Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Jos ne sijoittuvat usean kunnan alueelle, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavia toimenpiteitä tai tapahtumia ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä

  • ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta,
  • yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta,
  • puolustusvoimien toiminnasta
  • sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset YSL 202 §:n nojalla ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole.

Näin teet ilmoituksen

Tee ilmoitus hyvissä ajoin

Tee ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta.

Tee ilmoitus lomakkeella tai vapaamuotoisesti

Tee ilmoitus lomakkeella tai vapaamuotoisesti noudattaen mitä ympäristönsuojelulaissa ja ympäristönsuojeluasetuksessa on melua ja tärinää koskevasta ilmoituksesta säädetty.

Lähetä ilmoitus joko kuntaan tai ELY-keskukseen.

Valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen

Valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen perusteella päätöksen. Valvontaviranomainen voi antaa päätöksessä tarvittavia määräyksiä toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta.

Toiminnan aloittaminen

Toimenpiteeseen saa ryhtyä tai toiminnan aloittaa, kun ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty tätä lyhyempi aika.

Maksut

Viranomainen perii ilmoituksen käsittelystä maksun. Maksu peritään ilmoituksen tekijältä. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään maksu saman suuruisena.

Lausunnonantajilta, muistuttajilta ja mielipiteenesittäjiltä ei peritä maksua.

Maksua ei yleensä peritä myöskään haittaa kärsivän asianosaisen vireillepaneman hallintopakkoasian käsittelystä.

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö