Hyppää sisältöön

Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: 400+110 kilovoltin voimajohtohanke (Vaala, Kajaani, Vieremä, Sonkajärvi, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki, Joroinen)

Arviointiohjelmavaihe

Lisäaineistoa hankkeeseen tutustumiseen (mm. karttapalvelutyökalu voimajohtoreitin tarkasteluun) hankkeesta vastaavan verkkosivuilla. Ks. linkki sivun oikealla palstalla. Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 2.11.2020 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitteella PL 2000, 70101 Kuopio (käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi.

 

Hankkeen kuvaus

YVA-menettelyssä tarkastellaan kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n 400 ja 110 kilovoltin voimajohtohanketta Vaalan ja Joroisten välillä, eli niin kutsutun Järvilinjan vahvistamista. Vaalan Nuojuankankaan ja Joroisten Huutokosken sähköasemien välinen voimajohtoreitti kulkee Vaalan, Kajaanin, Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen, Leppävirran, Pieksämäen ja Joroisten kuntien alueella. Suunnitellun voimajohdon reitti sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, joko nykyisen voimajohdon paikalle tai sen rinnalle. Voimajohtoyhteyden kokonaispituus on noin 295 kilometriä reittivaihtoehdosta riippumatta ja tästä uutta maastokäytävää on noin 2–12 kilometriä valitusta reittivaihtoehdosta riippuen.

Uusi voimajohto sijoittuu pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen itäpuolelle. Pohjoisosassa voimajohto sijoittuu suurelta osin (noin 31 km) nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon paikalle, joka uusitaan uuden 400 kilovoltin voimajohdon rakentamisen yhteydessä. Kun uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon paikalle, se rakennetaan yhteispylväsrakenteena, jossa yläorteen sijoittuu 400 kilovoltin voimajohto ja väliorteen uusittava vanha 110 kilovoltin voimajohto. Muutoin perusratkaisuna käytettävä pylvästyyppi on haruksin tuettu, teräksestä valmistettu kaksijalkainen portaalipylväs.

Pylvään ylimmät osat ulottuvat keskimäärin noin 35–37 metrin korkeudelle. Pylväsväli on noin 250–350 metriä. Peltojen suorilla johto-osuuksilla voidaan käyttää teknisten reunaehtojen salliessa haruksetonta portaalipylvästyyppiä.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää sijaintipaikasta riippuen nykyisen johtoalueen leventämistä noin 14–41 metrillä. Kokonaan uutta maastokäytävää (leveys noin 62 m) suunnitellaan rakennettavaksi voimajohtoreitin pohjoispäässä Vaalan Nuojuankankaalla noin 800 metriä. Siilinjärven Hirsiniemessä voimajohto kiertää asutuksen itäpuolelta siten, että uuden maastokäytävän pituudeksi tulee noin 1,0 kilometriä. Leppävirralla voimajohto kiertää Mäkrämäen metsä Natura-alueen itäpuolelta siten, että kierron pohjoisosassa tehdään uutta maastokäytävää noin 600 metriä.

Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä tarkastellaan kahdessa kohdin reittiä. Vaalassa vaihtoehtoina ovat Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura-alueen ja soidensuojelualueen kiertäminen tai nykyisen johtoalueen leventäminen. Lapinlahdella vaihtoehtoina ovat Kanervaharjun metsä Natura-alueen ja YSA-alueen (yksityismaiden luonnonsuojelualue) kiertäminen tai nykyisen johtoalueen leventäminen.

Hankkeen toteuttamatta jättäminen (niin sanottu ”nollavaihtoehto”) ei ole mukana YVA-menettelyn vaihtoehtotarkastelussa, koska hankkeesta vastaavan mukaan sähkönsiirtoa ei voida tulevaisuudessa hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta.

Hankkeen toteuttamisen edellyttämät luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on tarkoitus toteuttaa nyt alkavan YVA-menettelyn yhteydessä. Nähtävillä olevassa YVA-ohjelmassa on esitetty Natura-arvioinnin tarveselvitys seitsemän Natura 2000 -alueen osalta. Lisäksi seitsemälle alueelle on jo päätetty tehdä varsinaiset Natura-arvioinnit. Arviointien tulokset esitetään myöhemmin valmistuvan YVA-selostuksen yhteydessä.

Julkaistu 1.10.2020 klo 8.10, päivitetty 27.11.2020 klo 16.06