Pjelaxin tuulivoimapuisto, Närpiö

Hankkeen kuvaus

VindIn suunnittelee tuulivoimapuistoa Närpiön kunnan Pjelaxin ja Myrkyn kylien välissä olevalle metsätalousvaltaiselle alueelle lähellä valtatietä 8. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee lyhimmillään noin seitsemän kilometriä kaakkoon Närpiön keskustasta. Alustavien arvioiden mukaan alueen tuuliolosuhteet ovat suotuisat. Nykyistä metsätieverkostoa voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakennusvaiheessa ja huollon aikana. VindIn on sopinut alueen vuokraamisesta maanomistajien kanssa.

Toteutettavan vaihtoehdon mukaan vaihdellen hankkeessa rakennetaan 32–35 tuulivoimalaa, joiden yhteiskapasiteetti on 110–125 MW. Sähkönsiirto tuulivoimapuistosta sähkönjakeluverkkoon toteutetaan yhdistämällä tuulivoimala sähköasemaan, jonka rakennustyöt ovat käynnissä Kristiinankaupungissa, ja sähkökaapeliin, joka asennetaan Kristiinankaupungin ja Ulvilan välille. Sähkönsiirto tuulivoimapuiston ulkopuolelle määräytyy erillisessä energiamarkkinaviraston (EMV) prosessissa.

Hankkeen vaihtoehdot

Hanketta varten tarkistetaan kaksi toteutusvaihtoehtoa. Hankealueen rajaus ja tuulivoimaloiden määrä vaihtelevat eri vaihtoehdoissa mutta voimalan koko on sama kaikissa vaihtoehdoissa. YVA:ssa toteutusvaihtoehtoja tullaan vertailemaan niiden aiheuttamien vaikutusten osalta keskenään. Toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan lisäksi niin sanottuun nollavaihtoehtoon eli tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta.

  • Vaihtoehto 1: Tuulivoimapuisto Pjelaxin alueella. Tuulivoimapuistoon rakennetaan 32 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 112 MW. Tässä vaihtoehdossa tuulivoimalan napakorkeus olisi 137 metriä ja roottorin halkaisija 126 metriä. Tuulivoimalan kokonaiskorkeus olisi siten 200 metriä.
  • Vaihtoehto 2: Tuulivoimapuisto Pjelaxin alueella, Pohjanmaan liiton Vaihemaakuntakaava II alueelle. Tuulivoimapuistoon rakennetaan 17 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 60 MW. Tässä vaihtoehdossa hanke toteutettaisiin 1-vaihtoehdon mukaisella voimalatyypillä.
  • Vaihtoehto 0: Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, ja vastaava määrä sähköä tuotetaan jollakin muulla tavalla.

Arviointiohjelma

 Arviointiselostus

Julkaistu 4.11.2013 klo 14.08, päivitetty 11.9.2019 klo 13.08