Envor Pori Oy:n biokaasulaitoshanke, Pori

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Porin veden Luotsinmäen keskuspuhdistamon yhteyteen biokaasulaitos. Biokaasulaitoksen vuosikapasiteetti on 30 000 tonnia biohajoavaa ainesta (TS n. 22 %) ja laitoksella käsitellään keskuspuhdistamon prosessissa muodostuvia jätevedenpuhdistamon lietteitä.  Biokaasulaitoksen toiminta perustuu mädätykseen. Prosessissa jätevesiliete mädätetään ja prosessin lopputuotteena syntyy biokaasua ja maanparannustuotetta. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi ja sitä voidaan hyödyntää myös energiantuotantoon. Biokaasulaitoksen kaasuntuotto on noin 3 milj.m3/a ja laitoksen tuottama vuotuinen energiamäärä on 24 500 MWh. Laitoksen käyttöaika on noin 8 760 tuntia/vuosi.  Laitoksen on suunniteltu sijoittuvan Porin veden Luotsinmäen keskuspuhdistamon välittömään läheisyyteen Porin kaupungin omistaman kiinteistön lännen puoleiselle laidalle.

Arviointiselostuksessa on tutkittu uutena toteuttamisvaihtoehtona (VE2) myös biokaasulaitoksen rakentamista kapasiteetiltaan 50 000 tn/v suuruiseksi. Tällöin laitoksessa voitaisiin käsitellä Luotsinmäen puhdistamolietteiden lisäksi myös rasvajätteitä, elintarviketeollisuuden lietteitä, eläintenlantaa, biojätteitä, muiden jätevedenpuhdistamoiden lietteitä sekä peltobiomassaa.

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS


Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/envorgroupporinbklYVA
Julkaistu 24.4.2017 klo 13.04, päivitetty 27.9.2018 klo 15.50