Hautalammen kaivoshanke, Outokumpu

Hankkeen kuvaus

FinnCobalt Oy suunnittelee Outokummun kaupungissa entisen Keretin kuparikaivoksen alueella sijaitsevan Hautalammen koboltti-nikkeli-kuparimalmion ottamista tuotantoon. Kaivostoimintaan on jo Itä-Suomen ympäristölupaviraston 6.7.2009 myöntämä ympäristölupa ja kaivokseen kertyvän pohjaveden poistamista koskeva vesilain mukainen lupa, mutta luvan mukaista toimintaa ei ole aloitettu. Suunnitelman mukaan maanalaista kaivosta laajennetaan, vuosittain louhittavan malmin määrää lisätään ja toimintaan lisätään rikastamo. Hankkeeseen ei enää sisälly arviointiohjelmavaiheessa esitetyn mukaista akkukemikaalitehdasta.

Kaivoshankkeen suunnitellut toiminnot sijoittuvat hankkeesta vastaavan omistuksessa olevalle kiinteistölle, Hautalammen kaivospiirin (KaivNro K7802)) alueelle. Kaivospiiri sijaitsee Outokummun Keretissä, noin 2 km etäisyydellä Outokummun kaupungin keskustan lounaispuolella.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hautalammen kaivoshanke ei toteudu. Alue säilyy nykytilassa, eikä siihen kohdistu muutoksia. Keretin kaivoksen aikaista jälkitarkkailun/jälkihoidon mukaisia toimia jatketaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.
  • Vaihtoehto VE1: Hautalammen kaivoshanke toteutuu louhimalla Hautalammen sekä Mökkivaaran esiintymät sekä niiden välialue. Maanalaisesta kaivoksesta louhitaan malmia arviolta 350 000–600 000 tonnia vuodessa. Kaivostoiminnan lisäksi malmi rikastetaan kaivosalueelle rakennettavassa rikastamossa. Rikaste kuljetetaan kaivosalueen ulkopuolelle jatkojalostukseen. Rikastushiekan läjitysalue sijoittuu Keretin nykyiselle rikastushiekka-alueelle, johon rakennetaan uusi allasalue. Ennakoitu kaivoksen toiminta-aika on noin 10 vuotta tai enemmän.
  • Vaihtoehto VE2: Vaihtoehdossa VE2 Hautalammen kaivoshanke toteutuu louhimalla Hautalammen sekä Mökkivaaran esiintymät sekä niiden välialue. Maanalaisesta kaivoksesta louhitaan malmia arviolta 350 000–600 000 tonnia vuodessa. Kaivostoiminnan lisäksi malmi rikastetaan kaivosalueelle rakennettavassa rikastamossa. Rikaste kuljetetaan kaivosalueen ulkopuolelle jatkojalostukseen. Rikastushiekan läjitysalue sijoittuu kaivospiirin eteläosaan, Ruutunkankaalle, johon rakennetaan uusi allasalue. Ennakoitu kaivoksen toiminta-aika on noin 10 vuotta tai enemmän.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio oli luettavana 10.12.2020 – 8.1.2021 välisenä aikana Outokummun kaupungintalolla (Hovilankatu 1) ja kirjastossa (Koulukatu 7).

Yleisötilaisuus

Hanketta, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja nyt alkavan YVA-menettelyn kulkua esiteltiin koronatilanteesta johtuen sähköisessä yleisötilaisuudessa torstaina 17.12.2020 klo 17:00 alkaen. 

Tilaisuuden esitykset:

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen ja kuulutuksen nähtävillä pito

YVA-selostus ja kuulutus ovat sähköisesti nähtävillä 30.5. - 22.7.2022 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse -> Pohjois-Karjala) sekä www.ymparisto.fi/hautalammenkaivosYVA

Lisäksi paperimuotoiset kappaleet on toimitettu yleisesti luettavaksi Outokummun kaupungin kirjaamoon, Hovilankatu 2, ja Outokummun kirjastoon, Koulukatu 7.

YVA-selostuksen esittelytilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa tiistaina 21.6.2022 klo 17–19 Outokummun Teollisuuskylän kokoustilassa Kuvernöörinkatu 1, Outokumpu. Tilaisuuteen pystyi osallistumaan myös etänä.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 22.7.2022 Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle osoitteen kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi tai PL 69, 80101 Joensuu (käyntiosoite Kauppakatu 40 B).

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama perusteltu päätelmä julkaistaan kahden kuukauden kuluessa nähtävillä olon päättymisestä internetissä osoitteessa http://www.ymparisto.fi/hautalammenkaivosYVA.

Hautalammen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta täydennyspyyntö FinnCobalt Oy:lle

Pohjois-Karjalan ELY-keskus esitti täydennyspyynnön ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta FinnCobalt Oy:lle 19.9.2022.

Julkaistu 3.12.2020 klo 11.03, päivitetty 20.9.2022 klo 13.10