Boliden Harjavalta Oy:n Rakeiston kaatopaikka, Harjavalta

Arvioitavana hankkeena on Boliden Harjavalta Oy:n rakeistetun kuonan kaatopaikan rakentaminen ja toiminta (ml. kuljetukset) kaatopaikalla. Boliden Harjavalta Oy:n nikkeli- ja kuparisulatto sekä rikkihappotehtaat sijaitsevat Harjavallassa Satakunnassa. Nikkeli- ja kuparisulaton prosesseissa muodostuu kuonia, joiden hyötykäyttöön kelpaamaton osuus sijoitetaan tehdasalueen läheisyyteen yhtiön omistamille kaatopaikoille. Nykyisen rakeistetun kuonan kaatopaikan, Ratalan, täyttötilavuuden arvioidaan loppuvan vuonna 2024 ja yhtiö suunnittelee uuden rakeistetun kuonan kaatopaikan rakentamista. Suunnitellun uuden, Rakeiston kaatopaikan, toimintoihin kuuluvat rakeistetun kuonan loppusijoitus sekä kenttäalue, jolla voidaan tarvittaessa varastoida sekä käsitellä kuonaa. Lisäksi alueelle rakennetaan vesienkäsittelyyn liittyvät rakenteet ja muu infra, kuten kenttärakenteita ja sisäiset tiet.

Boliden Harjavallan toiminnot Harjavallassa sijaitsevat Suurteollisuuspuistossa Harjavallan kaupungin keskustan läheisyydessä. Hankealue sijaitsee Harjavallan Suurteollisuuspuiston lounaispuolella, Sievarin kaatopaikan eteläpuolella Kraakanmäessä. Hankealueen pinta-ala on noin 50 ha ja se sijoittuu Harjavallan kaupungin omistamille kiinteistöille. Lähiympäristö on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus: Kokoontumisrajoitusten vuoksi arviointiohjelmasta ei järjestetty yleisötilaisuutta. Edellä esitetyn kuulutusaineiston tueksi seuraavissa linkeissä on kuvattu tiiviisti:

Arviointiselostus

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/bolidenharjavaltarakeistonYVA

Julkaistu 1.6.2020 klo 11.29, päivitetty 17.3.2021 klo 15.47