Hyppää pääsisältöön

Löytänän tuulivoimahanke, Pielavesi ja Iisalmi

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Pielaveden kunnan koillisosiin. Tuulivoimalat (enimmillään 14 kpl) sijoittuisivat kokonaisuudessaan Pielaveden alueelle, mutta hankkeessa rakennettava sähkönsiirtolinja sijoittuisi mahdollisesti osin myös Iisalmen kaupungin alueelle (vaihtoehdossa SVE1).
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Pohjois-Savo, Pielavesi, Iisalmi
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lausunnot ja mielipiteet toimitettava ELY-keskukselle 16.6.2023 mennessä, ks. tarkemmat tiedot yllä olevasta kuulutuksesta. Tuulivoima-alueen kaavoituksesta lisätietoja antaa Pielaveden kunta.

Pielavedellä 6.6.2023 pidetyn yleisötilaisuuden esittelykalvot (pdf, 7 Mt) Muistio ohjelmavaiheen yleisötilaisuudesta 6.6.2023 (pdf, 293 kt)

 

Hankekuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot

Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista ja niiden ympärilleen tarvitsemasta infrastruktuurista (mm. huoltotiet ja oma sähköasema) sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirtoyhteydestä kantaverkkoon. Löytänän tuulivoima-alue sijaitsee Pielaveden keskustasta noin 17 km pohjoiseen Iisalmentien (seututie 563) ja Kiuruvedentien (seututie 561) välisellä alueella. Tuulivoima-alueen koko on noin 2400 hehtaaria ja se on nykyisellään pääosin metsätalouskäytössä. Alueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 14 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 320 metriä ja yksikköteho 7–10­ megawattia (MW). Varsinaisten voimaloiden lisäksi tuulivoima-alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, oma sähköasema sekä alueen sisäinen maakaapelointi voimaloiden ja sähköaseman välille.

Löytänän tuulivoima-alueella tuotettu sähkö on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus siirtää valtakunnan verkkoon uudella 110 kilovoltin (kV) ilmajohdolla, jonka pituus olisi noin 8–20 kilometriä valittavasta pääreittivaihtoehdosta riippuen. Toisessa reittivaihtoehdossa (pohjoinen) uusi voimajohto rakennettaisiin tuulivoima-alueelta pohjoiseen ja se kulkisi ABO Wind Oy:n toisen tuulivoimahankealueen (Vuorimäki, Iisalmi) kautta edelleen Iisalmen Rajapuron kytkinlaitokselle. Toisena vaihtoehtona (eteläinen) tarkastellaan voimajohtoreittiä uudella 110 kV ilmajohdolla tuulivoima-alueelta noin 20 km etelään sijaitsevalle Pielaveden sähköasemalle. 

YVA-ohjelman mukaan tuulivoimahankkeen toteuttamista on tarkoitus arvioida seuraaville vaihtoehdoille:

Tuulivoima-alue

  • Vaihtoehto VE0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen.
  • Vaihtoehto VE1: Hankealueelle rakennetaan 14 kpl yksikköteholtaan 7–10 MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden yhteisteho on maksimissaan 140 MW.
  • Vaihtoehto VE2: Vaihtoehtoa VE1 pienempi vaihtoehto. Voimalamäärä, voimalakorkeus ja/tai voimaloiden sijoittelu poikkeaa vaihtoehdosta VE1. Vaihtoehto VE2 muodostetaan YVA-menettelyssä tehtävien selvitysten jälkeen, jolloin tietoa alueesta on enemmän ja voidaan muodostaa toteutuskelpoinen vaihtoehto.

Sähkönsiirron vaihtoehdot

  • SVE1: Noin 8 kilometrin sähkölinja ilmajohtona (110 kV) tuulivoima-alueelta pohjoiseen. Linja kulkisi ABO Wind Oy:n toisen tuulivoimahankkeen, Iisalmessa sijaitsevan Vuorimäen hankealueen kautta ja voimajohto suunniteltaisiin Vuorimäen hankkeen kanssa yhteiseksi. Vuorimäen hankealueelta hankkeiden yhteinen johto jatkuisi edelleen Rajapuron kytkinlaitokselle (tässä YVA-menettelyssä arvioidaan Löytänän ja Vuorimäen hankkeiden välinen reitti, ja reitti Vuorimäeltä Rajapuroon sisältyy Vuorimäen hankkeen YVA-menettelyyn). Vaihtoehto SVE1 sisältää kaksi rinnakkaista linjausvaihtoehtoa (SVE1A ja SVE1B), jotka on kuvattu tarkemmin arviointiohjelmassa.
  • SVE2: Noin 20 kilometrin sähkölinja ilmajohtona (110 kV) tuulivoima-alueelta etelään Pielaveden sähköasemalle. Vaihtoehto SVE2 sisältää kaksi rinnakkaista linjausvaihtoehtoa (SVE2A ja SVE2B), jotka on kuvattu tarkemmin arviointiohjelmassa.

YVA-ohjelman mukaan tarvittaessa sähkönsiirtovaihtoehdoista voidaan muodostaa myös eri reittiosuuksista koostuva yhdistelmävaihtoehto. Vaihtoehdot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Sähkönsiirtoreittivaihtoehdot rakennetaan uuteen johtokäytävään lukuun ottamatta vaihtoehdon SVE2A eteläosaa, jossa johto kulkee olemassa olevan johdon rinnalla. Tarvittaessa tuulivoima-alueelle rakennetaan ilmajohto etelä-pohjoissuunnassa.

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy
Yhteyshenkilö Marika Koskimäki, puh. 050 368 285, etunimi.sukunimi@abo-wind.fi
Konsultti: WSP Finland Oy
Yhteyshenkilö Janna Riikonen, puh. 040 455 9620, etunimi.sukunimi@wsp.com
Yhteysviranomainen: Pohjois-Savon ELY-keskus
Yhteyshenkilö Ossi Tukiainen, puh. 0295 026 851, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: POSELY/1267/2023

Julkaisija