Vapo Oy, Teerinevan turvetuotanto, Lestijärvi

 ARVIOINTIOHJELMA

Hankkeen kuvaus:

Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Lestijärven kunnassa sijaitsevalla Teerinevalla. Arvioitavana olevan hankealueen koko on 546 ha,  josta tuotantokelpoista aluetta on noin 407 hehtaaria. Päätarkoituksena on energiaturpeen tuotanto teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön.Teerineva on tällä hetkellä salaojitettu ja alueelle on tehty vesienpuhdistusta varten laskeutusallas.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • Nollavaihtoehto
  • Laadittavan suunnitelman mukainen vaihtoehto
  • Muut vaihtoehdot ja haitallisten vaikutusten ehkäiseminen

 

 

ARVIOINTISELOSTUS

Suunniteltu hankealue sijaitsee Lestijärven kunnan alueella. Lestijärven kirkonkylä sijaitsee hankealueesta noin 10 km pohjoiseen ja lähimmästä asutuksesta Yli-Lestin Similässä 3 km lounaaseen. Hankealue tukialueineen olisi noin 420,9 ha.Varsinainen tuotantoalueen osuus olisi 381 ha, josta auma-alueiden osuus on 33,4 ha. Suunniteltu tuotantoalue jakautuisi kahteen osaan, joista läntisemmän muodostaisi Paskolamminneva ja itäisemmän Teerineva. Mahdollinen tuotettava turvemäärä olisi noin 2,1 milj. m3 ja siitä saatava kokonaisenergiamäärä tällöin 2,3 milj. MWh.

Arvioitavat vaihtoehdot

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan lohkojen tuotannon aloittamisen ajoittamisen suhteen. Lisäksi tarkastellaan ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta eli turvetuotantoa ei aloiteta Teerinevan alueella.

Vaihtoehto 1: Turvetuotantoalue (yht. 381 ha) muodostuu viidestä lohkosta vesienkäsittelyrakenteineen (347,6ha) sekä tuotettavista auma-alueista (33,4 ha). Vuosittain tuotettavan turpeen määrä on tuotantoaikana keskimäärin noin 175 000 m3. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen kemiallinen käsittely. Kemikalointiasema, tarvittavine selkeytysaltaineen, on suunniteltu toteutettavaksi Lehtosenjoen itäpuolelle lohkon L5 pohjoispuolelle ja siihen on suunniteltu johdettavaksi kaikkien tuotantolohkojen L1–L5 valumavedet. Kuivatusvedet johdetaan laskuojan kautta Lehtosenjokeen, josta vedet kulkeutuvat Lestijärven kautta Lestijokeen. Lehtojoen tulviminen tuotantoalueelle estetään rakentamalla uudet suojapenkereet tuotantoalueiden ja Lehtosenjoen väliselle alueelle molemmin puolen jokea.

Vaihtoehto 2: Turvetuotantoalue ja vesienkäsittelyrakenteet ovat samat kuin vaihtoehdossa 1. Hankealueen tuotanto käynnistetään vaiheittain siten, että tuotanto aloitetaan ensimmäisessä vaiheessa lohkoilla 1, 2 ja 3 (139,3 ha) ja toisessa vaiheessa lohkoilla 4 ja 5 (208,3 ha).

YVA-ohjelman jälkeiset muutokset

Teerinevan hankkeen suunnittelussa oli aiemmin kaksi pintavalutukseen perustuvaa toteutusvaihtoehtoa, jotka on jätetty pois nykyisestä arviosta kemiallisen käsittelyn arvioitaessa olevan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa Teerinevan hankealueella.

 

 

Nähtävillä

Kuulutus ja arviointiselostus ovat virka-aikana nähtävillä 7.4.-1.6.2015 virallisella ilmoitustaululla

  • Lestijärvi, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi

Kuulutus ja arviointiselostus toimitetaan yleisön nähtäville myös

  • Lestijärven kirjastoon, Lestintie 38 A, 69440 Lestijärvi

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja viimeistään 1.6.2015 mennessä osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan myös Word-tiedostona ja viittaamaan niissä diaarinumeroon EPOELY/1180/2015.

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 16.00 Lestin koululla, Lestintie 40, Lestijärvi. Kahvitarjoitlu klo 15.30.

 

 

Julkaistu 3.6.2004 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 14.09