Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila

TYÖKALUJA

Työkalu pohjavesiriskien hallintaan

SYKE on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Omalle koneelle tallennettavaa tarkistuslistaa voidaan käyttää kaikissa pohjavesiensuojelun hankkeissa, joissa selvitetään pohjaveden pilaantumisen riskejä. Lisää

Pohjavedet

Suomessa on noin 3800 vedenhankintaa varten tärkeää ja siihen soveltuvaa pohjavesialuetta, joista suurin osa tilaltaan hyviä. Suomessa on noin 350 riskialueeksi nimettyä pohjavesialuetta. Määrä on noussut noin sadalla alueella edelliseen pohjavesi tila-arvioon (2009) verrattuna. 

  Pohjavesien tila Suomessa 2013
  Pohjavesien tila ja riskialueet 2013. 
Kuva isompana (jpg, 2 Mt)

Tila on vaarantunut erityisesti Etelä-Suomen ja taajamien pohjavesialueilla, joilla on runsaasti ihmistoimintaa. Noin 98 riskipohjavesialuetta on tilaltaan huonoja. Aiempaan verrattuna tilaltaan huonojen alueiden määrä on kasvanut 16:lla.

Riskialueiden ja huonossa tilassa olevien pohjavesialueiden määrän lisääntymistä selittää osittain selvityksistä ja tutkimuksista saadut lisätiedot.

Suomessa on lisäksi yli 150 ns. selvityskohdetta eli sellaista pohjavesialuetta, joiden pohjaveden laadusta tai määrästä ei ole riittävästi tietoa tilan tai riskien arvioimiseksi, vaikka alueella on paljon ihmistoimintaa.

Pohjavesialue luokitellaan riskialueeksi silloin, kun pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia ja veden tilan voi heikentyä ilman suojelutoimia. Suurimmalla osalla riskialueista pohjaveden tila on toistaiseksi hyvä. Lähes kaikkia riskialueita käytetään vedenhankintaan. Joillakin alueilla on jouduttu sulkemaan vedenottamoita ja tehostamaan käsittelyä raakavedessä olevien pitoisuuksien vuoksi.  Raakavedessä todetuilla haitallisten aineiden pitoisuuksilla ei ole ollut vaikutusta vesihuoltolaitosten jakaman talousveden laatuun.

Pohjaveden tilalle riskiä aiheuttavat mm. pilaantuneet maa-alueet, teiden talvikunnossapito, aiemmin käytetyt torjunta-aineet, öljytuotteiden varastointi, teollisuusalueet sekä kotieläintalous.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Janne Juvonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hydrogeologi Mirjam Orvomaa, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila – Kaakkois-Suomi

Pohjavesien alustavat tilan luokittelut on päivitetty toisen vesienhoitokauden 2016–2021 toimenpiteiden suunnittelua varten. Uuden valmistuneen (06/2013) arvion mukaan Kaakkois-Suomessa on 42 riskialueeksi nimettyä pohjavesialuetta, joissa ihmistoiminta uhkaa pohjaveden tilaa. Määrä on lisääntynyt 22:lla edelliseen pohjavesien tila-arvioon (2009) verrattuna tarkentuneiden seurantatietojen myötä. Kaakkois-Suomessa on lisäksi seitsemän pohjavesialuetta, joiden laadusta tai määrästä ei ole riittävästi tietoa tilan tai riskien arvioimiseksi, vaikka alueella on paljon ihmistoimintaa. 

Riskialttiimpia alueita Kaakkois-Suomessa ovat ensimmäisen Salpausselän vyöhykkeen pohjavesialueet, joille on keskittynyt paljon erilaista ihmistoimintaa. Suuri osa riskipohjavesialueista on aktiivisessa vedenhankintakäytössä.

Pohjavesien laatu arvioidaan sekä kemiallisen että määrällisen tilan perusteella. Kokonaistila määräytyy aina huonoimman mukaan. Pohjavesien luokittelu perustuu vesienhoitoasetuksessa annettuihin pohjaveden ympäristönlaatunormeihin sekä arvioihin pohjavedessä todettujen haitta-aineiden vaikutuksista ympäristöön ja vedenhankintaan.

Kaakkois-Suomen pohjavesien määrällinen tila on hyvä

Kaikkien Kaakkois-Suomen pohjavesialueiden määrällinen tila on hyvä. Pohjaveden laadussa on kuitenkin monin paikoin näkyvissä ihmistoiminnan vaikutuksia.  Kuudella pohjavesialueella pohjaveden kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi. Huonossa tilassa olevien pohjavesialueiden määrä on pysynyt samana edelliseen suunnittelukauteen verrattuna. Pohjavettä ovat pilanneet teollisessa ja muussa toiminnassa käytetyt haitalliset aineet, rikkakasvien torjunta-aineet, tiesuola sekä lannoitteet.

Kaakkois-Suomessa vesihuoltolaitosten jakamasta vedestä 94 % on pohjavettä. Vesilaitosten jakama talousvesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Kaksi vedenottamoa on jouduttu kuitenkin sulkemaan pohjaveden pilaantumisen vuoksi ja ainakin yhdellä vedenottamolla käsittelyä jouduttaneen lähitulevaisuudessa tehostamaan.

Pohjaveden suojelusuunnitelmia tehdään parhaillaan molemmissa maakunnissa

Pohjaveden suojelun edistämiseksi pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmia (mm. kymPOVERI-hanke). Jatkossa on erittäin tärkeää varmistaa suunnitelmissa esitettyjen suojelutoimenpiteiden toteutuminen, jotta pohjavesiin kohdistuvat riskitoiminnot saadaan minimoitua. Pohjavesialueiden huomioimista maankäytön suunnittelussa tulee myös tehostaa.

Julkaistu 27.1.2014 klo 11.44, päivitetty 28.5.2019 klo 15.04
Julkaistu 18.12.2018 klo 11.17, päivitetty 18.12.2018 klo 11.17