Hyppää pääsisältöön

Luonnon monimuotoisuus turvaa elämän edellytykset maapallolla

Monimuotoisuus on luonnon peruspiirre. Yhdellä neliömetrillä mitä hyvänsä luontoaluetta – harjumetsää, aapasuota tai vaikkapa puroa – elää vähintään kymmeniä eliölajeja, joskus jopa satoja. Sadan metrin päässä luonto voi olla aivan toisenlainen: kuiva harju on vaihtunut kosteaksi notkoksi tai puro on laskenut metsälampeen. Näissä paikoissa elää taas oma lajistonsa. Juuri tässä vaihtelussa ja lajirunsaudessa piilee luonnon rikkaus ja elinvoima.

Kaikki alkaa geologiasta

Luonnon monimuotoisuuden perusta on maassa. Maa- ja kallioperä – yhdessä ilmaston kanssa – asettavat elämän reunaehdot. Ne sanelevat ympäristön fyysiset ominaisuudet ja ulottuvuudet: kivennäismaan laadun ja paksuuden tai järvialtaan syvyyden. Ne määrittävät, missä vesi seisoo ja mihin se juoksee. Eliöt jatkavat sitten tästä. Kasvit, eläimet, sienet ja pieneliöt täyttävät maan tai veden ja muokkaavat ympäristönsä elinoloja. Ne luovat ravintoverkkoja ja muita suhteita. Syntyy toimiva ekosysteemi, jossa jokaisella eliöllä on oma merkityksensä.

Satoja luontotyyppejä …

Tietty fyysinen ympäristö ja sille ominainen lajisto muodostavat yhdessä luontotyypin. Luontotyypit edustavat monimuotoisuuden ylätasoa. Ne voidaan tunnistaa kullekin luontotyypille ominaisista piirteistä, aivan kuten eliölajit tunnistetaan ominaispiirteistään. Osa luontotyypeistä, esimerkiksi kuivat kangasmetsät, ovat Suomessa hyvin yleisiä. Toiset taas ovat tuiki harvinaisia. Suomesta on tunnistettu kaikkiaan noin 400 luontotyyppiä. Niistä lähes puolet luokitellaan uhanalaisiksi.

Kuva
Tunturikoivikkoa
Keväistä tunturikoivikkoa Mallatunturin alarinteellä. © Riku Lumiaro

… kymmeniä tuhansia lajeja…

Siitä lähtien, kun elämä syntyi maapallolle, se on kulkenut kohti suurempaa lajikirjoa. Matkalla on tosin ollut notkahduksia: maapallon historiasta tunnetaan viisi ajanjaksoa, jolloin lajeja on kuollut joukoittain sukupuuttoon. Tuoreimman joukkotuhon aiheutti asteroidin törmäys maahan noin 66 miljoonaa vuotta sitten. Se hävitti dinosaurukset maanpinnalta.

Kuva
Apolloperhonen
Rauhoitettu apollo on Suomen suurin perhonen, joka on taantunut avoimien elinalueiden umpeenkasvamisen johdosta. © Riku Lumiaro

Tätä nykyä maapallolla elää arviolta 5–30 miljoonaa eliölajia. Suomessakin lajikirjo on mittava: noin 48 000 lajia, kun mikroskooppisen pieniä lajeja ei lasketa mukaan. Suomen lajeista yli puolet on hyönteisiä ja muita selkärangattomia eläimiä. Seuraavaksi eniten on sieniä, kasveja ja leviä. Nisäkkäät, linnut, kalat ja muut selkärankaiset ovat vähemmistössä: niitä on Suomessa vain runsaat 400 lajia.

Suomessa arvoidaan olevan noin 48 000 lajia

Suomen lajeista yli puolet on hyönteisiä ja muita selkärangattomia eläimiä. Selkärankaisia kuten nisäkkäitä ja lintuja maassamme tavataan noin 400 lajia.

… määrättömästi geeniyhdistelmiä

Lajikirjon kehittyminen ei olisi ollut mahdollista ilman perinnöllistä monimuotoisuutta. Jokaisen lajin sisällä on geneettistä vaihtelua; eri yksilöillä on hieman erilainen geeniperimä. Tämän vaihtelun ansiosta lajeilla on edellytykset muuntua ja sopeutua uusiin tilanteisiin ja ympäristöoloihin. Sopeutumisen edetessä lajeista syntyy uusia muotoja ja alalajeja sekä lopulta uusia lajeja. Kehitys estyy, jos lajin yksilömäärä käy kovin vähiin. Kun populaatio kutistuu, myös sen geenivaranto supistuu. Tämä voi olla lajin säilymiselle kohtalokasta.

Monimuotoinen luonto on mahdollisuuksien maailma

Monimuotoisuuden kaikki tasot – luontotyypit, lajit ja geeniperimä – ovat yhtä tärkeitä. Ne ovat myös sidoksissa toisiinsa. Luontotyyppien runsaus ja elinvoimaisuus pitävät yllä lajikirjoa. Geeniperimä taas turvaa yksittäisen lajin säilymisen. Ihmisellä on monta syytä vaalia luonnon monimuotoisuutta. Terve ja monimuotoinen luonto takaa meille hyvän hengitysilman ja puhtaan veden. Se tuottaa kalaa ja muita luonnonantimia ja hoitaa monien hyötykasvien pölytyksen.

Kuva
Metsätalousmetsä
Harvennushakattua talousmetsää. © Riku Lumiaro

Luonto luo myös edellytykset metsätaloudelle, matkailulle ja muille elinkeinoille. Se toimii virkistyksen ja inspiraation lähteenä ja on osa kulttuuriperintöämme. Luonnon merkitys hiilinieluna on mittaamattoman tärkeä. Kaikkia luonnon suomia mahdollisuuksia ei vielä tunneta. Elollinen luonto on kuin pohjaton raaka-aineiden ja oivallusten sammio. Sieltä voi ammentaa uusia lääkkeitä ja raaka-aineita tai ottaa mallia aivan uudenlaisten tuotteiden kehittämiseen.

Kuudes sukupuuttoaalto on meneillään

Ihmiskunta on kohdellut luontoa kaltoin. Noin kolmasosa maailman luonnon monimuotoisuudesta on menetetty ihmisen toiminnan vuoksi. Maapallon luonnonhistoriassa on menossa kuudes sukupuuttoaalto. Selkärankaisia eläinlajeja häviää maapallolta noin sata kertaa nopeammin kuin luontaisesti.

Sama suuntaus näkyy muissa eliöryhmissä. Suomesta on hävinnyt jo yli 300 lajia, ja joka yhdeksäs on uhanalainen. Etenevä luontokato, yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa, vaarantaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin. Luontotyyppien ja lajien häviäminen haavoittaa ekosysteemejä ja heikentää luonnon kiertokulkuja. Ruoantuotanto vaikeutuu, mikä synnyttää ympäristöpakolaisuutta ja horjuttaa maailmantaloutta. Ihmiskunnan tulevaisuuden mahdollisuudet kapenevat.

Miksi monimuotoisuus vähenee?

Luontokato johtuu pääosin siitä, että ihmiskunta on ottanut käyttöönsä valtaosan planeettamme maapinta-alasta ja muokannut sitä liian rajusti. Luonnonkasvit ja -eläimet ovat joutuneet väistymään viljelykasvien ja kotieläinten tieltä. Lisäksi kalakantoja ja muita luonnonantimia hyödynnetään kestämättömästi. Luontoa myös kuormitetaan päästöillä. Suomi ei ole syrjässä kehityksestä.

Kuva
Äestetty hakkuu
Maankäyttö on merkittävin syy luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. © Rku Lumiaro

Meilläkin luontokadon pääsyy on maankäyttö, ennen muuta metsätalous sekä maatalouden muutokset. Paljon luontoa jää myös rakentamisen alle. Tiet ja muu infrastruktuuri pirstovat luonnonalueita, padot estävät vaelluskalojen kulun. Rehevöityminen ja ilmastonmuutos muuttavat ekosysteemejä. Lisäuhan aiheuttavat vieraslajit, jotka valtaavat elintilaa kotimaisilta lajeilta.

Suunnanmuutos on mahdollinen

Euroopan unionin jäsenmaiden yhteinen tavoite on pysäyttää Euroopan luontokato vuoteen 2030 mennessä. Tehtävä vaatii paljon työtä, mutta se on mahdollinen. Luontoa on mahdollista hyödyntää kestävästi ja kohdella liittolaisena eikä vihollisena tai kilpailijana. Suomessa tehtävää helpottaa se, että luonnon monimuotoisuus ja sen uhat tunnetaan hyvin. Luonnon tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia seurataan tarkasti ja uutta tekniikkaa hyödyntäen. Arvokkaat luontoalueet on kartoitettu, ja vesistöille on laadittu hoitosuunnitelmia. Suomen lajien uhanalaisuusarviointi on maailman kattavimpia. Tieto luo edellytykset oikealle ja tehokkaalle toiminnalle.

Saadaanko kehitys kääntymään?

Luontokadon torjunta edellyttää samankaltaista laaja muutosta yhteiskunnassa kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen. Luonnon monimuotoisuus pitää ottaa huomioon kaikissa suunnitelmissa ja hankkeissa. Jos luontohaittoja ei voida välttää, haitat hyvitetään ennallistamalla tai suojelemalla korvaavia luontoalueita toisaalla. Osa luonnosta pitää jättää kokonaan rauhaan. Euroopan unionin biodiversiteettistrategian mukaan kaikkien elinympäristöjen pinta-alasta pitää suojella 30 prosenttia. Suomessa tavoitteeseen on vielä matkaa.

Kuva
Ennallistettua metsää
Talousmetsien laatua voidaan parantaa muun muassa lahopuuta lisäämällä. © Riku Lumiaro

Suomen maa-alueiden suojeluprosentti on nyt noin 14, ja suojelu painottuu pohjoisen puuttomille ja vähäpuustoisille maille. Meripinta-alasta on suojeltu noin 11 prosenttia. Hyvä uutinen on, että ajattelutapa on muuttumassa. Luonnon monimuotoisuuden tärkeys ymmärretään, ja monet ovat myös valmiita muuttamaan ja kehittämään toimintatapojaan. Asiassa pitäisi kuitenkin edetä paljon nykyistä nopeammin, jotta luontokato saadaan pysäytettyä.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)

Luonnon monimuotoisuus - Lappi

Laaja Lappi ja sen monipuolinen luonto mahdollistavat elinympäristön monelle uhanalaiselle lajille. Lapissa on maamme mittakaavassa pinta-alaltaan suuria kansallispuistoja ja luonnonpuistoja. Lapista löytyy myös laajoja erämaa-alueita. Edellisten lisäksi luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään ja edistetään mm. HELMI-elinympäristöohjelman ja vanhojen metsien suojeluun tähtäävän toteutusrahan avulla.
Kuva
Ruskassa oleva tunturinhuippu taustallaan tunturimaisema.
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on yksi Lapin alueella sijaitsevista kansallispuistoista. © Janette Backman

Lapin maantieteellinen alue kattaa alueet aina Perämeren pohjukasta Lapin suurtuntureille saakka. Lappia leimaavat keski- ja pohjoisboreaaliset metsäkasvillisuusvyöhykkeet, alue koostuu tarkemmin Lapin kolmion, Koillismaan kulmauksen, Perä-Pohjolan, Metsä-Lapin ja Tunturi-Lapin metsäkasvillisuusvyöhykkeistä.

Maakunta on vaihtelevapiirteinen ja luonnonoloiltaan varsin monipuolinen. Sitä luonnehtivat pohjoisen boreaaliset havu- ja sekametsät, Lapille ominaiset laajat aapasuoalueet, suuret joet, tunturikoivikot, puuttomat tunturiylängöt sekä Perämeren pohjukan rannikkoalue. Nämä kaikki yhdessä muodostavat merkittävän elinympäristöverkoston maakunnan uhanalaiselle eliölajistolle. Lisäksi osa uhanalaisesta eliölajistosta esiintyy perinneympäristöissä ja muissa ihmisen muokkaamissa elinympäristöissä. 

Kun vertaa Lappia muuhun Suomeen, Lapin harvaan asutun maakunnan alueet eivät ole kauttaaltaan niin pirstoutuneita kuin eteläisemmän Suomen ja maa-alasta mittava osa on valtion omistuksessa. Lapin yhtenä erityispiirteenä on, että sen lähes koko ala kuuluu poronhoidon ja porojen laidunnuksen piiriin. Tämä luo oman leimansa maisemaan ja lajistosuhteisiin.

Lapin lajisto

Lapin lajikirjo on varsin monipuolinen. Lounais-Lapin eli Lapin kolmion lehto- ja lettokeskuksen alueella esiintyy useita vaateliaita kasvilajeja, jotka suosivat tai vaativat maaperältään kalkkia. Näihin lukeutuvat mm. useimmiten lehtometsiä ja ravinteisuutta suosivat, vaarantuneeksi luokiteltu neidonkenkä (Calypso bulbosa), sekä silmälläpidettäväksi luokiteltu tikankontti (Cypripedium calceolus). Värikkäinä kämmekkäkasveina kyseiset lajit luovat varsin näyttävän ja kauniin lisän Lapin metsälajistoon.

Kuva
Neidonkengät metsässä.
​Uhanalainen neidonkenkä viihtyy ravinteisissa ja kalkkipitoisissa lehtometsissä Lounais-Lapissa. © Janette Backman

Alkukesällä kukkiva, luonnonsuojelulailla rauhoitettu, vaaleanpunaisena hehkuva neidonkenkä on EU-direktiivillä Suomen vastuulajiksi määritelty laji. Merkittävä osa Euroopan kannasta sijaitsee näin ollen Suomessa ja maallamme on erityisvelvollisuus seurata, tutkia ja suojella lajia. Neidonkenkää kutsutaan ns. avainlajiksi. Suojelemalla lajin elinympäristöä, autetaan monia muitakin uhanalaisia lajeja, kuten lahottajasieniä, sammalia, kovakuoriaisia ja jopa kolopesijöitä, selviytymään.

Lapin metsät ovat havupuuvaltaisia. Lapin aihkipetäjiköt ja kelohongikot tulevat ensimmäisenä mieleen ajatellessa Lapin metsiä. Kasvukaudet pohjoisessa luonnossa ovat lyhyitä ja puut usein varsin pitkäikäisiä. Kuusen (Picea subsp.) levinneisuus ei ulotu niin pohjoiseen kuin männyn.

Mänty (Pinus sylvestris) saattaa elää ja kasvaa sopivissa olosuhteissa satoja vuosia ja pysyä pystyssä vielä kuolleena kelohonkanakin kauan.

Elinkaarensa aikana se tarjoaa kodin monille lajeille, kuten erilaisille hyönteisille, naavoille ja lupoille, linnuille ja elämänsä loppuvaiheessa myös kääville. Vanhoilta jo kaatuneilta ja osin lahonneilta rungoilta voi tavata esimerkiksi silmällä pidettäväksi luokitellun (NT) riekonkäävän (Anthoporia alpobrunnea).

Kuva
Lapinleinikit sammalmättäällä.
Lapinleinikki nimensä mukaisesti viihtyy Lapin alueella. Sen pääasiallista elinympäristöä ovat puustoiset, usein ryteikköiset korvet. © Janette Backman

Varjoisissa ja usein ryteikköisissä korpiympäristöissä sekä lähdepurojen varsilla voi tavata lapinleinikin (Coptidium lapponicum). Se on luokiteltu elinvoimaiseksi mutta on myös direktiivilajimme ja sen esiintymien pääpainotus on Lapin alueella. Kuljettaessa avonaisemmille, ravinteisille letoille ja tihkupinnoille voi onnekas kulkija törmätä mm. vaarantuneeksi (VU) luokiteltuun, kauniin keltaisena ja jopa mattomaisena kukkivaan lettorikkoon (Saxifraga hirculus). Lapin laajat suoalueet tarjoavat elinympäristön kasvilajiston lisäksi myös pesintä-, levähdys-, ja ruokailupaikkoina monille lintulajeille, kuten esimerkiksi taantuneelle ja nykyään erittäin uhanalaiseksi (CR) luokitellulle suokukolle (Philomachus pugnax). Saattaapa Lapin soilla pulputella keväisin myös suhteellisen yleinen direktiivilajimme viitasammakko (Rana arvalis) tai soilla liikkuessa törmätä silmällä pidettäväksi luokiteltuun (NT) kiiltosirppisammaleeseen (Hamatocaulis vernicosus).

Kuva
Lampaita laiduntamassa vesistön äärellä syksyllä.
Lampaat pitävät tehokkaasti perinneympäristön pensoittumisen kurissa. © Janette Backman

Perinnebiotoopit ja kulttuuriympäristöt tarjoavat elinympäristön monelle ketoympäristöjä tarvitsevalle lajille. Myös somerikot, tunturiniityt ja ihmisen muokkaamat uusalueet, kuten kenttien laidat ja soramonttujen reunamat tarjoavat kodin useille lajeille. Harvinainen ja rauhoitettu, kiireellisesti suojeltava ja erittäin uhanalaiseksi luokiteltu perhoslajimme, luhtakultasiipi (Lycaena helle) tavataan Lapin alueelta mm. Lounais-Lapissa. Lajille soveliaita ympäristöjä on nykyisin eniten teiden pientareilla, mutta luhtakultasiipeä tavataan myös kosteapohjaisilta niityiltä ja lettosoilta.

Lapin luonnon erityispiirteitä

Lapin maa-alasta on suojeltu suurehko osa, mutta vaikka Lapin metsistä on suojeltu suhteellisesti enemmän kuin Etelä-Suomen, silti metsätyypeistä suurin osa on uhanalaisia Lapissakin. Metsät ovat uhanalaisen eliöstön merkittävin elinympäristö määrällisesti mitaten. Metsiä on muuttanut ja uhkaa eniten järjestelmällinen metsätaloustoiminta.

Vanhojen metsien osuus on heikentynyt pinta-alallisesti ja kaikissa metsätyypeissä lahopuuston ja järeiden puiden osuus on pienentynyt merkittävästi verrattuna myrskytuhon tai palon jälkeen luontaisesti uudistuneisiin metsiin.

Metsien lisäksi Lapin uhanalaisten lajien tärkeitä elinympäristöjä ovat mm. sisävesien luontotyypit, suot, kalliokot ja kivikot, perinnebiotoopit sekä tunturit.

Lapissa on useita merkittäviä jokia, joista suurimmat ovat Kemijoki, Tornionjoki ja Tenojoki. Ihmistoiminta on muuttanut merkittävästi koko maan sisävesien luontotyyppejä mm. patoamalla, vesien säännöstelyllä, rantarakentamisella, uittoperkauksilla, metsäojituksilla ja vesistöjen lähiympäristöjen hakkuilla. Kemihaaran soilta alkunsa saava ja Perämereen laskeva, maamme pisin joki, Kemijoki on padottu sähköntuotantoon sotien jälkeen. Lapissa on sähköntuotannon seurauksena kaksi merkittävän kokoista tekoallasta, Lokka ja Porttipahta. Maatalous, lannoitus ja turvetuotanto ovat myös osaltaan lisänneet ravinne-, kiintoaines- ja humuskuormitusta vesistöihin. Ylä-Lapin kirkasvetiset järvet, joet ja purot ovat kuitenkin säästyneet enimmiltä ihmistoiminnan vaikutuksilta.

Suotyypeistä yli puolet on arvioitu maassamme uhanalaisiksi - myös Lapissa. Merkittävin soita uhanalaistanut tekijä on takavuosikymmenien rankka ja laajalle ulottunut metsäojitus. Nykyään soita ennallistetaan erilaisin hankkein tukkimalla vanhoja ojia ja palauttamalla soita luonnontilaan. Kaivostoiminta on kasvava uhka etenkin Keski-Lapin aapasoille ja letoille. Suot ovat tärkeitä ekosysteemejä paitsi lajien kannalta, ne myös sitovat ilmakehän hiiltä turpeeseen ja toimivat näin hiilinieluina ilmastonmuutosta hilliten. Suot vaimentavat myös kevättulvia varastoidessaan sulamisvesiä. Suotyypeistä Ylä-Lapin erikoisuus ovat palsasuot, joissa jääkauden tuotoksena turpeen alle on jäänyt sulamatonta jäätä, ikiroutaa, muodostaen ympäristöään ylempänä kohoavia turvekumpareita. Ilmaston lämpeneminen uhkaa palsasoita ja ne onkin luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) luontotyypeiksi. Turvekummut ovat vaarassa romahtaa ikiroudan sulamisen seurauksena.

Kalliokoista mainittakoon Keski-Lapin ultraemäksiset serpentiinikalliokot ja -kivikot, joilla kasvaa omaleimaista ns. serpentiinikasvilajistoa. Serpentiinikalliot sijaitsevat usein malmipotentiaalisilla alueilla. Lounais-Lapissa eli ns. kalkkikolmion alueella sijaitsee kalkkipitoista kallioperää ja kalkkia on vanhastaan louhittu tarvekäyttöön ja kaupalliseen toimintaan, suurimpana louhoksena Tornion Kalkkimaan kaivos.

Perinnebiotoopit ovat rikastuttaneet maatamme vuosisatoja ja niille on kehittynyt omaleimainen ja rikas eliöstö. Kaikki perinnebiotooppien eri luontotyypit on luokiteltu uhanalaisiksi. Niiden laatua on heikentänyt merkittävimmin umpeenkasvu laidunnuksen tai niiton päätyttyä. Perinnebiotooppeja ovat esimerkiksi kedot, tulvaniityt, hakamaat ja metsälaitumet. Erilaisin hankkein ja tuin perinnebiotooppeja elvytetään niittylajiston hyväksi aina Ylä-Lappia myöten.

Pohjoisimman Lapin luontoa leimaavat tunturiylängöt. Ilmastonmuutos on merkittävin uhka tunturiluonnollemme. Kun ilmasto lämpenee, havumetsän raja siirtyy pohjoisemmas ja korkeussuunnassa ylemmäs, tunturimittarituhot lisääntyvät tunturikoivikoissa, lumeton aika pitenee sekä routaantuminen vähenee. Yli kolmannes tunturiluontotyypeistämme on uhanalaisia, uhanalaisimpana lumenviipymäalueet. Tunturiluontotyyppien tilaa heikentää myös voimakas porojen laidunpaine varsinkin jäkäläisillä alueilla. Lisäksi voimakas kesälaidunnus vaikuttaa heikentävästi tunturikoivikoiden uusiutumiseen porojen syödessä ja talloessa taimet. Ilmastonmuutoksella ja laidunpaineella on todettu olevan tunturiluontoa heikentäviä yhteisvaikutuksia. Toisinaan yhteisvaikutus voi olla myös suotuista, sillä laidunnus voi poistaa lämpenemisen aikaan saamaa pensoittumista ja pitää avoimena tiettyjä luontotyyppejä - näin monimuotoisuutta lisäten.

Kuva
Suo, joka on täynnä tupasvillaa.
​​​Lapissa on paljon suuria aapasoita. Kuvassa Kokonräme Tervolassa. © Janette Backman

Monimuotoisuus pyritään säilyttämään - Työtä vaskisukkulakoin elinympäristön hyväksi

Työtä monimuotoisuuden säilyttämiseksi Lapissa tehdään monin tavoin, mm. uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjä hoitamalla. Suomen ja koko Pohjois-Euroopan ainoa varmuudella tunnettu vaskisukkulakoin esiintymä (Scyhtris productella) tunnetaan Lapista, Ajoksen kupeessa sijaitsevasta Kemin Kraaselista. Vaskisukkulakoi on määritetty erittäin uhanalaiseksi (EN), se on luonnonsuojelulailla rauhoitettu ja se on erityisesti ja kiireellisesti suojeltava laji.

Vaskisukkulakoin elinympäristöä ovat merenrannan ketomaiset niittyalueet sekä ihmisen muokkaamat paahdemaiset, ketomaisia piirteitä omaavat rudereettimaiset uusalueet, kuten kentät, tien vierukset ja ratapenkereet. Toukan ravintokasvia ei toistaiseksi tunneta, mutta lajin on todettu hyötyvän edellä kuvatuista biotoopeista.

Kuva
Kaksi ihmistä kuljettaa pois niittoheinää perinnebiotooppiniityltä.
Vaskisukkulakoin elinympäristöä hoidetaan Kemin Kraaselissa pitämällä paahteista elinympäristöä avoimena. © Janette Backman

Kemin Kraaselissa sijaitsevaa vaskisukkulakoin elinympäristöä hoidetaan Lapin ELY-keskuksen toimesta. Hoito- ja kunnostustyö kattaa niittymäisten ympäristöjen avoimena pitämisen raivaamalla ja poistamalla kasvualaa vieviä ja niittylajeja varjostavia puiden taimia sekä pensaita. Lisäksi elinympäristöä hoidetaan esim. tiivistynyttä maanpintaa rikkomalla, jotta ketomaiset lajit pääsevät levittäytymään ja niiden elinolosuhteet pysyvät yllä. Myös alueita uhkaavia ja kasvualaa valtaavia vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja kurtturuusua pyritään torjumaan.

Muita Lapissa hoito- ja kunnostustoimien piirissä olevia uhanalaisiksi luokiteltuja perhoslajeja ovat mm. äärimmäisen uhanalaiset (CR), kiireellisesti suojeltavat kallioissulkanen (Oidaematophorus rogenhoferi) sekä Kemijoen varressa vain yhdellä niityllä tavattu apilakirjokääriäinen (Capricornia boisduvaliana). Kallioissulkasta tavataan maassamme Lounais-Lapin alueella vain muutamilta havaintopaikoilta. Laji suosii valoisia, kuivia ja paahteisia ympäristöjä, kuten tien pientareiden matalakasvuisia laitoja sekä ratapenkkoja. Lapin ELY-keskus tekee yhteistyötä kohteilla maanomistajien, hyönteisharrastajien sekä erilaisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa lajien havaintopaikkojen ja elinympäristöjen säilymiseksi suotuisina lajeille.

Vesistöjä kunnostetaan laajassa kansainvälisessä EU-hankkeessa 

Raakku eli jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera) kuuluu niveljalkaisiin ja voi elää jopa 200-vuotiaaksi. Vanhin tunnettu yksilö on iältään 280-vuotias. IUCN-luokituksessa erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltu raakku elää harvoissa jokiympäristöissä ja puroissa Lapissa ja koko Suomessa. Laji rauhoitettiin Suomessa luonnonsuojelulailla jo vuonna 1955, kun se helmenpyynnin seurauksena oli vaarassa kuolla sukupuuttoon. Raakku on luokiteltu myös maailmanlaajuisesti uhanalaiseksi lajiksi.

Kuva
Raakkuja vesistön pohjaan kiinnittyneenä.
Raakku suodattaa jopa 50 litraa vettä vuorokaudessa. Se puhdistaa virtavesiä tehokkaasti. © Janette Backman

Raakku tarvitsee lisääntyäkseen puhdasta virtaavaa vettä sekä elinvoimaisen taimen- tai lohikannan. Lapissa taimenen ja luonnonvaraisen lohen kannat ovat taantuneet voimakkaasti Metsä-Lapin alueella. Raakun elinoloja heikentää mm. valuma-alueilta virtavesiin tuleva kiintoaineskuormitus sekä taimenen ja lohen elinolosuhteiden huonontuminen. Ojituksilla ja jokien patoamisilla on ollut iso rooli vaelluskalojen ja raakun elinolosuhteiden heikentymisessä.

Raakku on elinympäristönsä ns. avainlaji. Se ylläpitää ympäröivää ekosysteemiä mm. suodattamalla ja puhdistamalla vettä.

Lapissa on tutkittu viime vuosina raakkujen tunnettujen populaatioiden tilaa ja lisääntymiskykyä, sekä löydetty myös muutama uusi esiintymä uusilta havaintopaikoilta. Lappi on saanut tukea raakkujokien inventointiin ja niiden tilan parantamiseen vuonna 2021 EU:n LIFE -rahastosta. LIFE Revives -hankkeessa inventoidaan, kunnostetaan ja elvytetään Lapin raakkujokia. Tavoitteena joki- ja pienvesikunnostuksilla on parantaa raakkujokien ekologista tilaa taimenen elinympäristöjä kunnostamalla, turvata raakkujen riittävä lisääntyminen ja saavuttaa näin ollen suotuisa suojelutaso. Hanke toteuttaa vuoden 2021 alussa valmistunutta kansallista raakun suojelun strategiaa ja toimenpidesuunnitelmaa vuosille 2020-2030. Kansainvälisen, kuusivuotisen hankkeen kohteena on yhteensä 14 suurempaa jokialuetta, joilla on 69 pienempää jokea. Niistä 32 sijaitsee Pohjois- ja Länsi-Suomessa, 36 Pohjois-Ruotsissa ja yksi Virossa. 

Rahoitusta luontotyyppien ja lajien suojeluun 

Lapissa on maa-alaltaan laajoja suojelualuekokonaisuuksia, mm. Suomen suurimmat kansallispuistot ja luonnonpuistot, sekä erämaa-alueet. Natura 2000-verkosto ylläpitää osaltaan luonnon monimuotoisuutta. Lajikirjoa ja luontotyyppejä turvataan lisäksi Helmi-elinympäristöohjelmalla, jossa maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuen mm. ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja -kosteikoita, hoidetaan perinnebiotooppeja sekä lehtoja ja paahdealueita. Helmi-ohjelmalla kunnostetaan myös pienvesiä ja rantaluontoa, kuten hiekkarantoja.

Helmi-ohjelmaa toteuttavat ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalat, kuten ELY-keskukset, mutta lisäksi kunnat ja erilaiset järjestöt. Vanhojen metsien suojelun toteutuksessa metsäisten alueiden suojelu perustuu yhtä lailla maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Yksityisten suojelualueiden perustaminen korvausta vastaan tapahtuu joko määräajaksi tai pysyvästi. Metsien monimuotoisuus -ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäluonnon köyhtyminen sekä lajien että luontotyyppien osalta.

Katso myös

Julkaisija

Lapin ELY-keskus