Hyppää pääsisältöön

Kaunisvaaran kaivoshanke, Pajala, Ruotsi

Kaunis Iron Ab:n Kaunisvaaran kaivoshanke sijaitsee Pajalan kunnassa, Norrbottenin läänissä, Ruotsissa. Hanke käsittää nykyisen kaivostoiminnan Tapulin rautamalmilouhoksella ja Kaunisvaaran rikastamolla, jota laajennetaan Palotievan ja Sahavaaran rautamalmien avolouhinnalla ja näiden rikastamisella Kaunisvaaran rikastamossa. Lisäksi hankkeeseen kuuluu nykyisten jätealueiden ja vesialtaiden laajentaminen sekä uusien jätealueiden ja vedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Kolari
Aihealue: Metallimalmien ja muiden kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja käsittely

Hankkeen kuvaus

Kaunis Iron Ab:n Kaunisvaaran kaivoshanke sijaitsee Pajalan kunnassa, Norrbottenin läänissä, Ruotsissa. Hanke käsittää nykyisen kaivostoiminnan Tapulin rautamalmilouhoksella ja Kaunisvaaran rikastamolla, jota laajennetaan Palotievan ja Sahavaaran rautamalmien avolouhinnalla ja näiden rikastamisella Kaunisvaaran rikastamossa. Lisäksi hankkeeseen kuuluu nykyisten jätealueiden ja vesialtaiden laajentaminen sekä uusien jätealueiden ja vedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen. Toiminnot sijoittuvat lähimmillään noin 5 km:n päähän Suomen ja Ruotsin rajasta. Hankkeeseen kuuluu raakavedenotto Muonionjoesta. Kaivostoiminnan ylijäämävesi johdetaan Muonionjokeen nykyisestä purkupisteestä Aareavaaran alapuolelle.

Lupa- ja YVA-menettely

Lapin ELY-keskus ja ympäristöministeriö ovat vastaanottaneet Ruotsin lupaviranomaiselta (Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt) ja ympäristöviranomaiselta (Naturvårdsverket) ilmoitukset Kaunis Iron Ab:n lupahakemuksesta sekä valmistuneesta ympäristövaikutusten arvioinnista.  

Hankkeeseen sovelletaan Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta sekä YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus). Lapin ELY-keskus toimii viranomaisena rajajokisopimuksen nojalla lupa-asian osalta ja ympäristöministeriö Espoon sopimuksen nojalla viranomaisena YVA-menettelyn osalta. Näiden kahden eri sopimuksen mukainen kuuleminen järjestetään samassa yhteydessä.

Rajajokisopimuksen mukaan Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus jättää muistutus tai mielipide kaivostoiminnan jatkamista ja laajentamista koskevasta lupahakemuksesta. Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Lisäksi asianosaisilla on oikeus esittää vaatimuksia vahingon korvaamisesta. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Espoon sopimuksen mukaan Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa mielipide ympäristövaikutusten arvioinnista ja sen liitemateriaalista niiltä osin, kun vaikutukset ulottuvat Suomeen. Hankkeen mahdollisiksi rajat ylittäviksi haitallisiksi vaikutuksiksi on tunnistettu vaikutukset Tornion-Muonionjoen vesiympäristöön.

Kuulutus ja lausuntopyyntö

Aineisto suomeksi, YVA- ja lupamenettely

Ruotsinkielinen lisämateriaali

Arviointiselostus ja lupa-asiakirjat ovat nähtävillä paperiversiona ruotsin kielellä kokonaisuudessaan Pajalan kunnan kansliassa asiakirjojen säilyttäjän Sixten Ollin luona osoitteessa: Pajala kommun, 984 85 Pajala, puh.+46 978 120 62.

Muistutuksien ja mielipiteiden esittäminen  

Lupahakemuksesta ja/tai ympäristövaikutusten arvioinnista annettava palaute tulee toimittaa Lapin ELY-keskukseen ensisijaisesti sähköisesti  (kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi) tai postitse (Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi).  Palautteen on oltava perillä viimeistään 8.11.2021. Palautteessa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero LAPELY/3705/2018.  

Muistutuksesta tulee käydä lisäksi ilmi muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Mikäli muistutus koskee kiinteistöä, tulee toimittaa myös tiedot kiinteistön nimestä, rekisterinumerosta, kiinteistörekisteristä sekä kylästä ja kunnasta (kiinteistötunnus).  

Annetut palautteet toimitetaan Ruotsin lupa- ja ympäristöviranomaisille.

Korvausvaatimuksien esittäminen

Asianosaisten korvausvaatimukset vahingoista tulee esittää kirjallisesti 8.11.2021 mennessä ja viimeistään tuomioistuimen pitäessä pääkäsittelyn asiassa. Tuomioistuimella on oikeus hylätä sen jälkeen esitetyt vaatimukset. Korvausvaatimuksessa on mainittava asian käsittelynumero M 2090-19. Korvausvaatimukset tulee toimittaa suoraan Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimeen osoitteeseen:

Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå, Sverige tai sähköpostitse osoitteeseen mmd.umea@dom.se.

Kutsu pääkäsittelyyn

Lupapäätös annettu 1.12.2022

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Kaunis Iron, Åsa Allan, p. +46 72 724 41 20, etunimi.sukunimi(at)kaunisiron.se
Yhteysviranomainen: Lapin ELY-keskus, Ympäristöministeriö, Lupahakemuksen kuuleminen, Jukka Ylikörkkö, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 005, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi. Espoon sovelluksen soveltaminen, Seija Rantakallio, Ympäristöministeriö, p. 0295 250 246, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Diaarinumero: LAPELY/3705/2018

Julkaisija

Takaisin ylös