Hyppää pääsisältöön

Painuan kanavan tuulivoimahanke, Vaala

Prokon Wind Energy Finland Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Painuan kanavan tuulivoimahankkeesta.
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alueet: Pohjois-Pohjanmaa, Vaala
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Prokon Wind Energy Finland Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Painuan kanavan tuulivoimahankkeesta. Hankkeessa on kyse enintään yhdeksän uuden tuulivoimalan rakentamisesta Vaalan Painuan kanavan alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 300 metriä ja yksikköteho kahdeksan megawattia (MW), jolloin puiston kokonaisteho olisi tällöin enintään 72 MW. Hankealueen koko on noin 1300 hehtaaria.

Hankealue sijaitsee Vaalan kunnan keskiosassa noin 17 kilometrin etäisyydellä Vaalan keskustaajamasta. Siikalatvan kuntaraja ulottuu lähimmillään noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Hanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta. Tuulipuistoa ei rakenneta.

Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään yhdeksän voimalaa. Tuulivoimalat ovat yksikköteholtaan 8 MW ja niiden kokonaiskorkeus enintään 300 metriä.

Sähkön liityntäpisteenä tarkastellaan alustavasti liittymistä hankealueen itäpuolelle sijoittuvaan Kajave Oyj:n 110 kV:n voimajohtolinjaan, jonka liityntäpiste on Jylhämän sähköasemaan.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Vaihtoehdot

Tuulivoimalat

VE0 Hanketta ei toteuteta
VE1 Hankealueelle rakennetaan enintään 9 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 8 MW.

Sähkönsiirto

Arviointiohjelmasta poiketen tuotettu sähkö siirretään hankealueen eteläosan läpi kulkevan Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohdon kautta valtakunnan verkkoon. Hankkeen käyttöön rakennetaan sähköasema hankealueelle.

Liite 1 Arviointikriteerit (pdf, 2 Mt) Liite 2 Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat (pdf, 8 Mt) Liite 3 Maisemaselvitys (pdf, 9 Mt) Liite 4 Asukaskysely yhteenveto ja lomakkeet (pdf, 2 Mt) Liite 5 Melu- ja varjostusmallinnusraportti 2021 (pdf, 13 Mt) Liite 6 Luontoselvitys (pdf, 6 Mt) Liite 7 Natura-arviointi (pdf, 2 Mt) Liite 8 Arkeologinen selvitys (pdf, 13 Mt)
Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Prokon Wind Energy Finland Oy, Pitkäkatu 34 B, 65100 Vaasa, Marko Kristola, hankekehittäjä, puh. 0400 466 134, m.sukunimi@prokon.net
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Elektroniikkatie 6, 90590 Oulu, Liisa Karhu, projektipäällikkö, puh. 040 083 5726, etunimi.sukunimi@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu, Satu Karjalainen, maankäyttöasiantuntija, puh. 0295 024 024, etunmimi.maarit.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: POPELY/1300/2021

Julkaisija