Hyppää pääsisältöön

Kurvilanmäen tuulivoimahanke, Vieremä, Sonkajärvi ja Kajaani

Kurvilanmäen tuulivoimahankealue sijoittuu Vieremän kunnan koillisosaan noin 14 kilometrin etäisyydelle Vieremän keskustaajamasta sekä Sonkajärven kunnan luoteisosaan noin viiden kilometrin etäisyydelle Sukevan taajamasta ja noin 21 kilometrin etäisyydelle Sonkajärven keskustaajamasta. Suunnitellut sähkönsiirtoyhteydet sijoittuisivat myös Kajaanin kaupungin alueelle.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Kajaani, Sonkajärvi, Vieremä
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Arviointiohjelmavaihe

Hankkeen kuvaus

Kurvilanmäen tuulivoimahankealue sijoittuu Vieremän kunnan koillisosaan noin 14 kilometrin etäisyydelle Vieremän keskustaajamasta sekä Sonkajärven kunnan luoteisosaan noin viiden kilometrin etäisyydelle Sukevan taajamasta ja noin 21 kilometrin etäisyydelle Sonkajärven keskustaajamasta. Hankkeessa suunnitellun tuulivoimapuiston pinta-ala on noin 5 600 hehtaaria, josta Vieremälle sijoittuu noin 4 600 hehtaaria ja Sonkajärvelle noin 1 000 hehtaaria. Hankealue on nykyisellään pääosin metsätalousaluetta.

Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirrosta. Kurvilanmäen hankealueelle suunnitellaan enintään 46 uuden tuulivoimalan rakentamista, joista Vieremän kunnan puolelle sijoittuisi enintään 40 voimalaa ja Sonkajärvelle enintään 6 voimalaa. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja suunniteltu yksikköteho vähintään kahdeksan megawattia (MW).

Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan sähköasema. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto tuulivoimaloiden ja tuulivoimapuiston sähköaseman välillä toteutetaan maakaapeleilla. Hankealueen itäpuolella sijaitsee nykyisin Fingrid Oyj:n 400 kV:n Vuolijoki-Alapitkä-voimajohtolinja, joka on osa Vaalasta Joroisille kulkevaa Järvilinja-yhteyttä. Fingrid suunnittelee parhaillaan Järvilinjan vahvistamista siten, että vanhan 400 kV:n Vuolijoki-Alapitkä voimajohtolinjan itäpuolelle rakennetaan uusi 400+110 kV:n voimajohtolinja. Kurvilanmäen hankealueella tuotettu sähkö on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus siirtää valtakunnan verkkoon uudella Vuolijoen sähköasemalle kulkevalla 400 kV:n voimajohdolla (ilmajohto), joka myötäilee Fingridin em. voimajohtolinjaa sijoittuen sen itä- tai länsipuolelle. Tarvittavan sähkönsiirtolinjan pituus on noin 30 km.

YVA-menettelyssä tuulivoimapuiston toteuttamista arvioidaan seuraaville vaihtoehdoille:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 46 uutta tuulivoimalaa, joista enintään 40 Vieremälle ja kuusi Sonkajärvelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho vähintään 8 MW.
  • VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 33 uutta tuulivoimalaa, joista enintään 30 Vieremälle ja kolme Sonkajärvelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho vähintään 8 MW.

Sähkönsiirron osalta tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:

  • SVE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, joten sähkönsiirtoa ei tarvita.
  • SVE1: Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan sähköasema. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Sähkönsiirron liityntä tullaan toteuttamaan liittymällä Vuolijoen sähköasemalle. Liityntää varten rakennetaan uusi 400 kV:n ilmajohto, joka kulkee Fingrid Oyj:n uuden 400 kV + 110 kV (Järvilinja) voimajohdon itäpuolella sen linjaa myötäillen.
  • SVE2: Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan sähköasema. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Sähkönsiirron liityntä tullaan toteuttamaan liittymällä Vuolijoen sähköasemalle. Liityntää varten rakennetaan uusi 400 kV:n ilmajohto, joka kulkee Fingrid Oyj:n Järvilinja-voimajohdon länsipuolella sen linjaa myötäillen.
Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Wpd Finland Oy, Elina Piekkola, p. 050 040 7970, e.piekkola(at)wpd.fi ja Samuel Peltoniemi, p. 040 775 0698, s.peltoniemi(at)wpd.fi
Konsultti: FCG Finland Oy
Yhteysviranomainen: Pohjois-Savon ELY-keskus, Juha Perho, p. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi.
Diaarinumero: POSELY/1020/2022

Julkaisija