Simon tuulivoimapuistot, Simo

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

TuuliWatti Oy suunnittelee tuulivoimapuistoja Simon kunnan alueelle. Suunnitteilla oleva Simon tuulivoimapuistot -hanke koostuu neljästä erillisestä uudesta tai laajennettavasta hankealueesta; Leipiö, Halmekangas, Onkalo ja Karsikko sekä jo rakennetusta Putaankankaan kolmen tuulivoimalan tuulivoimapuistosta. Tuulivoimapuistot sijoittuvat Simon kunnan alueelle noin 2–16,5 km etäisyydelle kuntakeskuksesta. Alueille tullaan suunnitelmien mukaan rakentamaan yhteensä maksimissaan

39 uutta tuulivoimalaa olemassa olevien kolmen Putaankankaan, kolmen Onkalon, sekä rakenteilla olevan neljän Leipiön voimalan lisäksi, eli tuulivoimaloiden kokonaismäärä tulisi olemaan laajimmassa vaihtoehdossa 49.

Tuulivoimapuistot koostuvat tuulivoimalaitoksista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavista sähköasemista, kytkinkentistä ja ilmajohdoista sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä.

Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho yhdessä Putaankankaan ja Onkalon jo rakennettujen voimaloiden kanssa tulisi olemaan 147-231 MW. Tuulivoimapuistojen arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan 400-500 GWh luokkaa. Kukin tuulivoimala muodostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, kolmilapaisesta roottorista sekä konehuoneesta. Tuulivoimalan tornin korkeus tulee olemaan enintään 160 metriä. Roottorilavan pituus tulee olemaan enintään noin 80 metriä ja roottoriympyrän halkaisija olisi tällöin maksimissaan 160 metriä. Tuulivoimalan lakikorkeus tulee tällöin olemaan enintään 240 metriä.

Leipiön hankealue sijaitsee Simon taajaman luoteispuolella valtatien 4 ja Oulu-Kemi -rautatien pohjoispuolella.

Halmekankaan hankealue sijaitsee Simojoen itäpuolella ja rajautuu lännessä Iin kunnan rajaan ja lounaassa Oulu-Kemi -rautatiehen.

Onkalon hankealue rajautuu idässä Iin kunnan rajaan ja pohjoisessa valtatiehen 4.

Karsikon hankealue sijaitsee valtatien 4 eteläpuolella Kemin kaupungin rajan tuntumassa.

Putaankankaan hankealue sijaitsee valtatien 4 eteläpuolella Simon keskustaajaman lounaispuolella.

Hankkeesta vastaavana on TuuliWatti Oy. TuuliWatti Oy on energiayhtiö St1 Oy:n ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:n omistama täysin kotimainen teollisen tuulivoiman yhteisyritys, joka aloitti toimintansa vuonna 2009. TuuliWatti Oy kehittää ja rakentaa tuulivoimapuistoja maa-alueille ja tähtää lähivuosina merkittävään tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen ja sähköntuotantoon eri puolilla Suomea.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkastellaan suunnitellun hankkeen mahdollisia ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Vaihtoehdot

Tarkasteltavana on kaksi vaihtoehtoa ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Vaihtoehtojen erot liittyvät tuulivoimapuistojen hankealueiden ja tuulivoimalaitosten määrään sekä sähkönsiirtovaihtoehtoihin.

Vaihtoehto VE0: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

Vaihtoehto VE1: Rakennetut tuulivoimalaitokset Putaankankaalla (3 kpl), Onkalossa (3 kpl) ja rakenteilla olevat tuulivoimalaitokset Leipiössä (4 kpl), uusia lieriötornirakenteisia 3-5 MW tuulivoimaloita, joiden maksimi napakorkeus noin 160 m, rakennetaan Karsikkoon 5 kpl ja Leipiöön 13 kpl.

Vaihtoehto VE2: Rakennetut tuulivoimalaitokset Putaankankaalla (3 kpl), Onkalossa (3 kpl) ja rakenteilla olevat tuulivoimalaitokset Leipiössä (4 kpl), uusia lieriötornirakenteisia 3-5 MW tuulivoimaloita, joiden maksimi napakorkeus noin 160 m, rakennetaan Karsikkoon (5 kpl), Leipiöön (13 kpl), Halmekankaalle (10 kpl) ja Onkaloon (11 kpl).

Sähkönsiirron vaihtoehdot

Tuulivoimapuistojen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla.

Vaihtoehto VE 0: Putaankankaan ja Onkalon vaihe I:n sähkönsiirto säilyy nykyisellään. Tuulivoimalat on yhdistetty maakaapelilinjalla Simon sähköasemalle. Rakenteilla olevat Leipiön vaihe I:n tuulivoimalat liitetään kantaverkon Raasakka-Isohaara 110 kV voimajohtoon.

Vaihtoehto VEA: Putaankankaan ja Onkalon vaihe I:n sähkönsiirto säilyy nykyisellään. Karsikon viisi voimalaa liitetään kantaverkon Raasakka-Isohaara 110 kV voimajohtoon. Rakenteilla olevien neljän tuulivoimalan lisäksi Leipiöön rakennettavat voimalat (maksimissaan 13) liitetään vahvistettavaan kantaverkon Raasakka-Isohaara 110 kV voimajohtoon.

Vaihtoehto VEB: Putaankankaan ja Onkalon vaihe I:n sähkönsiirto säilyy nykyisellään. Karsikon viisi voimalaa liitetään kantaverkon Raasakka-Isohaara 110 kV voimajohtoon. Rakenteilla olevat Leipiön vaihe I:n tuulivoimalat liitetään kantaverkon Raasakka-Isohaara 110 kV voimajohtoon. Rakennetaan uusi 110 kV voimajohtoyhteys kantaverkon Taivalkosken nykyiseltä sähköasemalta Keminmaalta 400 kV johtoreitin rinnalla Simon Halmekankaalle ja Leipiöön. Uuden 110 kV voimajohdon siirtokapasiteetti tehdään välille 250-350 MW ja voimajohtoon liitetään Leipiön, Halmekankaan ja Onkalon uudet rakennettavat voimalat.

Vaihtoehto VEC : Putaankankaan ja Onkalon vaihe I:n sähkönsiirto säilyy nykyisellään. Rakenteilla olevat Leipiön vaihe I:n tuulivoimalat liitetään kantaverkon Raasakka-Isohaara 110 kV voimajohtoon. Nykyisen kantaverkon Keminmaa-Pikkarala 400 kV voimajohdon varteen rakennetaan uusi sähköasema. Rakennetaan uusi 110 kV:n voimajohtoyhteys sähköasemalta Simon Halmekankaalle ja Leipiöön. Voimajohtoon liitetään Leipiön, Halmekankaan ja Onkalon uudet rakennettavat voimalat. Uuden sähköaseman rakentamisen toteutuminen on sidoksissa myös muiden lähialueelle suunniteltujen tuulivoimahankkeiden toteutumisesta.

Julkaistu 16.10.2013 klo 10.04, päivitetty 8.12.2015 klo 13.15

Julkaisija: