Kaivannaisjätteet

Kaivannaistoiminnassa syntyy suuria määriä pinta- ja irtomaata, sivukiveä ja rikastushiekkaa, jotka luokitellaan käytöstä poistettuina kaivannaisjätteiksi.

Kaikesta maassamme syntyvästä jätteestä on tilastokeskuksen jätetilastojen mukaan kaivannaisjätettä jo yli puolet ja kaivostoiminnan lisääntyessä jätemäärä kasvaa jatkuvasti. Suurin osa kaivannaisjätteestä sijoitetaan erilaisiin läjityksiin, kasoihin ja altaisiin.

Kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa säännellään Euroopan yhteisön direktiiviin 2006/21/EY perustuvin, lähinnä ympäristönsuojelulakiin ja maa-aineslakiin sisältyvin erityissäännöksin.

Kaivannaisjätteitä koskevat valtioneuvoston asetukset:

  • Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) sekä asetuksen perustelumuistio (pdf)
  • Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) mukaan lukien kaikki säätämisen jälkeen tulleet muutokset
  • Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
  • Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (382/2008)

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottamistoiminnalle

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyvästä. kaivannaisjätteestä. Suunnitelma tehdään luvanvaraisesta toiminnasta ja se toimitetaan valvontaviranomaiselle.

Käytöstä poistetut ja hylätyt kaivannaisjätealueet Suomessa

Kaivannaisjätedirektiivin mukaan tulee käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa ympäristön pilaantumista tai ympäristölle mahdollista vaaraa aiheuttavat kaivannaisjätteen jätealueet luetteloida ja olla julkisesti saatavilla.

Käytöstä poistettuja ja hylättyjä kaivannaisjätealueita ovat ympäristöministeriön toimeksiannosta kartoittaneet Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus sekä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kartoituksessa on käytetty apuna EU:n laatimaa ohjetta alueiden kartoittamisesta. Sitä täydennettiin Suomen olosuhteiden kannalta merkittävillä tekijöillä.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Auri Koivuhuhta, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, puh. 0295 250 164

Julkaistu 6.6.2013 klo 10.18, päivitetty 1.7.2019 klo 10.16