Hyppää sisältöön

Iso Saapasnevan tuulivoimapuisto, Lappajärvi

Hankkeen kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle. Alueelle suunnitellaan yhteensä noin 7-10 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunnittelualue sijaitsee noin 8,5 kilometriä Lappajärven keskustaajamasta koilliseen, Övermarkin kylän ja kuntarajan välisellä alueella. Suunnittelualue rajoittuu Evijärven ja Vetelin kuntiin.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Iso Saapasnevan tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa ympäristövaikutusten arviointi- (YVA) ja kaavamenettelyn yhdistämistä. Menettelyssä syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arviointi jakaantuu kahteen vaiheeseen: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaan (julkaistaan osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (julkaistaan osana kaavan valmisteluaineistoa, eli kaavaluonnosta). Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0. Vaihtoehdossa 0 (VE0) Iso Saapasnevan alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden maakaapeliliityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
  • Vaihtoehto 1 (VE1). Iso Saapasnevan alueelle rakennetaan enintään 10 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden maksimiteho on 10 MW, tornin korkeus enintään 200 metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
  • Vaihtoehto 2 (VE2). Iso Saapasnevan alueelle rakennetaan enintään 7 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden maksimiteho on 10 MW, tornin korkeus enintään 200 metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Osayleiskaava ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Osayleiskaava sekä yhdistetty kaava- ja ympäristövaikutusten arviointiselostus

Aineisto on 9.12.2020-22.1.2021 nähtävillä lisäksi:

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavasta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä järjestetään toinen sähköinen yleisötilaisuus tiistaina 12.1.2021 klo 16.00-18.00. Yleisötilaisuus järjestetään Teams-neuvotteluna. Tervetuloa!

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Join with a video conferencing device

teams@meet.ramboll.com

Video Conference ID: 125 906 418 1

Alternate VTC dialing instructions

Or call in (audio only)

+358 9 85626321,,862433046# Finland, Helsinki

Phone Conference ID: 862 433 046#

Find a local number | Reset PIN

Learn More | Meeting options

 

Mielipiteen esittäminen

Valmisteluaineistosta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 29.1.2021 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Lappajärven kunta, Maneesintie 5A, 62600 LAPPAJÄRVI tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@lappajarvi.fi.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä on nähtävissä samoissa paikoissa kuin valmisteluvaiheen aineisto sisältäen yhdistetyn kaava- ja YVA-selostuksen.

Julkaistu 28.1.2019 klo 10.04, päivitetty 15.1.2021 klo 12.32