Katajamäen tuulivoimapuisto, Kajaani

Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaavana toimiva Fortum Power and Heat Oy suunnittelee Katajamäen tuulivoimapuistoa Kajaanin kaupungin alueelle. Hankealue rajautuu etelässä Sonkajärven kunnan rajaan (ja maakuntarajaan). Hankealueelle suunnitellaan enintään 55 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä ja yksikköteho 5–10 MW. Hankealueen koko on noin 8 600 hehtaaria. 

Ilmakuva tuulipuistosta.
Loiste Kajave Kivivaara Peuravaara tuulipuisto. © Kuva: Kainuun kuvapankki.

 

VE 0 Tuulivoimalat 

Hanketta ei toteuteta. 

VE 1 Tuulivoimalat Katajamäen hankealueelle rakennetaan enintään 50 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä. 

VE 2 Tuulivoimalat 

Katajamäen hankealueelle rakennetaan enintään 55 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä. 

VEA   Sähkönsiirto  

Tuulivoimapuisto liitetään valtakunnanverkkoon Fingridin Vuolijoen sähköaseman kautta. Sähköasema sijaitsee n. 5 km hankealueesta luoteeseen ja liitäntää varten tullaan rakentamaan noin 4–5 km pituinen voimajohto. Uusi voimajohto kulkisi suunnitelmien mukaan Fingridin Järvilinjan (110 kV) myötäisesti, sen itäpuolella.  Sähkönsiirron suunnitelmat tarkentuvat hankesuunnittelun ja vaikutusten arvioinnin edetessä. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 21.5.2021 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin sähköisesti 3.5.2021.

Yleisötilaisuuden jälkeen torstaina 6.5.2021 hanketoimija Fortum yhdessä konsultti FCG:n kanssa järjesti osallisille mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja keskustella hankkeesta suoraan suunnittelijoiden kanssa. Koronatilanteesta johtuen keskustelut järjestettiin etänä Teamsin välityksellä tai vaihtoehtoisesti puhelimitse.

Voit tutustua hankkeeseen myös hankevastaavan sivuilta:

Yhteysviranomaisen lausunto

Julkaistu 20.4.2021 klo 15.25, päivitetty 22.6.2021 klo 15.01

Julkaisija: