Kemijärven biojalostamo, Kemijärvi

Hankkeen kuvaus

Boreal Bioref Oy suunnittelee Kemijärvelle tuotantokapasiteetiltaan noin 500 000 t/a biojalostamoa. Se tuottaisi perinteisen pitkäkuituisen sellun lisäksi mm. liukosellua, mikrokiteistä sellua (MCC), mäntyöljyä, biokaasua ja maanparannusaineita sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Biojalostamo sisältää sellutehtaan lisäksi MCC:n tuotantolaitoksen, biokaasun tuotantolaitoksen sekä energiantuotantoon liittyvät yksiköt. Jalostamo sijoittuisi Kemijärven Patokankaan alueelle entisen Stora Enso Oyj:n sellutehtaan alueen pohjoispuolelle. Tavoitteena on saada hankkeen toteutuksen edellyttämät luvat vuoden 2018 alkuun mennessä ja käynnistää biojalostamon tuotanto vuonna 2020.

Biojalostamon tarvitseman puun (mäntykuitu) määrä on 2,9 miljoonaa kiintokuutiota vuodessa. Raakapuu tuodaan lähinnä autokuljetuksina. Sellutehtaan käyttökemikaaleista suurin osa regeneroidaan kemikaalikierrossa ja käytetään uudelleen. Tehdasalueella valmistetaan klooridioksidia. Valmiit tuotteet kuljetetaan Kemin ja Oulun satamiin pääsääntöisesti junalla.

Jätevedenpuhdistamolle johdettavan, muun muassa ravinteita ja kiintoainetta sisältävän, jäteveden määräksi on arvioitu 30 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Käsitellyt jätevedet johdetaan Kemijärveen.  Ilmaan johdettavat päästöt ovat rikkipitoiset kaasut, typenoksidit ja hiukkaset.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Biojalostamohanke jätetään toteuttamatta.

  • Vaihtoehto 1 (VE1): Biojalostamo, jonka selluntuotantokapasiteetti on 500 000 t/a ja lisäksi tuotantoa vastaavat sivutuotteet (mäntyöljy, tärpätti ja sähkö) sekä biotuotteet (MCC, biokaasu ja maanparannusaineet).

  • Vaihtoehto 2 (VE2): Sellutehdas (ilman biotuotteita), joka tuottaa joustavasti sulfaattisellua ja liukosellua ja jonka tuotantokapasiteetti pelkkää sulfaattisellua tuotettaessa on 500 000 t/a.

Hankkeen sisäisinä toteutusvaihtoehtoina (VE1 ja VE2) tarkastellaan jäte- ja jäähdytysvesien vaihtoehtoisia purkupaikkoja, toimintojen sijoittelua hankealueelle sekä jätevesien käsittelyn osalta biologisen käsittelyn lisäksi tertiäärikäsittelyä.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Yleisötilaisuuden esitysaineiston valmistelun yhteydessä huomattiin, että YVA-selostuksessa (sivulla 255), ilmapäästöjen häiriötilanteen H1 mallinnuskuvaan (kuva 4.4-17)  on jäänyt päivittämättä uusin kuva. (ELY:lle toimitetun YVA-selostuksen kuvassa on ensiksi mallinnetun piipusta ulos tulevan päästön tulos, joka oli päästönä määrällisesti suurin, myöhemmin lisättiin vielä soihdun päästö). Teksteihin asia ei vaikuta, (vuorokausi-ohjearvo 10 µg/m3) alittui siis tarkastelualueella.

Arviointiselostuksen liitteet:

Julkaistu 4.7.2017 klo 11.31, päivitetty 18.6.2019 klo 12.33

Julkaisija: