viennistä, myös kaupallista alkuperää olevan yhdyskuntajätteen vienti väheni. Metallipitoisten jätteiden viennin osuus oli noin 30 %. Edellä mainitut jätelajit muodostivat määrällisesti noin 85 % viennistä.

Hyödynnettävän jätteen määrä tuonnista oli 90 % vuonna 2021. Puujätteen ja jäteöljyn tuonti kattoivat miltei 80 % hyödynnettäväksi tuotavista jätteistä.

Loppukäsiteltäväksi tuodun jätteen määrä jatkoi laskua ja oli vuonna 2021 noin 11 000 tonnia. Jätteen poltossa syntyneitä jätteitä tuotiin Virosta noin 8 000 tonnia, sen sijaan PCB- ja dioksiinipitoisia jätteitä ei tuotu. Myös loppukäsiteltäväksi vietyjen jätteiden määrä pieneni edellisestä vuodesta ja oli vuonna 2021 noin 3 500 tonnia. Jätettä vietiin loppukäsiteltäväksi Ruotsiin ja Saksaan.

Jätteen tuonti- ja vientimäärät hyödynnettäväksi (R) / loppukäsiteltäväksi (D)

Jätteen vienti jätelajeittain ja kohdemaittain

Jätteiden vientimääriä on kuvattu alla jätelajeittain. Jätteet on luokiteltu jätteensiirtoasetuksen mukaisiin luokkiin (ns. Basel koodit) ja näytetty erillisinä, kun niiden määrä on huomattava.

Vuoden 2021 vienti oli pienempi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Suurin tekijä viennin pienenemiselle oli sekalaisen yhdyskuntajätteen viennin huomattava väheneminen. Myös rakennus- ja purkujätteen vienti Viroon väheni.

Jätteen vientimäärät jätelajeittain (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)

Jätteen vientimäärät maittain (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)

Jätteen tuonti jätelajeittain ja maittain

Jätteiden tuontimääriä on kuvattu alla jätelajeittain. Jätteet on luokiteltu jätteensiirtoasetuksen mukaisiin luokkiin (ns. Basel koodit) ja näytetty erillisinä, kun niiden määrä on huomattava.

Jätteiden tuonti väheni edellisestä vuodesta ja oli vuonna 2021 noin 110 000 tonnia. Sekä jäteöljyn että puujätteen tuonti väheni. Metallikuonaa ei enää tuotu Venäjältä jätesiirtoluvalla (kyseinen jäte luokitellaan EU:ssa ns. vihreäksi jätteeksi). Jätteiden poltossa syntyneet jätteet tuodaan Viron jätteenpolttolaitoksesta, mikä näkyy myös maakohtaisissa tuonneissa.

Jätteen tuontimäärät jätelajeittain (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)

Jätteen tuontimäärät maittain (JSA:n mukainen jätesiirtolupa)
 

 

Julkaistu 12.4.2016 klo 15.23, päivitetty 11.3.2022 klo 14.00
Aihealue: