Hyppää pääsisältöön

Suomen paras maisemahanke -kilpailu

Ympäristöministeriö etsii Suomen parasta maisemahanketta joka toinen vuosi järjestettävällä kilpailulla. Kilpailu järjestettiin viimeksi vuonna 2022, jolloin ProAgria Etelä-Suomi ry:n Lumolaidun-verkosto on valittiin vuoden 2022 parhaaksi maisemahankkeeksi. Kilpailuun toivottiin ehdolle viime vuosien aikana toteutettuja hankkeita, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Kilpailun voittaja lähetetään ehdolle Euroopan neuvoston maisemapalkinnon saajaksi.
Kuva
Maisemaa, jossa etuallalla avointa laidunta jolla 40-50kpl nautoja ja niiden takana metsäisempää aluetta.
Suomen paras maisemahanke 2022 -kilpailun voitti perinnemaisemien hoitoa edistänyt Lumolaidun-hanke © Laura Puolamäki

Kilpailuun tervetulleita monenlaiset hankkeet

Maisemat ja niihin liittyvät hankkeet ymmärretään Suomen paras maisemahanke -kilpailussa laajasti ja ehdokkaiksi toivottiinkin vuonna 2022 erilaisia viime vuosien aikana toteutettuja hankkeita. Ehdokkaiksi toivotettiin tervetulleiksi sekä perinteiset että uudet näkökulmat. Kilpailuun ehdolle lähetettävät hankkeet voivat liittyä luonnon- tai kulttuurimaisemiin, maaseudulla tai kaupungeissa, maalla tai vesialueilla. Kohteet voivat olla arvokkaita maisemia tai kulttuuriympäristöjä, mutta yhtä lailla kannustettiin osallistumaan myös arkiympäristöjen sekä heikentyneiden maisemien kunnostushankkeiden piiristä.

Kilpailuun voivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä alue- ja paikallisviranomaiset. Kilpailuun osallistumiseksi tulee esitellä toteutettu hanke, jossa on onnistuttu hoitamaan, suunnittelemaan tai suojelemaan maisemia ja siten edistämään maisemayleissopimuksen tavoitteita. Hankkeen on pitänyt olla yleisölle avoinna vähintään kolme vuotta hakemuksen jättämisajankohtana.

Kilpailussa noudatetaan Euroopan neuvoston maisemapalkinnon myöntämisessä käytettäviä kriteereitä, joilla ehdotukset arvioidaan.

Parhaassa maisemahankkeessa 2022 hoidettiin perinnemaisemia

ProAgria Etelä-Suomi ry:n Lumolaidun-verkosto valittiin vuoden 2022 parhaaksi maisemahankkeeksi. Palkintokohteissa arvokkaan maiseman hoito yhdistyy luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon. Lumolaidun-verkostoon kuuluu kahdeksan pirkanmaalaista karjatilaa, joilla on arvokkaaksi määriteltyjä perinnebiotooppeja, joita karja hoitaa laiduntamalla. Perinnebiotoopit ovat uhanalaisia luontotyyppejä. Palkituilta laitumilta on kartoitettu kasvilajisto, hyönteiset, linnut ja sienet. Myös maaperän monimuotoisuus on arvioitu. Kattavissa kartoituksissa on löydetty runsaasti uhanalaisia lajeja. Lajeista ja niiden elinympäristöistä kertyneen uuden tiedon myötä perinnebiotooppien hoitoa osataan nyt kohdentaa kunkin kohteen lajistolle suotuisaksi. Lumolaitumet ovat lisänneet viljelijöiden osaamista luonnon monimuotoisuuskysymyksissä ja motivaatiota perinnemaisemien hoitoon. Myös yleisö on päässyt tutustumaan hankkeen käytännön tuloksiin ja nauttimaan avarina säilyvistä maalaismaisemista.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo palkitsi parhaan maisemahankkeen Helsingin Säätytalossa 9.11.2022 pidetyssä Maisemasymposiumissa. 

Voittaja Suomen edustajaksi eurooppalaiseen kilpailuun

Kilpailun voittanut Lumolaidun-verkosto lähtee Suomen edustajana tavoittelemaan Euroopan neuvoston maisemapalkintoa, joka myönnetään vuonna 2023. Tätä tarkoitusta varten valmistellaan aina alkuperäisen kilpailuehdotuksen pohjalta hankkeen esittelymateriaali yhteistyössä kilpailun voittaneen järjestön tai viranomaisen kanssa. Tekstit käännetään englanniksi, tarvittaessa kilpailun järjestäjän toimesta. Ehdotuksen kuva- ja videomateriaalia koskevat Euroopan neuvoston maisemapalkinnon kilpailusääntöjen mukaiset tekijänoikeussäädökset.

Euroopan neuvoston maisemapalkinto on tunnustus sellaisista toimintaperiaatteista tai toimenpiteistä, jotka tähtäävät oman alueen maisemien hoitoon, suunnitteluun tai suojeluun, ja jotka ovat osoittautuneet pysyvästi tehokkaiksi ja voivat siten toimia esimerkkinä koko Euroopan alueella. Euroopan neuvoston maisemapalkinto myönnetään joka toinen vuosi.

Vuonna 2021 Euroopan neuvoston maisemapalkinnon sai Italian hanke, jossa kunnostettiin Bergamon kaupungin läheisyydessä historialtaan ja luonnoltaan monimuotoista aluetta luostareineen. Maisemapalkinnon lisäksi jaettiin kunniamaininnat viidelle hankkeelle, joista Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Perämeren rantaniittyjen hoitohanke oli yksi. Hankkeen ansiosta Perämeren rantaniittyjen maisemaa ja luontoa on hoidettu pitkäkestoisella ja laajamittaisella yhteistyöllä. Kilpailuun osallistui yhteensä 12 hanketta ympäri Eurooppaa.

Taustalla Euroopan neuvoston maisemayleissopimus

Euroopan neuvoston maisemapalkinto liittyy Euroopan neuvoston maisemayleissopimukseen, jonka päämääränä on edistää maisemien hoitoa, suojelua ja suunnittelua. Sopimus myös pyrkii lisäämään tietoisuutta maisemien arvosta, merkityksestä ja muuttumisesta.

Sopimuksen mukaan maisema tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen mieltävät. Maisemaan vaikuttavat luonnon ja ihmisen toiminnot sekä niiden välinen vuorovaikutus. Maisemaan sisältyvät sekä luonnonmaisemat, maaseudun viljelymaisemat että taajamat, niihin liittyvine maa- ja vesialueineen. Sopimus koskee paitsi arvokkaita maisemia myös arkiympäristöjä sekä huonolaatuisiakin maisemia.

Euroopan neuvoston maisemayleissopimus on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka koskee pelkästään maisemaa. Maisemayleissopimus allekirjoitettiin Firenzessä 20.10.2000, ja Suomessa sopimus astui voimaan 1.4.2006. Maisemasopimukseen kuuluu nykyään 40 Euroopan neuvoston jäsenmaata.

Maisemakilpailujen aiemmat voittajat
 • Ensimmäisen eurooppalaisen maisemakilpailun vuonna 2009 voitti ranskalainen Lillen kaupunki virkistysalueiden rakentamisesta hylätyille teollisuusalueille.
 • Vuonna 2011 voittajaksi valittiin italialainen Carbonian kunta vanhan kaivoskaupungin maisemien suojelusta ja uudistamisesta.
 • Vuonna 2013 voiton vei puolalainen Ala-Sleesian maisemapuistoyhdistys Szprotawanjokilaakson maisemien ekologisten arvojen suojelemisesta.
 • Vuonna 2015 voiton vei Unkari hankkeella, jossa Unkarin ja Slovenian rajalla sijaitsevan Hetésin kylämaisemia hoidettiin ja niiden kestävää käyttöä kehitettiin maiden rajat ylittävällä yhteistyöllä.
 • Vuonna 2017 kilpailun voitti latvialainen Daugavapilsin linnoituksen kunnostus- ja kehittämishanke. Hankkeen ansiosta kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa linnoituksessa on nykyään monenlaista toimintaa ja linnoitus on uudella tavalla osa kaupunkimaisemaa.
 • Vuonna 2019 Euroopan neuvoston maisemapalkinnon vei Sveitsin hanke, jossa Aire-joen vesiväylä ennallistettiin. Suomen edustajana vuonna 2019 toiminut Kotkan kansallinen kaupunkipuisto sai kilpailussa kunniamaininnan, tunnustus oli Suomelle ensimmäinen laatuaan.

Suomen paras maisemahanke -kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008.

 • Vuonna 2008 voittajaksi valittiin Hämeenkyrön kolmen maisemahankkeen kokonaisuus, jossa hoidettiin maisemaa ja kehitettiin maisemamatkailua.
 • Vuonna 2010 kilpailun voitti Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen perinnemaisemien hoitohanke Matkalla maisemaan – luonnollisesti, joka toteutettiin yhteistyössä VR:n kanssa.
 • Vuonna 2012 parhaaksi maisemahankkeeksi valittiin Kauhajoen Hyypänjokilaakson maisemahankkeiden kokonaisuus, jossa kulttuurimaisemaa hoidettiin yhdistysten ja viranomaisten yhteistyönä.
 • Vuonna 2014 kilpailun voitti Härkää sarvista -hanke, joka edisti laiduneläinten käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa yli maakuntarajojen ja järjesti maisemanhoitoa erityisen arvokkaille alueille.
 • Vuonna 2016 Suomen voittajana palkittiin Metsähallituksen luontopalvelujen Lammaspaimenviikot, jossa vapaaehtoiset paimenet huolehtivat luonnonhoitotyössä olevista lampaista.
 • Vuonna 2018 Suomen parhaaksi maisemahankkeeksi valittiin Kotkan kansallinen kaupunkipuisto, joka on Kotkan puistojen, kaupunkiluonnon ja arkkitehtuurin parhaiden palojen muodostama loistelias kokonaisuus, johon sisältyy myös merenalaista kulttuuri- ja luonnonperintöä.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Takaisin ylös