Iso Rytisuon tuulivoimahanke, Oulu

Hankkeen kuvaus

Infinergies Finland Oy suunnittelee Oulun kaupungin Yli-Iin Iso Rytisuon alueelle enintään kymmenestä tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla uuden Hervan (Ii) sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoa ei rakenneta. 

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

Vaihtoehdot

Hankkeessa tullaan arvioimaan kahta varsinaista vaihtoehtoa, sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä, vaihtoehtoa VE 0:

  • VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

  • VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 10 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. 

  • VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 9 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Sähkönsiirto 

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoa käsitellään samassa YVA-menettelyssä päähankkeen liitännäishankkeena. Sähkönsiirron osalta hankkeessa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • VEA Maakaapeli: Maakaapelireitti sijoittuu 400 + 110 kV voimajohtojen kanssa samaan maastokäytävään. 

  • VEB Maakaapeli: Maakaapelireitti sijoittuu eteläosassa tien reunaan ja pohjoisosassa 400 + 110 kV voimajohtojen kanssa samaan maastokäytävään.

  • VEC Maakaapeli: Maakaapelireitti sijoittuu koko matkallaan tien reunaan.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arvioitisuunnitelma ja sen liitteenä oleva YVA-suunnitelma on saapunut ELY-keskukseen 9.3.2022.

MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on liitetty hankevastaavan laatima YVA-suunnitelma, oli nähtävillä kuulemista varten 15.3-14.4.2022.

Yleisötilaisuus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta järjestettiin yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus torstaina 24.3.2022 Teams-yhteydellä.

Mielipiteen esittäminen

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla oli mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta mielipide. Mielipiteet pyydettiin toimittamaan 14.4.2022 mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Oulun kaupunki toimittaa saadut mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa palautteen huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle (MRA 30a §). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla. Lausuntoon sisällytetään tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja kannanotoista.

Julkaistu 15.3.2022 klo 23.59, päivitetty 13.5.2022 klo 11.32