Vantaan Energia Oy:n kyllästetyn puun lämpökäsittelylaitos, Vantaa

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa rakennetaan uusi vaarallisen jätteen polttolaitos Vantaalle Martinlaakson voimalaitosalueelle, jossa kierrätyskelvotonta kyllästettyä puujätettä poltetaan arinakattilassa. Kyllästetyn puun lisäksi polttolaitoksella poltetaan myös muita kierrätyskelvottomia jätteitä, kuten muun muassa pintakäsiteltyä puuta sekä puu-, kuitu-, muovi- ja tekstiilipitoisia jäännösmateriaaleja, joita syntyy jätteiden käsittelylaitosten lopputuotteena.

Suunniteltu jätteenkäsittelymäärä on enintään 60 000 tonnia vuodessa. Tällä jätemäärällä voidaan tuottaa kaukolämpöä 180 GWh, eli noin 10 % Vantaan Energian kaukolämmön vuosituotannosta. Laitosta käytetään myös sähköntuotantoon, vuosittainen sähköntuotanto on noin 3000–4000 MWh.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0, eli 0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Kyllästetyn puujätteen lämpökäsittelylaitos rakennetaan Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalai-tosalueelle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 8.8.2021 klo 16.27, päivitetty 17.8.2022 klo 15.17

Julkaisija: