Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa

Eräiden jätteiden käyttöön maarakentamisessa riittää ilmoitus ELY-keskukselle, kun tietyt edellytykset täyttyvät.

Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa edistetään lainsäädännöllä

Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa pyritään edistämään lainsäädännöllä. Eräiden jätteiden laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen on asetuksen mukaan mahdollista seuraavissa maarakentamiskohteissa, joilla tarkoitetaan väyliä, kenttiä, valleja ja näiden rakennekerroksia sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteita. Väyliin luetaan myös metsäautotiet.

Asetusta sovelletaan suunnitelmalliseen maarakentamiseen ja siihen liittyvään jätteen väliaikaiseen varastointiin

Maarakentamista pidetään suunnitelmallisena, jos se perustuu lakisääteiseen suunnitelmaan, lupaan, ilmoitusmenettelyyn tai kunnan rakennusjärjestykseen. Myös liikenneviranomaisten laatimat teiden ja ratojen perusparannus- ja kunnostushankkeet sekä metsäautoteiden suunnitelmallinen rakentaminen kuuluvat asetuksen soveltamisalaan.

Asetusta ei sovelleta

  • vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 10 b §:ssä tarkoitetulla 1- ja 2-luokan pohjavesialueilla,
  • asumiseen tai lasten leikkipaikaksi tarkoitetulla alueella (asumiseen tarkoitetulla alueella tarkoitetaan asuinrakennusta ja sen välitöntä pihapiiriä)
  • luonnonsuojelutarkoitukseen osoitetulla alueella,
  • ravintokasvien viljelyyn tarkoitetulla alueella eikä
  • sisämaan tulvavaara-alueella.

Jätteen saa hyödyntää ilman ympäristölupaa, jos jätteen laadunhallinta ja hyödyntäminen järjestetään ja toiminnasta ilmoitetaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten ympäristönsuojelulain 116 §:n sekä tämän asetuksen mukaisesti. Tällöin tulee huolehtia asetuksen 4 §:ssä määriteltyjen jätteen hyödyntämistä koskevien vaatimusten toteutumisesta.

Näin teet ilmoituksen

Tee (hyödyntämispaikan haltija) ilmoitus ELY-keskukselle toiminnan merkitsemiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ilmoituksen jättämiselle ei ole säädetty aikarajaa.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä ELY-keskukseen hyvissä ajoin ennen kuin teet ilmoituksen.

Tee ilmoitus aluehallinnon asiointipalvelussa

Tee ilmoitus sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköisen järjestelmän käyttäminen on välttämätöntä, jotta tieto rakenteen sijainnista (maarakennuskohteen paikkatiedot) tallentuu tietojärjestelmään. Sähköinen asiointi sujuvoittaa ja nopeuttaa rekisteröinnistä tehdyn ilmoituksen käsittelyä viranomaisessa.

Jos et voi käyttää asiointipalvelua, voit käyttää Word-lomaketta tai voit tehdä vapaamuotoisen ilmoituksen ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 24-25 §:n mukaisesti. Täytä ilmoitus ja toimita se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (doc) ELY-keskuksen pilvipalvelu

Ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (pdf) ELY-keskuksen pilvipalvelu

Loppuraportti jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (doc) ELY-keskuksen pilvipalvelu

Loppuraportti jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (pdf) ELY-keskuksen pilvipalvelu

Valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen

ELY-keskuksen valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen perusteella merkinnän ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 

Toiminnan aloittaminen

Jätteen luovuttamisen ja hyödyntämisen voit aloittaa, kun toiminta on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö