Hyppää pääsisältöön

Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi

Kun komissio on julkaissut päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä, laitoksen ympäristölupa on tarkistettava. Tarkistamisessa on otettava huomioon kaikki uudet ja ajan tasalle saatetut päätelmät.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen valvontaviranomaiselle. Selvitys on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut päätöksen päätelmistä. Valvontaviranomainen voi antaa selvityksen tekemiselle pyynnöstä lisäaikaa.

Valvontaviranomainen arvioi selvityksen perusteella, onko toiminnan ympäristölupaa tarkistettava. Jos lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomaisen on määrättävä toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva hakemus lupaviranomaiselle. Hakemus on jätettävä viimeistään valvontaviranomaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)

Luvan tarkistaminen (BAT) - Uusimaa

Teollisuuden päästödirektiivin määrittelemät toiminnanharjoittajat ovat antaneet Uudenmaan ELY-keskukselle selvitykset käyttämästään parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT).

Ohessa ELY-keskuksen tekemät päätökset siitä, pitääkö ympäristölupaa tarkistaa BAT-päätelmien perusteella.

Rautametallien jalostusteollisuus (Ferrous Metals Processing, FMP)

Pintakäsittely orgaanisia liuottimia käyttäen (Surface treatment with organic solvents, STS)

Elintarvikkeiden ja maidon valmistus- ja jalostustekniikat (Food, drinks and milks industries, FDM)

Jätteenpoltto (Waste incineration, WI)

Jätteenkäsittely (Waste Treatments, WT)

Kemianteollisuuden jätevesien ja -kaasujen käsittely (Common Waste Water and Waste Gas Treatment, CWW) 

Lasiteollisuus (Glass manufacturing, GLS) 

Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP) 

Massan, paperin ja kartongin tuotanto (Pulp and Paper, PP) 

Sementti-, kalkki- ja magnesiumoksiditeollisuus (Cement, Lime and Magnesium Oxide, CLM) 

Sikojen ja kanojen tehokasvatus (Intensive rearing of poultry and pigs, IRPP) 

Suurivolyymisten orgaanisten kemikaalien valmistus (Large volume organic chemicals, LVOC) 

Öljyn ja kaasun jalostus (Refining of mineral oi and gas, REF) 

 

 

Katso myös:

Julkaisija

Uudenmaan ELY-keskus