Muntterinkankaan tuulivoimahanke (Pielavesi, Keitele)

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa Pielavedellä 17.5.2022 klo 17.30 alkaen Suojalassa ositteessa Puistotie 8 ja Keiteleellä 18.5.2022 klo 17.30 alkaen Wanhalla Meijerillä ositteessa Wanha Meijerintie 6. Tilaisuuksiin oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Hankkeen kuvaus ja vaihtoehdot

Hankkeesta vastaavana toimiva Ilmatar Pielavesi Oy suunnittelee Muntterinkankaan tuulivoimapuistoa Pielaveden ja Keiteleen kuntien alueelle, kuntarajan molemmin puolin. Hankealue sijoittuu Pielaveden ja Keiteleen kuntien rajalle, Pielaveden Hirvenselän ja Nilakan Vuonamonlahden väliselle alueelle. Hankealueen koko on noin 3 000 hehtaaria, josta noin 2 500 hehtaaria on Pielaveden kunnan ja 500 hehtaaria Keiteleen kunnan alueella. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 20 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 350 metriä ja voimalakohtainen yksikköteho on noin 6–10 MW (tuulivoimapuiston kokonaisteho noin 120–160 MW).

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavat vaihtoehdot:

VE0: Hanketta ei toteuteta

VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 20 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloista 17sijoittuu Pielaveden ja 3 Keiteleen kunnan alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 350 metriä ja yksikköteho noin 6-10 MW.

VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 17 uutta tuulivoimalaa. Kaikki tuulivoimalat sijoittuvat Pielaveden kunnan alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 350 metriä ja yksikköteho noin 6-10 MW.

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtävien luonto- ym. selvitysten perusteella tuulivoimaloiden sijoittelua tarkennetaan ja voimalapaikkojen lukumäärä voi muuttua jatkosuunnittelussa. Tuulivoimapuiston liittämiseksi valtakunnanverkkoon tarkastellaan yhtä sähkönsiirtovaihtoehtoa (SVE):

SVE: Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan sähköasema. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan noin 10 km pitkä uusi 110 kV voimajohtolinja tuulivoimapuiston sähköasemalta Savon Voima Verkon 110 kV voimajohdolle. Liittyminen nykyiseen 110 kV voimajohtoon tapahtuu voimajohdon yhteyteen rakennettavalla uudella 110 kV sähköasemalla. Alustava liityntäpiste ja uuden sähköaseman paikka sijaitsee hankealueen etelä- kaakkoispuolella Länsi-Säviän länsipuolisella alueella.

Julkaistu 28.4.2022 klo 10.21, päivitetty 27.6.2022 klo 10.02