Hyppää pääsisältöön

Ympäristöhallinnon rooli tuotesuunnittelussa

Euroopan unionissa ekosuunnittelua ohjaa direktiivi energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (Direktiivi 2009/125/EY), jota Suomessa toimeenpannaan lailla tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (19.12.2008/1005).

Lisäksi Euroopan komissio esitteli keväällä 2020 uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman (Euroopan komissio 2020), jossa komissio nostaa tuotepolitiikan ja kestävän tuotesuunnittelun kiertotalouden keskeiseksi muutosvoimaksi.

Vuonna 2022 Euroopan komissio julkaisi tiedonannon ’Kestävistä tuotteista normi’. Siinä linjataan, että talouskasvu on mahdollista irrottaa luonnonvarojen käytöstä ja ympäristön pilaantumisesta, jos tuotteista tehdään vähemmän energiaa kuluttavia ja niitä käytetään tehokkaammin ja pidempään, jos valmistuksessa käytetään kierrätettyjä materiaaleja ensiöraaka-aineiden sijaan, ja jos parhaat kiertotalouden mallit yleistyvät.

Tiedonannon yhteydessä julkaistiin ehdotus asetuksesta kestävien tuotteiden ekologisesta suunnittelusta, ja samalla julkaistiin ehdotukset tekstiilistrategiasta ja rakennustuoteasetuksen tarkistuksesta. Lisäksi Kuluttajansuojadirektiivin ja Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin (UCPD) täydennykset edistäisivät toimivaa kilpailua yritysten välillä kitkiessään epäasiallisia ympäristöväittämiä.

Uusi ehdotus kestävien tuotteiden ekosuunnitteluasetuksesta korvaa energiaan keskittyneen ekosuunnitteludirektiivin ja laajentaa sitä sekä tuotteiden että vaatimusten osalta. Uudet vaatimukset perustuvat pitkälti kiertotalouden toimintasuunnitelmaan.

Nykyinen direktiivi on asettanut joitain muitakin kuin energiaan liittyviä vaatimuksia, eli esimerkiksi melulle, korjattavuudelle ja varaosien saatavuudelle.  Uudet ekosuunnitteluvaatimukset voisivat kattaa tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset, myös niiden hiili- ja ympäristöjalanjäljen. Tuotteilta voisi vaatia muun muassa merkintöjä korjattavuudesta ja korjattavuuspisteytystä.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)