Salolan tuulivoimahanke, Jyväskylä

Hankkeen kuvaus

Salola Wind Park Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Jyväskylän kaupungin kaakkoiskulmaan. Hankealue sijaitsee noin 40 km etäisyydellä Jyväkylän keskuksesta lähellä Joutsan ja Luhangan kuntien rajaa. Hankealue on maa- ja metsätalousaluetta ja sen pinta-ala on noin 800 ha.

Salolan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä tarkastellaan tuulivoiman osalta alustavasti kahta vaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE 0). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeudet tulevat olemaan vaihtoehdosta riippuen 275 - 290 m ja yksikköteho on 8 - 10 MW molemmissa vaihtoehdoissa. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta vaihtoehtoa, lounainen ja koillinen vaihtoehto. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

VE 0 Tuulivoimalat
Hanketta ei toteuteta.

VE 1 Tuulivoimalat
Alueelle rakennetaan enintään 8 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 275 metriä. Kokonaisteho 64 – 80 MW.

VE 2 Tuulivoimalat
Alueelle rakennetaan enintään 10 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 290 metriä. Kokonaisteho 80 – 100 MW.

Sähkönsiirto

Lounas    Uusi noin 10 km pitkä 110 kV maakaapeli Tammijärven sähköasemalle.

Koillinen  Uusi noin 22 km pitkä 110 kV voimajohto koillissuuntaan ilmajohtona Toivakan sähköasemalle.

Yhteismenettely

Salolan tuulivoimahankkeessa käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA-lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §). Yhteismenettelyssä hankkeen ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan osana kaavamenettelyä. YVA-yhteysviranomainen vastaa näin toteutetun YVA-menettelyn laadusta ja riittävyydestä. YVA-yhteysviranomainen antaa OAS-YVA -suunnitelmasta lausunnon ja se on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon internetsivuilla www.ymparisto.fi/salolantuulivoimahankeYVA.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja YVA-suunnitelma

Salolan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arvointisuunnitelma ja YVA-suunnitelma

Salolan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja YVA -suunnitelman kuulutus

Lausuntopyyntö Salolan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja YVA-suunnitelmasta
 

Yhteysviranomaisen lausunto

 

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma on nähtävillä 9.10.-27.11.2020 välisen ajan Jyväskylän kaupungin palvelupiste Hannikaisessa (Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä), Korpilahden lähikirjastossa (Virastokuja 2, Korpilahti), Joutsan kunnanvirastossa (Länsitie 5, Joutsa), Luhangan kirkonkylän Kylätalolla (Kotipellontie 1, Luhanka) ja hankkeen internetsivuilla osoitteessa www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/salolan-tuulivoimapuisto. Asiakirjat on nähtävillä myös ympäristöhallinnon internetsivuilla www.ymparisto.fi/salolantuulivoimahankeYVA.

Yleisötilaisuus

Koronatilanteen vuoksi aihetta koskeva infotilaisuus pidetään etäyhteydellä tiistaina 20.10.2020 klo 18.00-20.00. Ohjeet infotilaisuuteen osallistumiseksi löytyvät hankkeen Jyväskylän kaupungin internetsivulta www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/salolan-tuulivoimapuisto.

Mielipiteiden esittäminen

Mielipiteet tulee jättää kuulemisaikana 27.11.2020 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi. Kirjalliset kannanotot toimitetaan Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 193, 40101 Jyväskylä. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi mitä asiakirjan kohtaa kommentti koskee.

Julkaistu 8.10.2020 klo 15.30, päivitetty 4.1.2021 klo 11.42