Tuuloksen kiertotalouspuisto, Hämeenlinna

Hankkeen kuvaus

Paadenkolu Oy suunnittelee kiertotalouspuiston perustamista Tuulokseen, Hämeenlinnaan, noin kolmen kilometrin etäisyydellä Tuuloksen taajamasta. Noin 35 ha laajuiselle alueelle sijoittuvan kiertotalouspuiston toimintoihin kuuluvat maa- ja kiviainesten ja turpeen otto sekä käsittely ja erilaisten jätejakeiden vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus. Kiertotalouspuiston alueelle vastaanotettavia materiaaleja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös alueen rakenteissa. Hankealueelle suunnitellaan myös lumen- ja maankaatopaikkaa sekä puuterminaalitoimintaa. Kiertotalouspuiston alueelle rakennetaan jätteiden käsittelytoimintojen ja -alueiden lisäksi myös tarvittavat vesienkäsittelyyn liittyvät rakenteet ja muu infra, kuten tiet.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hankealueelle ei sijoiteta kiertotalouspuistoa tai muita toimintoja ja hankealue säilyy nykyisellään.
  • Vaihtoehto VE1: Hankealueelle sijoittuu maa- ja kiviainesten otto- ja käsittelytoimintaa. Alueelta otettavan maa- ja kiviaineksen määrä on enimmillään 100 000 m3 vuodessa. Otettavia ja alueelle vastaanotettavia maa- ja kiviaineksia käsitellään alueella. Alueelle sijoittuvalle maankaatopaikalle loppusijoitetaan pilaantumattomia maa-aineksia enimmillään 50 000 tonnia vuodessa.
  • Vaihtoehto VE2: Hankealueelle toteutetaan kiertotalouspuisto, alueelle ei sijoitu tavanomaisen tai vaarallisen jätteen loppusijoitusalueita. Kiertotalouspuiston toimintoihin kuuluvat maa- ja kiviainesten otto- ja käsittelytoiminta sekä vastaanotettavien jätteiden ja kiertotalousmateriaalien käsittely sekä hyötykäyttö. Lisäksi alueelle sijoittuu lumenkaatopaikka ja puuterminaali. Alueelta otettavan maa- ja kiviaineksen määrä on enimmillään 150 000 m3 vuodessa. Maa- ja kiviaineksia käsitellään ja varastoidaan alueella. Alueelle sijoittuvalle maankaatopaikalle loppusijoitetaan pilaantumattomia maa-aineksia enimmillään 100 000 tonnia vuodessa. Vastaanotettavien jätteiden ja muiden kiertotalousmateriaalien määrä on vuosittain enimmillään 250 000 tonnia. Materiaaleja käsitellään alueella, minkä jälkeen niitä toimitetaan alueen ulkopuolelle kierrätykseen ja hyötykäyttöön. Materiaaleja myös hyödynnetään alueella. Hyödyntämiskelvottomat jakeet toimitetaan alueen ulkopuolelle loppusijoitettavaksi.
  • Vaihtoehto VE3: Hankealueelle toteutetaan kiertotalouspuisto: Kiertotalouspuiston toimintoihin kuuluvat maa- ja kiviainesten otto- ja käsittelytoiminta sekä vastaanotettavien jätteiden ja kiertotalousmateriaalien käsittely, hyötykäyttö ja loppusijoitus. Lisäksi alueelle sijoittuu lumenkaatopaikka ja puuterminaali. Alueelta otettavan maa- ja kiviaineksen määrä on enimmillään 150 000 m3 vuodessa. Maa- ja kiviaineksia käsitellään ja varastoidaan alueella. Maankaatopaikalle loppusijoitetaan pilaantumattomia maa-aineksia enimmillään 100 000 tonnia vuodessa. Vastaanotettavien jätteiden ja muiden kiertotalousmateriaalien määrä on enimmillään 250 000 tonnia vuodessa. Materiaaleja käsitellään alueella, minkä jälkeen niitä toimitetaan alueen ulkopuolelle kierrätykseen ja hyötykäyttöön. Materiaaleja myös hyödynnetään alueella. Hyödyntämiskelvottomat jakeet sijoitetaan alueelle sijoittuville tavanomaisen ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueille.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

YVA-selostukseen voi tutustua myös Hämeenlinnan kaupungin palvelupiste Kastellissa (Palokunnankatu 16), Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa (Lukiokatu 2) ja Tuuloksen kirjasto -palvelupisteessä (Pannujärventie 10), sekä Hämeen ELY-keskuksessa (Kirkkokatu 12, Lahti).

Yleisötilaisuus

Koronavirusepidemian vuoksi arviointiselostusvaiheessa ei järjestetä yleisötilaisuutta. YVA-menettelystä ja vaikutusten arvioinnista on laadittu esittely:

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne 27.11.2020 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti.

Julkaistu 21.1.2019 klo 14.14, päivitetty 6.9.2021 klo 12.21

Julkaisija: