Metsähallitus, Lyypäkin tuulivoimahanke ja hankkeen voimajohdot, Simo

Hankkeen kuvaus

Metsähallitus suunnittelee Lyypäkin tuulivoimapuistoa Simon kuntaan Tainijoen länsipuolelle ja Simojoen pohjoispuolelle. Tuulivoimapuisto sijaitsee noin 26 kilometrin etäisyydellä Simon keskustasta koilliseen. Alaniemen kylä jää tuulivoimapuiston eteläpuolelle. Runkauksen luonnonpuisto sijoittuu tuulivoimapuiston pohjoispuolelle. Tuulipuistoon suunnitellaan enintään noin 42 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden nimellisteho on noin 6–10 MW jolloin kokonaisteho olisi noin 250-420 MW.Tuulivoimapuiston koko on noin 11 170 hehtaaria. Tuulivoimapuisto sijoittuu pääosin valtion maille.

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista ympä-ristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyn toteutuksesta ja vaihtoehdoista. Jäljemmin hankkeesta vas-taava esittää arvioinnin tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkatellaan seuraavia vaihtoehtoja:

 • Vaihtoehto VE0 Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta
 • Vaihtoehto VE1 42 uutta tuulivoimalaa painottuen itäosaan
 • Vaihtoehto VE2 42 uutta tuulivoimalaa painottuen länsiosaan
 • Sähkönsiirto VEA liittymäpiste Simojoen sähköasemaan
 • Sähkönsiirto VEB liittymispiste hankealueelle rakennettava, Fingridin suunnitteilla olevan Petäjäskoski-Nuojuankangas 400+110 kV voimajohdon varrelle sijoittuva uusi sähköasema

Arviointiohjelma

Nähtävilläolo

Kuulutus pidetiin nähtävillä 11.5.-10.6.2022 Lapin ELY-keskuksen verkkosivuilla Kuulutukset -osiossa. Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen siitä myöhemmin antama lausunto julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivulla: http://www.ymparisto.fi/simonlyypakintuulivoimahankeYVA.

Arviointiohjelma on nähtävillä 11.5.-10.6.2022 seuraavissa paikoissa:

 • Simon kunta, Ratatie 6
 • Tervolan kunta, Keskustie 81
 • Keminmaan kunta, Kunnantie 3
 • Ranuan kunta, Keskustei 34
 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökseskus, Hallituskatu 3 B
 • internet: http://www.ymparisto.fi/simonlyypakintuulivoimahankeYVA

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Simon (Jenssintie 2) ja Tervolan (Paasilinnan puistotie 1), Keminmaa (Väylätie 6) ja Ranuan (Kirkkotie 7) kunnankirjastossa. Lapin ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa nähtävillä olon päätyttyä. Lausunto julkaistaan sähköisesti www.ymparisto.fi/simonlyypakintuulivoimahankeYVA ja pidetään nähtävillä toistaiseksi tai ainakin YVA-menettelyn ajan.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus oli 19.5.2022 klo 17.00 alkaen Alaniemen kylätalolla.

Julkaistu 10.5.2022 klo 0.00, päivitetty 7.7.2022 klo 9.43

Julkaisija: