Hyppää pääsisältöön

Meriveden lämmöntalteenottohanke, Helsinki

Hankkeessa suunnitellaan lämpöpumppulaitoksen rakentamista Salmisaaren voimalaitosalueelle ja meriveden ottoon ja purkuun tarvittavien tunneleiden louhimista voimalaitosalueelta Helsingin edustan merialueelle. Riittävän lämpimän veden löytäminen talvella vaatii vedenottotunnelin rakentamisen kauas avomerelle, jossa on riittävän syvää, jopa 17–27 kilometrin etäisyydelle Salmisaaresta.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Helsinki
Aihealue: Yksittäistapaukset, Muut hankkeet

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa suunnitellaan lämpöpumppulaitoksen rakentamista Salmisaaren voimalaitosalueelle ja meriveden ottoon ja purkuun tarvittavien tunneleiden louhimista voimalaitosalueelta Helsingin edustan merialueelle. Riittävän lämpimän veden löytäminen talvella vaatii vedenottotunnelin rakentamisen kauas avomerelle, jossa on riittävän syvää, jopa 17–27 kilometrin etäisyydelle Salmisaaresta.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-ohjelmassa kuvataan hankkeen toteuttamisvaihtoehdot. Esiselvityksen perusteella tarkempaan tarkasteluun on valittu kolme hankevaihtoehtoa, jotka on jaettu seuraavasti VE1a, VE1b, VE2a, VE2b ja VE3. Lisäksi tarkastellaan ns. VE0-vaihtoehtoa, joka on hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Ensimmäisessä hankevaihtoehdossa VE1a vesi otetaan 50 metrin syvyydestä enintään noin 17 km pitkän tunnelin kautta. Hankevaihtoehto VE1b on muutoin sama kuin VE1a, mutta tunnelin sijaan vedenotto toteutetaan putkiyhteytenä, joka sijoitetaan merenpohjan päälle tai tarvittaessa kaivetaan sedimenttiin.

Toisessa hankevaihtoehdossa VE2a vesi otetaan 70 metrin syvyydeltä syvänteestä enintään noin 27 km pitkän tunnelin kautta. Hankevaihtoehto VE2b on muuten sama kuin VE2a, mutta ottotunneli toteutetaan suoran tunnelin sijaan siten, että se kulkee pintaan tulevan kasuunin kautta. Hankevaihtoehdossa tarkastellaan lisäksi keinosaaren rakentamista, jonne kasuunirakenne sijoitettaisiin. Edellä mainituissa vaihtoehdoissa tarkastellaan syvänneoton lisäksi tilannetta, missä kesällä, tai talvikauden ulkopuolella, kun pintavesi on syvänteen vettä lämpimämpää, pintavettä johdetaan kasuunista avomereltä tai Salmisaaren nykyisen vedenoton kautta tai rakentamalla uusi ottoyhteys rannan lähelle.

Hankevaihtoehdossa VE3 tarkastellaan faasimuutoksen hyödyntämistä lämmöntuotannossa. Faasimuutoksessa otettavaa pintavettä jäähdytetään niin paljon, että se muuttuu osin jäähileeksi ja lämpöpumpulla hyödynnetään pääosin veden jäätyessä vapautuvaa lämpöä.

Jäähtyneen veden purkamisen osalta tarkastellaan neljää purkupaikkaa. Lisäksi faasimuutoslämpöön liittyen tarkastellaan alustavasti yhtä vesi-jääseoksen purkupistettä.

Otto- ja purkutunneleiden ajotunneliyhteyksien on suunniteltu sijoittuvan Tammakarin saarelle. Lisäksi on tarkasteltu mahdollisena ajotunnelin sijoituspaikkana Itäistä Pihlajasaarta.

YVA-menettelyssä selvitetään eri vaihtoehtojen avulla mm., kuinka etäältä rannikosta ja kuinka syvältä vesi tulee ottaa, jotta saadaan riittävän lämmintä vettä, mutta ei aiheuteta merkittäviä muutoksia ottoputken suuaukon ympäristön merialueen veden virtaamiin ja lämpötilakerrostuneisuuteen. Lisäksi selvitetään, kuinka etäälle rannikosta vesi tulee purkaa, jotta ei aiheuteta merkittävää veden laadun heikkenemistä purettaessa syvänteestä johdettua ravinteikasta ja suolaista vettä matalampaan veteen.

Arviointiohjelma

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Helen Oy, Melina Laine, Erityisasiantuntija melina.laine(at)helen.fi, puh. +358 40 334 6617
Konsultti: AFRY Finland Oy, Karoliina Jaatinen, YVA-projektipäällikkö, karoliina.jaatinen(at)afry.com
Yhteysviranomainen: Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Ylitarkastaja Erika Heikkinen, erika.heikkinen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 021 142
Diaarinumero: UUDELY/5169/2021

Julkaisija

Takaisin ylös