Pitkälänvuoren tuulivoimahanke, Petäjävesi

Hankkeen kuvaus

Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Petäjäveden Pitkälänvuoren alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomessa Petäjäveden kunnassa, noin kolme kilometriä Petäjäveden keskustasta länteen. Tuulivoimaosayleiskaava-alueen alustava pinta-ala on noin 1 200 hehtaaria. Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin 8 MW tehoisina ja kokonaiskorkeudeltaan maksimissaan 270 metriä.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

VE 0 Tuulivoimalat

Hanketta ei toteuteta.

VE 1 Tuulivoimalat

Alueelle rakennetaan 11 tuulivoimalaa

Sähkönsiirto
Sähkönsiirto toteutetaan tuulivoimaloilta Petäjäveden sähköasemalle tai Fingridin 110 kV voimajohtoon tuulivoimapuistoalueella. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuulutus ja arviointiohjelma on ollut nähtävillä 15.3. – 16.4.2021 välisen ajan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset sekä hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/pitkalanvuorentuulivoimahankeYVA. Arviointiohjelmasta on myös paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa (aukiolojen mukaisesti):

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupiste, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä.
Petäjäveden kunnantalo, Suutarintie 4, Petäjävesi
Petäjäveden kirjasto, Miilutie 4, Petäjävesi
Keuruun kaupungintalo, Multiantie 5, Keuruu


Yleisötilaisuus

Koronatilanteen vuoksi hanketta koskeva yleisötilaisuus pidettiin etäyhteydellä torstaina 25.3.2021 klo 17.30 alkaen.

Samaan aikaan hankkeen YVA-menettelyn kanssa laaditaan tuulivoima-alueen osayleiskaavaa. Kaavan laadinnasta vastaa Petäjäveden kunta ja kaavan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Petäjäveden kunnan verkkosivulla https://www.petajavesi.fi/asuminen/kaavoitus/vireillae-olevat-kaavat/pitkaelaenvuori. Yleisötilaisuus oli yhteinen ja siellä esiteltiin  sekä hankkeen YVA-menettelyä että kaavahankkeen etenemistä. Yleisötilaisuudessa olivat edustettuina hanketoimija, Petäjäveden kunnan edustajat, YVA -yhteysviranomainen ja hankkeen YVA- ja kaava -konsultit.

 

Mielipiteiden esittäminen arviointiohjelmasta

Mielipiteet ja lausunnot arviointiohjelmasta tuli  jättää kuulemisaikana viimeistään 16.4.2021 ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai kirjallisesti Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon osoitteella, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/pitkalanvuorentuulivoimahankeYVA.

 

Julkaistu 3.3.2021 klo 13.01, päivitetty 12.5.2021 klo 15.09