Hyppää pääsisältöön

Ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttamisen keinot

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen alkaa yhteisten asioiden seuraamisesta. Seuraava askel on osallistuminen. Helpoimmillaan tämä tarkoittaa äänestämistä, mutta kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa eivät rajoitu vaaleihin. Mahdollisuudet pikemminkin vasta alkavat niistä. Vaikuttaa voi missä vain - vaikka taloyhtiössä, toreilla tai Twitterissä.
Kuva
Opiskelijoita osallistumassa yhteistoimintaan
© Shutterstock

Ilmaston, ympäristön, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden kannalta merkityksellistä vaikuttamista ei tehdä vain eduskunnassa ja valtuustoissa. Arjessamme ja yhteisöissämme on paljon mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa kestävän yhteiskunnan puolesta, kulloistenkin voimavarojensa puitteissa.

Viralliset vaikuttamiskanavat

Demokraattisilla päätöksillä on suuri merkitys yhteiskunnan kestävyydelle. Ympäristöasioihin vaikuttaminen saatetaan usein nähdä tapahtuvan edustuksellisen päätöksenteon ulkopuolella, mutta on hyvä muistaa, että erittäin merkittäviä, koko yhteiskuntaa koskevia päätöksiä tehdään Suomessa virallisten järjestelmien kautta.

Vaaleissa äänestäminen kuuluu helpoimpiin ja toisaalta vaikuttavimpiin tapoihin vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ympäristön, ilmaston ja muiden kestävyyden teemojen kannalta tärkeitä asioita on pelissä kaikissa vaaleissa. Kuntatasolla voidaan päättää esimerkiksi lähimetsien kohtalostaEU:ssa koko Eurooppaa koskevista ympäristösäädöksistä. Äänestäjänä kannattaa selvittää ehdokkaiden konkreettisia tavoitteita, pyytää perusteluja ja vaatia lupauksia. 

Vaalien välillä on useitakin keinoja vaikuttaa virallisia reittejä. Kansalaisilla on useita vaikuttamismahdollisuuksia paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Demokratia.fi-sivustolta saat ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa ja Euroopan unionissa. Seuraa valmistelua ja vaikuta!
Siirry

Asukasfoorumit ja muut paikalliset tilaisuudet

Kuntalaisten asioita kuullaan säännöllisesti asukasfoorumeissa, työpajoissa ja erilaisten neuvostojen kokouksissa. Avoimissa tilaisuuksissa asukkaat voivat nostaa esille aiheita liittyen omaan lähiympäristöön tai -palveluihin. Paikalla on kansalaisten lisäksi tyypillisesti kunnanvaltuuston jäseniä ja / tai käsiteltäviin asioihin liittyvien alojen asiantuntijoita.

Osallistumisen mahdollisuudet ja tavat vaihtelevat kunnittain. Ajankohtaisimmat vaikuttamismahdollisuudet löydät oman kuntasi tai kaupunkisi nettisivuilta.
 

Kaavoitukseen osallistuminen

Kansalaiset voivat vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun ja maankäyttöön kaavoitusprosesseissa. Kaavoitusprosessit ovat tärkeitä ympäristön kannalta siksi, että niissä päätetään muun muassa lähimetsien suojelusta ja toisaalta esimerkiksi uusien asuinalueiden rakentamisesta. Kaavoitus vaikuttaa myös esimerkiksi palvelujen saavutettavuuteen ja asuinalueiden välisiin eroihin. Kaavoitusprosessiin saavat osallistua ne, joiden oloihin tai etuihin kulloinenkin kaava vaikuttaa, kuten kaavoitettavan alueen asukkaat ja maanomistajat.

Osallistua voi monella tavalla: esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla keskustelutilaisuuksiin tai esittämällä mielipiteensä kaavaluonnoksesta esimerkiksi palautelomakkeiden kautta. Jos on intoa laatia vaihtoehtosuunnitelma tai muu ratkaisuehdotus, sen vaikuttavuutta voi edistää keskustelu kaavoittajan kanssa varhaisessa vaiheessa. Kaavoituksesta vastaaville voi myös ehdottaa uusia vuorovaikutuksen tapoja. Esimerkiksi Tampereella Kauppi-Niihaman alueella kiinnostuneet kutsuttiin laatimaan suunnitelmaehdotuksia virallisen suunnitteluprosessin pohjaksi. Kaavoittajia voi myös kutsua tapaamaan asukkaita esimerkiksi paikallisyhdistysten tilaisuuksiin. Tietoa käynnissä olevista asema- ja yleiskaavoituksista ja niihin vaikuttamisesta löytyy kunnan tiedotuskanavista, Maakuntakaavoituksista löytyy tietoa maakuntien liittojen sivuilta.

Eri toimijoiden tavoitteet ja edut ovat usein keskenään ristiriitaisia. Esimerkiksi kaupungin näkemys tehokkaasta rakentamisesta voi olla erilainen kuin luonnon monimuotoisuudesta tai lähiympäristön viihtyisyydestä huolissaan olevan paikallisen. Vuoropuhelun avulla erilaisia näkemyksiä sovitetaan yhteen. Ristiriitaisissa aiheissa on usein hyötyä yhteisestä ongelmanratkaisusta, joka perustuu neuvotteluun. Esimerkiksi Jyväskylän metsäohjelman laadinnassa sovitettiin metsien käytön erilaisia tavoitteita yhteen neuvottelevan ongelmanratkaisun avulla. Prosessi oli osallistujille työläs, mutta sillä metsäohjelmasta saatiin kaikkien osapuolten kannalta toimiva.

Koska aina ei kuitenkaan päästä kaikkien osapuolten kannalta hyväksyttävään lopputulokseen, kaavan hyväksymiseen on mahdollista hakea muutosta. Valitusoikeus on asianosaisilla, kunnan jäsenillä, eräillä yhteisöillä sekä valtion viranomaisilla.

Muita vaikuttamismahdollisuuksia kunnissa ja maakunnissa

Kunnat järjestävät osallistumismahdollisuuksia kaavoituksen lisäksi esimerkiksi viheralueiden ja katujen suunnittelussa. Varsinkin suurissa kaupungeissa myös esimerkiksi nuorisotoimi ja kirjastotoimi saattavat järjestää mahdollisuuksia osallistua palvelujen suunnitteluun.

Maakuntien liitot laativat muun muassa maakuntaohjelmia. Joissain kunnissa ja maakunnissa on käytössä osallistuva budjetointi, jossa kuntalaiset voivat tehdä ehdotuksia konkreettisiksi hankkeiksi. Myös näistä prosesseista löytyy tietoa kuntien ja maakuntien liittojen sivuilta.

Aloitteet

Aloitteet ovat merkittäviä kansalaisvaikuttamisen keinoja. Paikallisella tasolla on mahdollisuus tehdä kuntalaisaloite, kansallisella tasolla kansalaisaloite ja EU:n tasolla käytössä on eurooppalainen kansalaisaloite.

Aloitteissa yksilö tai ryhmä esittää konkreettista muutosta tai ehdotusta kirjattavaksi lakiin tai vakiintuneeseen käytäntöön, ja kerää aloitteeseen kannattajien allekirjoituksia. Esimerkiksi kansalaisaloitteet ovat hyviä ympäristövaikuttamisen keinoja, sillä yli 50 000 allekirjoitusta saadessaan ne etenevät eduskunnan käsiteltäväksi. Samalla aloitteiden ajamat asiat saavat lähes poikkeuksetta mediahuomiota. Eduskunnan käsiteltäväksi edenneitä, kestävyyden teemoihin kantaa ottavia kansalaisaloitteita on lukuisia. Aloitteissa on vaadittu esimerkiksi turpeen energiakäytön lopettamista, uhanalaisten lajien metsästämisen kieltämistä ja metsästysrautojen käytön kieltämistä.

Aloitteiden menestyminen vaatii työtä. Aloitteilla täytyy olla selkeä päämäärä ja vakuuttava kieliasu, eivätkä aloitteet voi menestyä ilman sinnikästä markkinointia. Myös juristin apu voi olla aloitteen laatimisessa hyödyllistä, sillä valitettavan usein kansalaisaloitteet törmäävät eduskunnan valiokunnissa lakiteknisiin esteisiin.

Kantelut

Kantelu on ilmoitus epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Kanteluita ottavat Suomessa vastaan muun muassa aluehallintovirastot, eduskunnan oikeusasiamies ja Valvira. Erilaisille ilmoituksille on eri prosesseja riippuen viranomaisesta.

Ympäristövaikuttamisessa kanteluita voidaan käyttää esimerkiksi silloin, jos epäillään kunnan valuttavan jätevesiään laittomasti vesistöihin.

Lausunnot, kannanotot ja kommentit

Kansalaisten kantoja kestävyysasioihin kartoitetaan myös lausunnoilla ja kannanotoilla. Viranomaiset ylläpitävät esimerkiksi otakantaa.fi-palvelua sekä lausuntopalvelu.fi-palvelua, joissa kansalaisten, asiantuntijoiden ja yhdistysten mielipiteitä voidaan kysyä esimerkiksi uusiin lakeihin. Näiden lisäksi oikeusministeriö ylläpitää nuorille suunnattua, moderoitua yhteiskunnallisen keskustelun digiraati.fi-palvelua. 

Ohjeet lausuntojen ja kannanottojen tekemiseen löytyvät palveluiden sivuilta

Edustajaksi pyrkiminen

Virallista valtaa käytetään eduskunnassa, valtuustoissa, opiskelija- ja oppilaskunnissa, johtoryhmissä ja niin edelleen. Ympäristöasioita käsitellään kaikkialla yhteiskunnassa joko suoraan tai välillisesti. Voit määrätyt ehdot täyttäessäsi pyrkiä jäseneksi esimerkiksi seuraaviin:

  • Eduskunta
  • EU:n parlamentti
  • Kunnanvaltuusto
  • Aluevaltuusto
  • Taloyhtiön, yrityksen, koulun, yhdistyksen, liikkeen tai järjestön hallitus
  • Opiskelijakunta
  • Oppilaskunta

EU:n vaikuttamiskanavat

Euroopan unionin päätöksillä on ympäristölle ja ilmastolle erittäin suuri merkitys, koska sen päätökset koskevat lähes kolmeakymmentä maata. EU on myös merkittävä kansainvälinen ympäristöpoliittinen toimija. Esimerkiksi eurooppalainen päästökauppa on ollut merkittävä EU:n tasolla säädetty keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

EU tarjoaa kansalaisilleen useita vaikuttamiskanavia vaaleissa äänestämisen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen ohella. Esimerkiksi Euroopan komissio järjestää säännöllisesti julkisia kuulemisia, joissa kansalaiset ja sidosryhmät voivat kertoa mielipiteensä EU:n uusista aloitteista tai arvioida nykyistä politiikkaa. Jokaisella EU:n kansalaisella on myös oikeus tehdä vetoomus Euroopan parlamentille. Vetoomus voi olla valitus tai pyyntö, joka koskee Euroopan kansalaisoikeuksien rikkomista.

Lisää tietoa EU:n politiikkaan vaikuttamisesta

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)