Hyppää pääsisältöön

Luonnon monimuotoisuus turvaa elämän edellytykset maapallolla

Monimuotoisuus on luonnon peruspiirre. Yhdellä neliömetrillä mitä hyvänsä luontoaluetta – harjumetsää, aapasuota tai vaikkapa puroa – elää vähintään kymmeniä eliölajeja, joskus jopa satoja. Sadan metrin päässä luonto voi olla aivan toisenlainen: kuiva harju on vaihtunut kosteaksi notkoksi tai puro on laskenut metsälampeen. Näissä paikoissa elää taas oma lajistonsa. Juuri tässä vaihtelussa ja lajirunsaudessa piilee luonnon rikkaus ja elinvoima.

Kaikki alkaa geologiasta

Luonnon monimuotoisuuden perusta on maassa. Maa- ja kallioperä – yhdessä ilmaston kanssa – asettavat elämän reunaehdot. Ne sanelevat ympäristön fyysiset ominaisuudet ja ulottuvuudet: kivennäismaan laadun ja paksuuden tai järvialtaan syvyyden. Ne määrittävät, missä vesi seisoo ja mihin se juoksee. Eliöt jatkavat sitten tästä. Kasvit, eläimet, sienet ja pieneliöt täyttävät maan tai veden ja muokkaavat ympäristönsä elinoloja. Ne luovat ravintoverkkoja ja muita suhteita. Syntyy toimiva ekosysteemi, jossa jokaisella eliöllä on oma merkityksensä.

Satoja luontotyyppejä …

Tietty fyysinen ympäristö ja sille ominainen lajisto muodostavat yhdessä luontotyypin. Luontotyypit edustavat monimuotoisuuden ylätasoa. Ne voidaan tunnistaa kullekin luontotyypille ominaisista piirteistä, aivan kuten eliölajit tunnistetaan ominaispiirteistään. Osa luontotyypeistä, esimerkiksi kuivat kangasmetsät, ovat Suomessa hyvin yleisiä. Toiset taas ovat tuiki harvinaisia. Suomesta on tunnistettu kaikkiaan noin 400 luontotyyppiä. Niistä lähes puolet luokitellaan uhanalaisiksi.

Kuva
Tunturikoivikkoa
Keväistä tunturikoivikkoa Mallatunturin alarinteellä. © Riku Lumiaro

… kymmeniä tuhansia lajeja…

Siitä lähtien, kun elämä syntyi maapallolle, se on kulkenut kohti suurempaa lajikirjoa. Matkalla on tosin ollut notkahduksia: maapallon historiasta tunnetaan viisi ajanjaksoa, jolloin lajeja on kuollut joukoittain sukupuuttoon. Tuoreimman joukkotuhon aiheutti asteroidin törmäys maahan noin 66 miljoonaa vuotta sitten. Se hävitti dinosaurukset maanpinnalta.

Kuva
Apolloperhonen
Rauhoitettu apollo on Suomen suurin perhonen, joka on taantunut avoimien elinalueiden umpeenkasvamisen johdosta. © Riku Lumiaro

Tätä nykyä maapallolla elää arviolta 5–30 miljoonaa eliölajia. Suomessakin lajikirjo on mittava: noin 48 000 lajia, kun mikroskooppisen pieniä lajeja ei lasketa mukaan. Suomen lajeista yli puolet on hyönteisiä ja muita selkärangattomia eläimiä. Seuraavaksi eniten on sieniä, kasveja ja leviä. Nisäkkäät, linnut, kalat ja muut selkärankaiset ovat vähemmistössä: niitä on Suomessa vain runsaat 400 lajia.

Suomessa arvoidaan olevan noin 48 000 lajia

Suomen lajeista yli puolet on hyönteisiä ja muita selkärangattomia eläimiä. Selkärankaisia kuten nisäkkäitä ja lintuja maassamme tavataan noin 400 lajia.

… määrättömästi geeniyhdistelmiä

Lajikirjon kehittyminen ei olisi ollut mahdollista ilman perinnöllistä monimuotoisuutta. Jokaisen lajin sisällä on geneettistä vaihtelua; eri yksilöillä on hieman erilainen geeniperimä. Tämän vaihtelun ansiosta lajeilla on edellytykset muuntua ja sopeutua uusiin tilanteisiin ja ympäristöoloihin. Sopeutumisen edetessä lajeista syntyy uusia muotoja ja alalajeja sekä lopulta uusia lajeja. Kehitys estyy, jos lajin yksilömäärä käy kovin vähiin. Kun populaatio kutistuu, myös sen geenivaranto supistuu. Tämä voi olla lajin säilymiselle kohtalokasta.

Monimuotoinen luonto on mahdollisuuksien maailma

Monimuotoisuuden kaikki tasot – luontotyypit, lajit ja geeniperimä – ovat yhtä tärkeitä. Ne ovat myös sidoksissa toisiinsa. Luontotyyppien runsaus ja elinvoimaisuus pitävät yllä lajikirjoa. Geeniperimä taas turvaa yksittäisen lajin säilymisen. Ihmisellä on monta syytä vaalia luonnon monimuotoisuutta. Terve ja monimuotoinen luonto takaa meille hyvän hengitysilman ja puhtaan veden. Se tuottaa kalaa ja muita luonnonantimia ja hoitaa monien hyötykasvien pölytyksen.

Kuva
Metsätalousmetsä
Harvennushakattua talousmetsää. © Riku Lumiaro

Luonto luo myös edellytykset metsätaloudelle, matkailulle ja muille elinkeinoille. Se toimii virkistyksen ja inspiraation lähteenä ja on osa kulttuuriperintöämme. Luonnon merkitys hiilinieluna on mittaamattoman tärkeä. Kaikkia luonnon suomia mahdollisuuksia ei vielä tunneta. Elollinen luonto on kuin pohjaton raaka-aineiden ja oivallusten sammio. Sieltä voi ammentaa uusia lääkkeitä ja raaka-aineita tai ottaa mallia aivan uudenlaisten tuotteiden kehittämiseen.

Kuudes sukupuuttoaalto on meneillään

Ihmiskunta on kohdellut luontoa kaltoin. Noin kolmasosa maailman luonnon monimuotoisuudesta on menetetty ihmisen toiminnan vuoksi. Maapallon luonnonhistoriassa on menossa kuudes sukupuuttoaalto. Selkärankaisia eläinlajeja häviää maapallolta noin sata kertaa nopeammin kuin luontaisesti.

Sama suuntaus näkyy muissa eliöryhmissä. Suomesta on hävinnyt jo yli 300 lajia, ja joka yhdeksäs on uhanalainen. Etenevä luontokato, yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa, vaarantaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin. Luontotyyppien ja lajien häviäminen haavoittaa ekosysteemejä ja heikentää luonnon kiertokulkuja. Ruoantuotanto vaikeutuu, mikä synnyttää ympäristöpakolaisuutta ja horjuttaa maailmantaloutta. Ihmiskunnan tulevaisuuden mahdollisuudet kapenevat.

Miksi monimuotoisuus vähenee?

Luontokato johtuu pääosin siitä, että ihmiskunta on ottanut käyttöönsä valtaosan planeettamme maapinta-alasta ja muokannut sitä liian rajusti. Luonnonkasvit ja -eläimet ovat joutuneet väistymään viljelykasvien ja kotieläinten tieltä. Lisäksi kalakantoja ja muita luonnonantimia hyödynnetään kestämättömästi. Luontoa myös kuormitetaan päästöillä. Suomi ei ole syrjässä kehityksestä.

Kuva
Äestetty hakkuu
Maankäyttö on merkittävin syy luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. © Rku Lumiaro

Meilläkin luontokadon pääsyy on maankäyttö, ennen muuta metsätalous sekä maatalouden muutokset. Paljon luontoa jää myös rakentamisen alle. Tiet ja muu infrastruktuuri pirstovat luonnonalueita, padot estävät vaelluskalojen kulun. Rehevöityminen ja ilmastonmuutos muuttavat ekosysteemejä. Lisäuhan aiheuttavat vieraslajit, jotka valtaavat elintilaa kotimaisilta lajeilta.

Suunnanmuutos on mahdollinen

Euroopan unionin jäsenmaiden yhteinen tavoite on pysäyttää Euroopan luontokato vuoteen 2030 mennessä. Tehtävä vaatii paljon työtä, mutta se on mahdollinen. Luontoa on mahdollista hyödyntää kestävästi ja kohdella liittolaisena eikä vihollisena tai kilpailijana. Suomessa tehtävää helpottaa se, että luonnon monimuotoisuus ja sen uhat tunnetaan hyvin. Luonnon tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia seurataan tarkasti ja uutta tekniikkaa hyödyntäen. Arvokkaat luontoalueet on kartoitettu, ja vesistöille on laadittu hoitosuunnitelmia. Suomen lajien uhanalaisuusarviointi on maailman kattavimpia. Tieto luo edellytykset oikealle ja tehokkaalle toiminnalle.

Saadaanko kehitys kääntymään?

Luontokadon torjunta edellyttää samankaltaista laaja muutosta yhteiskunnassa kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen. Luonnon monimuotoisuus pitää ottaa huomioon kaikissa suunnitelmissa ja hankkeissa. Jos luontohaittoja ei voida välttää, haitat hyvitetään ennallistamalla tai suojelemalla korvaavia luontoalueita toisaalla. Osa luonnosta pitää jättää kokonaan rauhaan. Euroopan unionin biodiversiteettistrategian mukaan kaikkien elinympäristöjen pinta-alasta pitää suojella 30 prosenttia. Suomessa tavoitteeseen on vielä matkaa.

Kuva
Ennallistettua metsää
Talousmetsien laatua voidaan parantaa muun muassa lahopuuta lisäämällä. © Riku Lumiaro

Suomen maa-alueiden suojeluprosentti on nyt noin 14, ja suojelu painottuu pohjoisen puuttomille ja vähäpuustoisille maille. Meripinta-alasta on suojeltu noin 11 prosenttia. Hyvä uutinen on, että ajattelutapa on muuttumassa. Luonnon monimuotoisuuden tärkeys ymmärretään, ja monet ovat myös valmiita muuttamaan ja kehittämään toimintatapojaan. Asiassa pitäisi kuitenkin edetä paljon nykyistä nopeammin, jotta luontokato saadaan pysäytettyä.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Lue koko johdanto Piilota johdanto

Luonnon monimuotoisuus - Kainuu

Kainuu on vaarojen, järvien ja asumattomien metsäalueiden maakunta. Kainuun vaarajakso on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkain ja monipuolisin alue Kainuussa. Luonnon monimuotoisuutta edistetään Kainuussa mm. HELMI-elinympäristöohjelman avulla.

Kainuu tunnetaan korkeista vaaroistaan ja laajoista erämaisista metsäalueistaan, joiden välissä maisemaan vaihtelua tuovat pienipiirteiset vesistöt ja suot. Kainuun vaarajaksolla sijaitsee yksi maamme lehto- ja lettokeskuksista, joka on luonnon monimuotoisuudeltaan maakunnan arvokkain ja monipuolisin alue. Puolangalta Sotkamoon jatkuva vaarajakso saa rehevyytensä kallioperän emäksisyydestä. Korkeat vaarat sekä niiden notkoissa virtaavat lähdepurot tarjoavat monipuolisesti elinympäristöjä uhanalaisille ja vaateliaille lajeille. Suotuisten olosuhteiden ansiosta moni laji elää Kainuussa eteläisimmällä, pohjoisimmalla tai läntisimmällä esiintymisalueellaan.

Kainuun maapinta-alasta 95 % on metsätalousmaata.

Kainuusta löytyy kuitenkin myös suuria suoalueita ja luonnontilaisten erämaavesien kokonaisuuksia sekä merkittäviä järvi- ja rantaluonnon kohteita sekä harjumaisemaa.

Kainuun lajisto ja luontotyypit

Kainuu on metsäinen maakunta ja Kainuun aarniometsät ovat merkittäviä vanhojen metsien harvinaisten ja uhanalaisten kääväkäs-, jäkälä-, lintu- ja hyönteislajien suojelun kannalta. Vanhojen metsien parhaimmistoa edustavat suuret rajanläheiset alueet kuten muiden muassa Martinselkonen ja Pahamaailma, joilla on yhteys Venäjän metsiin. Merkittävä lajikohde on myös Riuskanselkonen, jonka alueelta on löydetty mittava määrä harvinaisia ja uhanalaisia aarniometsien ja vanhojen metsien kääpä- ja sienilajeja, Kainuussa harvinaisia suokasveja sekä useita lintudirektiivin liitteen I uhanalaisia lajeja. Merkittäviä metsä- ja suoluonnon kokonaisuuksia löytyy myös Juortanansalosta, Murhisalosta ja Tulisuon-Varpusuon alueelta.

Useat vanhoista luonnontilaisista metsistä ja lahopuustosta riippuvaiset lajit ovat uhanalaistuneet metsätalouden seurauksena. Myös levinneisyysalueensa pohjoisreunalla asusteleva metsien salaperäinen asukki liito-orava on kärsinyt metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamasta elinympäristöjen pirstoutumisesta.

Monimuotoisuuden kannalta ja lajistonsuojelullisesti Kainuun arvokkaimpiin kohteisiin kuuluvat myös erityisesti Kainuun vaarajakson alueelle keskittyvät lehdot, letot, rehevät korvet ja lähteiköt. Suotuisa kallioperä luo otolliset olosuhteet lehtojen esiintymiseen vaarojen rinteillä. Lehtometsien merkitys uhanalaiselle lajistolle on merkittävä, sillä lähes puolet uhanalaisista metsälajeista elää lehdoissa.

Perinneympäristöjen lajisto on yksi suurista uhanalaisryhmistä Kainuussa. Perinnebiotooppien eli perinteisten maaseutuympäristöjen kuten niittyjen, ketojen ja hakamaiden umpeen kasvaminen laidunnuksen ja niiton loppumisen myötä on aiheuttanut usean niillä elävän lajin uhanalaistumisen. Perinnebiotooppien lajit, kuten esimerkiksi uhanalaiset noidanlukot, ovat avoimien elinympäristöjen lajeja ja riippuvaisia alueen hoidosta. Perinnebiotooppeja ja niiden lajistoa hoidetaan paitsi laiduntamalla myös mm. talkoovoimin niittämällä, luonnonsuojelutuen tai ympäristötuen turvin.

Kalkinsuosijoiden Melalahti

Paltamon Melalahti on yksi edustavimmista Kainuun vaarajakson lehto- ja lettokeskuksen kohteista. Kallioperän dolomiittikalkin ansiosta alueen kasvillisuus on todella rehevää, ja Oulujärven äärellä pienilmasto on kehittynyt suotuisaksi. Kumpuilevien niittyjen ja kallioisten ketojen Melalahti on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Siellä kasvaa muun muassa uhanalaisia ja erityisesti suojeltavia horkkakatkeroa (Gentianella amarella) sekä kalkkikinnassammalta (Agathidium pulchellum). Melalahdessa elää myös erittäin uhanalainen nunnamittari (Baptria tibiale), jonka toukat käyttävät ravinnokseen konnanmarjan lehtiä. Lajia tunnetaan vain muutamista paikoista Suomessa.

Toinen vastaavantyyppinen maaperältään ja pienilmastoltaan otollinen kasvuympäristö sijaitsee Sotkamon Naapurinvaaralla. Molemmissa kohteissa arvokasta perinnemaisemaa pyritään pitämään yllä muun muassa laidunnuksella ja niittämällä.

Koukerokoisa viihtyy Paltaniemen lentokentän uusympäristössä

Äärimmäisen uhanalainen koukerokoisa (Diasemia reticularis) ja erittäin uhanalainen karjalanharmokääriäinen (Cnephasia alticolana) ovat ottaneet omakseen Paltaniemen lentokentän ketomaisen ympäristön. Ennen Paltaniemen havaintoja molempien lajien uskottiin hävinneen Suomesta.

Kajaanin Paltaniemen lentokenttä on rakennettu Oulujärven rantahiekkamuodostumille. Kiitoratojen niitetyille reunustoille on vuosien mittaan kehittynyt perinnebiotoopin kaltaisia kuivia ketoja ja paahdealueita.  Alue kuuluu huomionarvoisimpiin uhanalaisten perhosten elinympäristöihin Suomessa. Perinnemaisemalajistoltaan se on maakunnan parhaimmistoa muun muassa neljän noidanlukkolajin ansiosta.

Paltaniemen lentokentän tapaisia kohteita kutsutaan uusympäristöiksi. Vaikka uusympäristöillä ei ole perinnemaisemalle ominaista vanhaa karjatalouteen liittyvää maankäyttöhistoriaa, on niillä huomattava merkitys perinnelajiston säilymiselle. Siksi ne on otettu mukaan perinnemaisemainventointeihin uutena arvoluokkana.

Sinipyrstö levittäytyy yhä lännemmäksi

Siperian taigalajistoon kuuluva sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) viihtyy Kainuun vaarojen kuusikoissa. Suomen sinipyrstömäärät riippuvat muuttoajan lämpötiloista ja kannan vahvuudesta Venäjän päälevinneisyysalueilla. Kainuu ja Koillismaa ovat perinteisesti olleet sinipyrstön suosikkipesimäkohteita Suomen puolella. Lintubongareita Kainuuseen vetänyt itäinen laji on kuitenkin vuosi vuodelta levittäytynyt yhä edemmäs länteen ja etelään.

Kaunis sinipyrstö piilottelee usein korkeiden puiden latvustoissa. Sieltä kantautuva laulu paljastaa lajin läsnäolon. Harvinaisen pesimävieraan laulua kuulee Kainuussa varmimmin Hyrynsalmen ja Puolangan korkeilla vaaroilla. Sinipyrstön tyypillinen reviiri on kostean vaaranrinteen vanhoissa kuusikoissa, joissa on runsaasti lahopuuta.

Hyönteisiä piilosilla

Kainuussa elää useita uhanalaisia hyönteislajeja, joiden elintavoistaankaan ei tiedetä paljoakaan vähäisten havaintojen vuoksi. Näyttävän ja puutteellisesti tunnetun idänsiilikkään (Borearctia menetriesii) tiedetään piileskelevän Kuhmon salomailla. 2000-luvulla havaintoja on tehty yhdestä kuolleesta ja yhdestä elävästä perhosyksilöstä. Koko Suomessa lajista on ainoastaan 7 varmaa havaintoa.

Erittäin uhanalaista korpikolvaa (Pytho kolwensis) tavataan Kainuussa etenkin itärajan vanhojen metsien suojelualueilla. Kiiltävän musta kovakuoriainen elää ainoastaan tietyn lahoasteen puissa ja siten vaatii kookkaan kuusimaapuun jatkumoa.

Merkittäviä harjumuodostelmia on eri puolilla Kainuuta. Yksi merkittävimmistä harjukohteista on Räätäkangas. Harjuympäristössä elävän uhanalaisen hietaneilikkavyökoin (Caryocolum arenariellum) toukka kelpuuttaa ravinnokseen ainoastaan erittäin uhanalaisen hietaneilikan (Dianthus arenarius) kukintoja. Sotkamon Räätäkankaalla harjujen ja suppien rinteillä elää molempia sekä muita paahdeympäristöjen vaateliaita lajeja.

Vaarantunut pohjanharmoyökkönen (Xestia borealis) pitää ilmeisesti Paljakan vaarametsiä Lapin metsien veroisina. Keskikokoisen yökkösen ajateltiin esiintyvän vain Keski-Lapin paksusammalkuusikoissa, kunnes lajista tehtiin havainto yli 450 kilometrin päässä Puolangan Paljakassa.

Kainuun erikoisuudet

Kainuusta löytyy myös muutama laji, joita ei löydy mistään muualta Suomesta. Äärimmäisen uhanalaisen kellokanervan (Erica tetralix) kasvupaikka on saanut kasvitieteilijät erityisen mietteliäiksi. Kellokanervan ainoa esiintymä Suomessa on Kuhmossa luhtaisella rantasuolla ja nevarämeellä. Kasvin pääesiintymäalue puolestaan sijaitsee kaukana Länsi-Euroopan kosteilla puuttomilla nummilla ja vähäravinteisilla soilla. Kellokanervan arvellaan säilyneen Kainuussa jäänteenä vuosituhansia sitten vallinneesta merellisestä ilmastosta. Kuhmon esiintymää on hoidettu muun muassa varjostavaa puustoa poistamalla ja ojia tukkimalla ympäristön luontaisen vesitalouden palauttamiseksi.

Toinen valtakunnallisesti ainutlaatuinen kasvierikoisuus on kainuunnurmihärkki (Cerastium fontanum ssp. vulgare var. kajanense). Erittäin uhanalainen laji suosii kasvualustanaan ultraemäksiä serpentiinikallioita. Sitä tavataan Kajaanissa ja Paltamossa noin kymmenellä paikalla, joista osa on suojeltu. Kainuunnurmihärkki ja muut harvinaiset ultraemäksisyyttä sietävät kasvit ovat taantuneet kallioiden louhinnan ja avoimien kallioympäristöjen umpeenkasvun myötä.

Raakkujokia kunnostetaan laajassa kansainvälisessä EU- hankkeessa

Erittäin uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakku (Margaritifera margaritifera) on Suomen luonnon pitkäikäisin eläinlaji. Jopa yli satavuotiaaksi elävä raakku voi hyvin enää vain muutamassa joessa Suomessa. Valtaosa, yli 90% raakun esiintymistä sijaitsee Pohjois-Suomessa. Kainuussa raakkua esiintyy sekä Oulujoen vesistöalueella että Iijoen vesistöalueella, joka on eräs Suomen tärkeimmistä raakkuvesistöistä. Korkeasta suojelustatuksesta huolimatta raakkua uhkaavat monet tekijät. Myös Kainuun raakkupopulaatioista useat ovat huonossa tilassa ja edellyttävät tehostettuja toimenpiteitä esiintymien tilan parantamiseksi ja lajin säilyttämiseksi. Esiintymien suurimpana uhkana ovat valuma-alueelta kulkeutuva maa- ja metsätalouden aiheuttama kuormitus, mutta osittain myös alueella toimijoiden tietämättömyys lajin esiintymistä.

Raakun suojelutilanteen parantamiseen on panostettu Kainuussa. Kainuu on ollut mukana pilottialueena raakkuesiintymien huomioimisen edistämiseksi metsätaloudessa, lisäksi raakkuinventointeja on täydennetty useilla raakkupuroilla ympäristöministeriön lajien suojeluun tarkoitetulla rahalla. Tutkimukset tukevat vuoden 2021 alussa valmistuneessa kansallisessa raakun suojelustrategiassa esitettyjä toimia ja tuovat arvokasta tietoa raakkuesiintymien tilasta, jotta tarvittavia suojelu- ja hoitotoimenpiteitä voidaan kohdistaa niitä tarvitseville kohteille mm. HELMI-ohjelmassa ja LIFE Revives-hankkeessa.

LIFE Revives -hankkeessa kunnostetaan ja elvytetään Kainuun raakkujokia. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Kainuussa kunnostustoimenpiteistä vastaa Metsähallitus. Kainuun ELY-keskus osallistuu LIFE Revives -hankkeeseen rahoittamalla kunnostuksia yksityismaiden puolella, osana HELMI-elinympäristöohjelmaa. Hanke toteuttaa kansallista raakun suojelustrategiaa ja toimenpidesuunnitelmaa vuosille 2020–2030. Kuusivuotisen kansainvälisen hankkeen kohteena on yhteensä 14 suurempaa jokialuetta, joilla on 69 pienempää jokea. Niistä 32 sijaitsee Pohjois- ja Länsi-Suomessa, 36 Pohjois-Ruotsissa ja yksi Virossa.

Miten luonnon monimuotoisuutta edistetään Kainuussa?

Kainuussa luonnon monimuotoisuutta edistetään mm. HELMI-elinympäristöohjelman, METSO-ohjelman sekä vuoden 2022 loppuun asti käytettävissä olevan LS2020 -määrärahan avulla.

Helmi-ohjelmassa hoidetaan, kunnostetaan ja ennallistetaan uhanalaisia luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä. Toimet kohdistuvat Kainuussa metsäisiin elinympäristöihin, soihin ja perinnebiotooppeihin. Hoitotoimenpiteet koostuvat mm. vesitalouden palauttamisesta kohti luonnontilaa ojia tukkimalla, niitosta, raivauksesta, avovesialueen lisäämisestä sekä paahdeympäristöjen, lehtojen ja perinnebiotooppien hoidosta.

METSO-ohjelman kautta sekä Pohjois-Suomen metsien vapaaehtoiseen suojeluun myönnetyn lisämäärärahan (LS2020) avulla turvataan metsien monimuotoisuutta suojelemalla monimuotoisten metsien luontoarvoja vapaaehtoisuuteen perustuen korvausta vastaan.

Katso myös

Natura 2000 -alueet – Kainuu (ymparisto.fi)
Metsonpolku (metsonpolku.fi)
Laji.fi (laji.fi)
Vieraslajit.fi (vieraslajit.fi)
Luontotyyppien uhanalaisuus (luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi)

Julkaisija

Kainuun ELY-keskus
Takaisin ylös